100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA v AJ - Global Business Leadership

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: angličtina

Tento, na našom trhu celkom unikátny MBA obor je vyučovaný kompletne v angličtine pod vedením zahraničných lektorov z USA, Francúzska, Talianska, Brazílie, Španielska či Írska. Skutočne globálne zdieľanie znalostí a skúseností, nemyslíte? Jeho štúdiom si tak nielen vylepšíte a precvičíte svoju obchodnú angličtinu, ale získate predovšetkým komplexné znalosti z medzinárodného biznisu, vrátane strategického, organizačného a procesného manažmentu, projektového manažmentu či medzinárodných podnikových financií, spoznáte kultúrne odlišnosti manažmentu v globálnych firmách. Pochopíte tiež geopolitické súvislosti súčastnej ekonomiky a zistíte, ako byť naozaj skúseným podnikateľom na medzinárodnej úrovni. Staňte sa skutočným lídrom pod vedením zahraničných profesionálov!

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • vďaka porozumeniu strategickému riadeniu budete lepšie ťažiť obchodný potenciál
 • urýchlite dosiahnutie svojich cieľov vďaka lepšiemu pochopeniu interkultúrnej komunikácie
 • zdokonalíte svoje schopnosti projektového riadenia na praktických príkladoch
 • naučíte sa eliminovať riziká pôsobiace na globálnych finančných trhoch
 • osvojíte si zákonitosti hospodárskej súťaže na pôde EU, Ruska a Číny
 • zoznámite sa s výhodami rôzných organizačných usporiadaní
 • program je koncipovaný ako dvojsemestrálny, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line.
 • program obsahuje 10 študijných modulov. Vďaka spolupráci s americkou Patten University môžete tento obor študovať v rámci duálneho režimu a získať tak druhý MBA titul.

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate desať​ prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.91/5
Hodnotilo 42 uživatelů
    Ing. Martina Sido, MBA

Ing. Martina Sido, MBA

Finance manager IBM

"Odbor Global Business Leadership mi bol šitý na mieru. Väčšinu predmetov využijem v praxi."

Bc. Jiří Rada, MBA

Bc. Jiří Rada, MBA

Sector sales manager v Candy Hoover ČR

"Pro své studium na CEMI jsem se rozhodnul díky tomu, že vlastně umožňovalo propracovaný e-learningový systém, který mi umožňoval skloubit můj nabitý pracovní program se studiem."

Bc. Kristina Stipovič, MBA

Bc. Kristina Stipovič, MBA

Amsterdam University Manager at Career Development Center

"Hľadala som niečo, čo je flexibilný a môžem sa spojiť s prácou a rodinným životom. Mala som veľmi dobré referencie na CEMI. "

Ing. Alena Pokorná, MBA

Ing. Alena Pokorná, MBA

Finančná konzultantka

Štúdium na CEMI bola výborná investícia do vzdelávania formou, ktorá umožňuje flexibilitu. Vďaka on-line podobe sa dá dobre skĺbiť s pracovnými a osobnými záväzkami.

Ing. Jan Šuráň, MBA

Ing. Jan Šuráň, MBA

Enterprise IT architect at First Data Corporation

„CEMI si vyberám kvôli kombinácii dostupnosti, možnosti študovať úplne online, takže som bol schopný zosúladiť sa s mojím harmonogramom a tiež pre dobrú referenciu.“

Ďalší absolventi odboru

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives
Professor Guillaume Finck Viac informácií

Tento kurz je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné vodítka k pochopeniu súčasnej geopolitickej situácie, konfliktov, výziev súvisiacich so získavaním zdrojov, rovnako jako účinkov ekonomických, finančne sociálnych a politických kríz, ktoré začali v roku 2007. Potom sa zameriame na víziu roku 2020 pre Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku.

Viac o predmete

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Viac informácií

Primárnym cieľom tohoto modulu je rozvíjať porozumenie strategickému riadeniu podniku v medzinárodnom obchode. To zahŕňa porozumenie tomu, ako je navrhnuté konkurenčné postavenie firmy na základe analýzy štruktúry, zdrojov výhod viazaných na krajinu a ich jedinečnú kompetenciu. Implementácia stratégie do organizácie vyžaduje pochopenie výhod a nevýhod mnohých organizačných foriem a procesov, ktoré možu byť použité pre dosiahnutie požadovaného konkurenčného postavenia. Sekundárne ciele sú 1) Rozvíjať porozumenie medzinárodnému obchodu, ktoré integruje špecifické funkčné činnosti utvárajúce firmu, 2) Poskytnúť príležitosť k ďalšiemu rozvoju analytických schopností a rozhodovaní v situáciach charakterizovaných neistotou a zložitosťou.

Viac o predmete

Intercultural Communication

Intercultural Communication
Ing. Jiří Matoušek Viac informácií

Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Viac o predmete

Organization & Process Management

Organization & Process Management
Bc. Alvaro Aznar, MBA Viac informácií

Tento modul bude zahrňovať hlavné organizačné formy: funkčnú, diviznu a maticovú, vyvinuté v priemyslovej ére a ďalšie nové organizačné formy, ako je cluster, net a platform. Potom, čo budú analyzované rôzne organizačné formy, sa zameriame na to, jako operacionalizovať stratégiu a organizačný návrh v štruktúre procesu při štúdiu praktík obchodného procesu. Podrobná prax a cvičenie budú nasledovať po teoretickej analýze.

Viac o predmete

Strategic Planning

Strategic Planning
Bc. Alvaro Aznar, MBA Viac informácií

Tento modul zahrňuje hlavné myšlienkové školy strategického plánovania, všeobecné ciele a fázy strategického manažmentu, hlavné nástroje strategického plánovania a výzvy v oblasti strtegickej implementácie. Študentom bude poskytnuté čítanie, prezentácie a obchodné prípady, ktoré im umožnia získať znalosti predmetu, aby boli schopní sa aktívne podieľať na online výuke zameranej na komunikovanie a diskusiu o poskytovaných materiáloch.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

International Business Strategy

 International Business Strategy
Professor Guillaume Finck Viac informácií

Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Viac o predmete

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Viac informácií

Tento predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

Viac o predmete

International Corporate Finance

International Corporate Finance
Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA Viac informácií

Tento kurz sa zameriava na otázky korporátneho finančného riadenia, ktorým čelia manažéri pôsobiaci na globálních finančných trhoch. Zahraničné operácie a medzinárodné možnosti financovania zahrňujú ďalšie príležitosti, riziká a zložitosti, ktorým musia finanční a strategickí manažéri porozumieť. Cieľom tohoto kurzu je analyzovať kritické faktory, riziká a rozhodnutia, ktoré sa týkajú ako krátkodobej, tak dlhodobej finančnej situácie firmy v globálnom prostředí a diskutovať o stratégiach pre riešenie týchto zložitostí.

Viac o predmete

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Viac informácií

Odborná literatúra uvádza tri hlavné prekážky brániace internacionalizácií podnikateľských firiem: nedostatok znalostí zahraničného trhu, obmedzené ľudské i finančné zdroje a inherentné nedostatky v riadení. Rozvoj podnikateľskej schopnosti firiem a manažérskych tímov je významný cieľ verejnej politiky a podpora podnikania medzi študentami je životne dôležitá. Cieľom tohoto modulu MBA je poskytnúť študentom potrebné znalosti a schopnosti pri vytváraní flexibilnějších postojov k riziku a stimulovať podnikateľské správanie. Okrem poskytnutia teoretických základov z vychádzajúceho prúdu literatúry v obore, sa budeme venovať praktickým prístupom zahrňujúcim on-line výskum, komunikáciu, prezentáciu, tímovú prácu a rozhodovacie schopnosti.

Viac o predmete

Project Management

Project Management
Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP Viac informácií

Integračný manažment, riadenie rozsahu projektu, časový manažment, riadenie nákladov, riadenie rizík, riadenie kvality, riadenie komunikácie, riadenie zainteresovaných strán, riadenie ľudských zdrojov, riadenie zakázok, metodológia riadenia projektov, nástroje pre riadenie projektov.

Viac o predmete

Lektori odboru

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.