Najčastejšie otázky o štúdiu MBA a LLM

V této sekci jsme pro Vás sepsali ty nejčastější dotazy, které již položili studenti a zájemci před Vámi. Věříme, že odpověď na svou otázku pohodlně najdete.

Čo by ste mali vedieť pred začatím štúdia

Prečo sa venujete práve tejto oblasti?

My v CEMI veríme tomu, že sa nikto nenarodil múdry. Veríme v to, že najlepšou investíciou nie je nákup stroja, vybavenia, či počítačov, ale práve investícia do ľudského kapitálu, ktorý je dlhodobou konkurenčnou výhodou. Veríme, že práve investíciou do kľúčových osob vo firmách, je možné ovplyvniť efektivitu a konkurenciuschopnosť firiem ako celku. Preto staviame na on-line štúdiu a špecializujeme sa výhradne na riešenie problémov/ interných projektov z praxe našeho študenta a to v ročnom výhľade tak, aby boli prínosy využiteľné vo firemnej praxi.

 

Zaštiťuje konkrétna univerzita Vaše MBA štúdium?

Vzhľadom k rozsahu ponúkaných oborov od právnych, cez ekonomické, až po lekársku problematiku, využívame lektorov a profesionálov z niekoľkých českých i zahraničných univerzít zároveň. Umožňuje nám to tak trvalo zvyšovať kvalitu nášho štúdia a možnosť spolupracovať s tými skutočne najlepšími profesionálmi.

 

Prečo študovať na Central European Management Institute?

Central European Management Institute ponúka kvalitné a odborné MBA a LLM štúdium, prispôsobené požiadavkám a časovým možnostiam našich študentov, vedené kvalifikovanými lektormi s mnohoročnou praxou.

MBA či LLM štúdium na Central European Management Institute je poskytované ako profesné štúdium, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské (príp. stredoškolské) vzdelanie.

Aké sú podmienky prijatia do MBA a LLM štúdia na Central European Management Institute?

  • Prijatie na štúdium prebieha bez prijímacích skúšok.
  • Pre prijatia do odboru LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva.
  • Podmienkou prijatia pre odbory MBA je absolvovanie aspoň bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor) najneskôr v deň začatia štúdia na Central European Management Institute, prípadne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a manažérska prax. Záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú ukončené VŠ vzdelanie, pripoja k prihláške profesný životopis a scan maturitného vysvedčenia.
  • Pre štúdium v anglickom jazyku je tiež potrebné mať pokročilú znalosť angličtiny.
  • Ďalej viď. Študijné podmienky.

Nie ste najlacnejší

Áno. Naša cena zodpovedá vysokému štandardu našich lektorov. Sme zameraní na študentov, ktorí chcú konzultovať štúdium len s tými najlepšími a takí odborníci nie sú lacní.

 

Mám už niekoľko rokov praxe, čo ma ešte môžete naučiť?

Naše štúdium je zamerané práve na profesionálov s niekoľkoročnou praxou. Naši študenti predovšetkým oceňujú nadobudnutie ďalších užitočných profesných kontaktov a hlavne možnosť držať krok s najmodernejšími trendami v ich obore pôsobenia - respektíve predchádzajú profesionálnej slepote. K tomu pomáha i tím skúsených lektorov a konzultantov so skúsenosťami z medzinárodného prostredia.

 

V akom najbližšom termíne je možné začať štúdium na Central European Management Institute?

V súčasnej dobe prijímame prihlášky do kurzov začínajúcich v októbri 2018.

Môžu na Central European Management Institute študovať i občania s inou štátnou príslušnosťou než českou?

MBA a LLM štúdium na Central European Management Institute prebieha v českom jazyke, čo umožňuje, aby na Central European Management Institute bez problémov študovali tiež občania Slovenskej republiky. Diplom a potvrdenie o absolvovaných predmetoch vystavujeme štandardne v češtine i angličtine. Na CEMI je tiež možné študovať dva MBA programy v angličtine, ktoré sú vhodné pre záujemcov z celého sveta.

Ako sa stanovujú témy diplomovej práce a seminárnych prác, zakončujúce jednotlivé predmety?

Témy všetkých vypracovaných prác sa u nás nastavujú výhradne na mieru praktickým potrebám študenta. Často sú predmetom prác práve témy interných projektov zlepšujúcich fungovanie podniku, v ktorom študent pôsobí. Nemusí tak vynakladať energiu 2x - naopak mu s jeho firemnými projektami pomôžeme. Pri riešení svojich profesných tém využíva v podstate 365 dní konzultácií s našimi špičkovými odborníkmi.

 

Môžem si to rozmyslieť? Respektíve do októbra/marca je ešte dosť času.

Áno. Rozhodne Vám dáme dostatok informácií a času k rozmysleniu. Miesto v študijnej skupine Vám rezervujeme až na 4 týždne odo dňa odoslania prihlášky. Prijatím Vami podpísanej zmluvy sa stáva rezervácia Vášho miesta trvalá. Čím bližšie je doba k zahájeniu štúdia, tým užšie sú kapacity jednotlivých študijných oborov. Včasnou rezerváciou predíteme situácií, kedy by sme Vás museli posunúť na ďalší študijný rok 2018/2019

 

O štúdiu na CEMI

Aká je náplň úvodného sústredenia MBA a LLM štúdia?

Celodenné sústredenia študentov MBA či LLM odborov vyučovaných v češtine prebieha vždy na začiatku každého z dvoch semestrov v moderných výukových priestoroch v centre Prahy. Koná sa v sobotu (prvé semestre) alebo v piatok (druhé semestre), aby bolo možné zladiť toto sústredenie s pracovnými povinnosťami študentov. Tu sa študenti zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučovanej moduly, zoznámia ich so svojimi požiadavkami na úspešné absolvovanie a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Toto úvodné sústredenie je nepovinné, účasť na ňom však vrelo odporúčame, pretože sa jedná o výbornú príležitosť zoznámiť sa osobne nielen s lektormi, ale aj so svojimi študijnými kolegami. Úvodná sústredenie prebiehajú iba pre obory vyučované v českom jazyku. Fotografie z úvodných sústredení nájdete tu.

Ako často je nutné dochádzať za štúdiom?

Vzhľadom na to, že väčšina štúdia prebieha distančne, nie je nutné žiadne časté dochádzanie. Štandardne sa jedná iba o jeden deň za semester (úvodné sústredenie - neplatí pre obory vyučované v angličtine) a obhajobu záverečnej práce.

Akým spôsobom je akreditované MBA a LLM štúdium na CEMI?

Podľa zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) titul MBA, LLM a BBA nepatrí v ČR medzi akademické tituly, proto ich študijné programy nie je možné podľa tohto zákona akreditovať MŠMT.

Dôkazom kvality štúdia na CEMI je však udelenie akreditácie medzinárodnou organizáciou International Association for Distance Learning (IADL – Medzinárodná asociácia distančného vzdelávania) so sídlom v Londýne. Naša inštitúcia je tiež členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu pre vzdelávanie (predtým Národný ústav odborného vzdelávania). Táto organizácia je zriadená MŠMT, jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami, predovšetkým v rámci Európskej únie.

Central European Management Institute sa stal tiež členom prestížnej Európskej asociácie distančného vzdelávania (EADL – European Association for Distance Learning). Sme členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, členom AMSP  (Asociácie malých a stredných podnikov) a kolektívnym členom ČMA (Česká manažérska asociácia). CEMI je tiež inštitúciou akreditovanou Ministerstvom vnútra pre vzdelávanie úradníkov.

Viac informácíí získate tu.

Akým spôsobom prebieha MBA a LLM štúdium?

Väčšina štúdia prebieha distančne, úplne teda rešpektujeme Vaše časové možnosti. MBA a LLM štúdium prebieha prevažne online formou v e-learningovom systéme iTutor. Prístup do tohto systému majú študenti po celú dobu štúdia (samozrejme zadarmo). Tu lektori priebežne umiestňujú študijné materiály, vytvorené priamo pre študentov MBA a LLM štúdia a prebieha tu kontrola plnenia študijných povinností študentov (absolvovanie testov, a pod.). Počas celého štúdia sú lektori študentom k dispozícii, prebiehajú pravidelné konzultácie prostredníctvom e-mailu, telefónu, skypu, prípadne osobne.

Akým spôsobom sú zakončené jednotlivé študijné moduly?

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené písomným testom alebo spracovaním seminárnej práce na zvolenú tému. Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu môže požiadať o mimoriadné opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta sprevádzali štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Co když se nemohu účastnit obhajoby osobně?

Pokud se ze závažných důvodů, jako je vzdálenost bydliště nebo zdravotní omezení, nemůžete účatnit obhajoby osobně, můžete požádat Institut o výjimku. V případě udělení výjimky Vám bude umožněno obhajovat diplomovou práci po Skypu.

Existuje nejaký študijný poriadok, ktorým sa štúdium riadi?

Štúdium na CEMI sa riadi Všeobecnými študijnými podmienkami, ktoré sú k dispozíci tu.

Kedy začína a končí akademický rok?

Akademický rok začína pre každú študijnú skupinu otvorením štúdia (v októbri alebo v marci) a trvá do dňa udelenia diplomu.

Nie je ročné štúdium málo? Stretol som sa s 2-3 ročnými kurzami MBA.

Vzhľadom k tomu, že je naše štúdium predovšetkým on-line, nemusíme brať zreteľ na časovo zložitú organizáciu prezenčného štúdia a rovnaký obsah je možné prebrať v kratšom termíne. Vychádzame v ústrety manažérom, ktorí nemusia blokovať svoj čas na 3 roky dopredu.

Pokým by vám však viac vyhovovalo si štúdium rozdeliť do dlhšieho časového úseku, môžete sa prihlásiť v rámci našeho oboru MBA Flexi, kde si nastavíte dĺžku štúdia (1-3 roky) i skladbu predmetov.

 

Odbory, lektori a školné

Aká je výška školného?

Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

Aké obory je možné vyštudovať?

Na našom inštitúte si môžete vybrať z ôsmich prestížnych študijných oborov vyučovaných v češtine, zakončených udelením profesného titulu MBA či LLM:

Ekonomika a finančný manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Verejná správa – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment obchodu – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Executive MBA – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Bezpečnostný a krízový manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment zdravotníctva – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

MBA Flexi - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Korporátne právo (LLM) - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

 

MBA programy vyučované v angličtine:

Global Business Leadership - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Marketing Management and International Business - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Kto patrí medzi lektorov MBA a LLM štúdia?

Našimi lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia alebo odborníci z praxe s bohatými profesnými i lektorskými skúsenosťami. Ich vizitky si môžete prečítať tu.

Môžem si zvoliť predmety, ktoré budem v rámci MBA študovať?

Pokým si chcete vybrať konkrétnych 10 predmetov, ktoré počas štúdia absolvujete, je pre vás ideálny obor MBA Flexi,  kde si nielen nakombinujete presne tie predmety, ktoré sú pre vašu prax prínosné, ale naviac si môžete prispôsobiť dĺžku štúdia - 1 až 3 roky.

 

logo

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás na:

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup