MBA - Management zdravotnictví

Studijní obor Management zdravotnictví je zaměřen především na vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Tento MBA obor je koncipován a realizován ve spolupráci s pracovníky Institutu managementu zdravotnických služeb FM (IMZS) v Jindřichově Hradci, kteří mají s tvorbou těchto programů výuky zdravotnického managementu dlouholeté zkušenosti. První výukové programy byly vytvořeny ve spolupráci s AIHA USA, pod patronací USAID. Studenti tak získají odborné znalosti pod záštitou významného výukového pracoviště IMZS, působícího v rámci zemí střední a východní Evropy a spolupracujícího také s MZ ČR.

V rámci tohoto programu studenti absolvují dvousemestrální předmět Management zdravotnických služeb, který si klade za cíl seznámit studující s nejdůležitějšími manažerskými funkcemi a jejich využitím v praxi. Díky předmětu Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA získají povědomí o nejvýznamnějších etapách vývoje medicínské vědy, společně se základními modely financování zdravotní péče budou moci porovnat situaci České republiky se světem.

Další důležitou oblastí je Financování zdravotní péče a teorie pojištění, která objasní základní pojmy spojené s mikroekonomií a ekonomií zdravotní péče a se způsoby financování zdravotnických služeb, přičemž opomenuto nezůstane ani zdravotní pojištění a pojišťovnictví. Studentům je představeno i téma Managementu kvality ve zdravotní péči, poskytující nejen teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví, ale studenti se zde především naučí aplikovat tyto metody do praxe.

V předmětu Marketing a komunikace ve zdravotnictví jsou vysvětlena specifika marketingu se zaměřením na zdravotnictví, kde si na konkrétních příkladech marketingových kampaních studenti vyzkouší i vyhodnocení jejich efektivnosti. Management informací ve zdravotnictví vhodně doplňuje potřebné aktuální znalosti o fungování informačních a komunikačních technologií, přenesených do zdravotnického systému. Jelikož jsou studenti tohoto oboru obvykle řídícími pracovníky, získají také v rámci předmětu Personální management potřebné kompetence z oblasti lidských zdrojů.

Odborným garantem tohoto studijního oboru je MUDr. Rudolf Střítecký, který působí jako vedoucí Institutu zdravotního managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci, dále provozuje ordinaci pro dětskou kardiosonografii a provádí konzultace v pediatrii.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

MUDr. Rudolf Střítecký

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant oboru
 • MBA - Management zdravotnictví
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Miroslav Jankůj

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - Management zdravotnictví

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

MZ_HZ 1

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Více o předmětu
MZ_MK 1

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.

Více o předmětu
MZ_MZS 1

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus předmětu

Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.

Více o předmětu
MZ_MKZ 1

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit pojem a obsah marketingu. Hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví, objasníme nejen specifika marketingových činností, ale i velký význam etického jednání v tomto oboru. Student je informován o vývoji marketingových koncepcí. Součástí výuky jsou analýzy mikro a makro prostředí. Seznámíte se s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
MZ_VZ 1

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus předmětu

Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

MZ_FZ 2

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj Sylabus předmětu

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Více o předmětu
MZ_MIZ 2

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesenýchdo zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podporyklinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Více o předmětu
MZ_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu v rámci MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
MZ_MZS 2

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a rolimanažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.

Více o předmětu
MZ_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 591,8 KB
Kompletní sylaby
PDF, 845,1 KB
Studijní plán
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

RSDr. Oldřich Krejčí, MBA, Bezpečnostní konzultant - J&T BANKA, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
Bc. Stanislav Vaďura, MBA

Bc. Stanislav Vaďura, MBA, OSVČ

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA, Vedoucí lékař Urologické ambulance, nemocnice Hradec Králové

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup