MBA - Ekonomika a finanční management

Studijní obor Ekonomika a finanční management je koncipován tak, aby absolventi získali ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také s ohledem na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

MBA obor Ekonomika a finanční management je koncipován tak, aby absolventi získali ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí. Studentům jsou představena témata z oblasti  Mezinárodních financí a Bankovnictví, nezbytná pro odborný růst každého manažera či vedoucího pracovníka finanční sféry a která objasní český bankovní systém a seznámí studenty se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí.

Předměty Manažerské účetnictví či Oceňování podniku dotváří nutný souhrn znalostí v neustále se měnícím prostředí finanční sféry. Manažersko-ekonomická disciplína Strategický management seznámí studenty s metodami strategické analýzy a ukáže jim praktické možnosti jejich využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování.Finanční management podniku zahrnuje problematiku podnikových financích a finančního řízení podniku, přičemž v rámci předmětu Daně v podnikání získají studenti povědomí také o daňovém systému ČR a naučí se zpracovávat jednotlivé typy daní. Obchodování na finančních trzích nabídne kromě teoretického vymezení finančního trhu i praktický pohled na jeho současné fungování.

Cílem předmětu Aktuální otázky světové ekonomiky je přinést rozhled nad světovým ekonomickým děním a uspořádáním v dnešní rychle se měnící době. Jelikož je tento obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Odborným garantem tohoto oboru je zkušený manažer, kouč a lektor PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finanční management
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Vladimíra Filipová

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finanční management

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

EF_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu
EF_BAN 1

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Více o předmětu
EF_MU 1

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Více o předmětu
EF_MF 1

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Více o předmětu
EF_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci MBA studia je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

EF_DP 2

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Více o předmětu
EF_FMP 2

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Více o předmětu
EF_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
EF_OFT 2

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Více o předmětu
EF_OP 2

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznat základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Studijní plán
PDF, 173,4 KB
Kompletní sylaby
PDF, 727,7 KB
Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 636,2 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Erika Gallego, MBA

Erika Gallego, MBA, Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finanční management

2013 / 2014
Ing. Aneta Bučková, MBA

Ing. Aneta Bučková, MBA, Finanční ředitelka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finanční management

2012 / 2013
Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA, Státní zaměstnanec - Ostrava

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finanční management

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup