MBA - Executive MBA

Tento studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých či státních společností či pro aspiranty na tyto pozice a je tedy průřezem manažerskými znalostmi důležitými pro členy vrcholového vedení firem.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Zahrnuje proto nejen manažersko-ekonomické disciplíny jako je Strategický management, který seznámí studenty s metodami strategické analýzy a ukáže jim praktické možnosti jejich využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování, ale nabídneme i předmět Manažerská ekonomika a další disciplíny, týkající se rozvoje manažerských dovedností v rámci obchodních jednání, Manažerské kultury, etiky, a společenské odpovědnosti firem.


Část výuky bude v rámci předmětu Společenský styk, obchodní etika a diplomatický protokol věnována i problematice společenské a obchodní etiky, zásadám uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu či problematice sladění osobního a firemního image. Studenti získají také znalost Marketingu a prodeje - kromě vysvětlení pojmu a obsahu marketingu v celé jeho šíři ukážeme na praktických příkladech možnosti marketingové komunikace, tvorby vhodné kampaně i způsoby vyhodnocení její efektivnosti.


Tento MBA program zahrnuje i nezbytné vědomosti z Korporátního práva ČR a SR, ale i znalosti potřebné pro management lidských zdrojů firmy, které studenti získají v rámci předmětů Personální management a Koučování pro manažery a podnikatele, přičemž koučování si osvojí jako klíčovou manažerskou techniku pro moderní způsob vedení lidí včetně aplikace v konkrétních situacích.
Předmět Mezinárodní obchod se zaměří na objasnění postavení a významu zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Jelikož je tento obor průřezem manažerskými znalostmi, nechybí ani Management osobního rozvoje, který se soustředí na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.


Odborným garantem oboru Executive MBA je Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., která v současné době působí jako docent, dále je jednatelem soukromé společnosti a provádí vzdělávací, výzkumné, expertizní a poradenské aktivity.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v březnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 5 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - Executive MBA
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finanční management
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

EX_KP 1

Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus předmětu

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.

Více o předmětu
EX_ME 1

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus předmětu

Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia. Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.

Více o předmětu
EX_MKE 1

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu.

Více o předmětu
EX_MK 1

Marketing a prodej

Marketing a prodej Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
EX_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

EX_KMP 2

Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus předmětu

Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců. Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.

Více o předmětu
EX_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět v rámci MBA studia zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
EX_MO 2

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednáníse zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu
EX_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
EX_SOD 2

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etiky, tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Součástí výuky bude i nahlédnutí do zásad uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu tj. při společenských událostech na nejvyšší úrovni. Část výuky bude věnována i problematice sladění osobního a firemního image.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 320,3 KB
Kompletní sylaby
PDF, 889,6 KB
Studijní plán
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Jiří Konvalina, MBA, BBA

Jiří Konvalina, MBA, BBA, Ředitel provozního úseku - Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2011 / 2012
Olivie Rubášová, MBA

Olivie Rubášová, MBA, RFP Manager CHI - Corinthia Hotels

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
Bc. Michal Černaj, MBA

Bc. Michal Černaj, MBA, Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI AKCE 1000 ABSOLVENTŮ

až 4 splátky
1
až 4
109.900 Kč
79.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

frame-scrollup