LLM - Korporátní právo

Profesní studijní program Korporátní právo (LLM) je určen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Tento studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo či Corporate governance. V dnešní době již není možné obejít se bez znalosti souvislostí s právem mezinárodním, proto studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů, přičemž je vždy kladen důraz na praktické využití daných znalostí.

Ačkoli je tento LLM program zaměřen primárně na oblast obchodního a korporátního práva, obsahuje také předměty, které mohou absolventi využít i v případě, že se rozhodnou založit a provozovat vlastní advokátní kancelář. Kromě získání informací v již zmíněných odborných právnických oblastech se proto studenti v rámci předmětu Personální management pro právníky naučí správnému vedení týmu a dále se budou věnovat především motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Díky předmětu Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing se zase dozví, jak správně komunikovat se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí se také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu. Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku navíc poskytne informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Jelikož je práce v oblasti práva velmi náročná a zodpovědná, slouží předmět Management osobního rozvoje k tomu, aby se studenti naučili správně pracovat také s potenciálem své vlastní osobnosti.

Studijní program zastřešuje odborný garant - Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., která je specialistkou v oboru s právní i akademickou praxí.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu LL.M. za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátní právo
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Veřejná správa
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Veřejná správa
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

LLM_CG 1

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

Více o předmětu
LLM_HOP 1

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

Více o předmětu
LLM_KP 1

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

Více o předmětu
LLM_MOM 1

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu v rámci LLM studia je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Více o předmětu
LLM_MPS 1

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

LLM_EMP 2

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia.

Více o předmětu
LLM_IP 2

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

Více o předmětu
LLM_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Více o předmětu
LLM_PM 2

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
LLM_PMO 2

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura CEMI
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 320,3 KB
Kompletní sylaby
PDF, 889,6 KB
Studijní plán
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., Notář - Notářský úřad

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M., Manažer - NOVY, s. r. o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M., Hlavní státní rada na Ministerstvu financí SR

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2016 / 2017
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup