MBA - Management obchodu

Studijní obor Management obchodu se zaměřuje na podnikání a obchod nejen v rámci ČR, ale také z mezinárodní perspektivy a akcentuje tak i globální charakter obchodování v dnešní době.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

MBA obor Management obchodu se zaměřuje na problematiku obchodu a podnikání nejen v rámci České republiky, ale i z mezinárodní perspektivy přičemž akcentuje globální charakter obchodování v dnešní době. Studijní program se dále orientuje na oblast moderního Marketingu a komunikace, ve kterém objasňuje základní definice, využitelnost v praxi, vývoj digitálních médií společně s jeho nástroji či marketingovou komunikaci dnešní doby.

Nedílnou součástí tohoto oboru je také Obchodní právo, které klade důraz na objasnění principů a funkcí právní stránky obchodních vztahů, snaží se ale zejména o pochopení problematiky v mezinárodních souvislostech. Zákazník je vždy na prvním místě a proto studentům nabízíme také předmět Řízení vztahů se zákazníky, kde pochopí oblast Customer Relationship Managementu v kontextu globalizace a hyperkonkurence.

Důležitou součástí výuky je také Manažerská kultura, etika a společenská odpovědnost firem, která ukáže správný způsob komunikace se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu. Studium je průřezem důležitými manažerskými disciplínami, tudíž jsou do studijního plánu zahrnuty i předměty Logistika pro manažery či Aktuální otázky světové ekonomiky.

Studenti budou seznámeni i s Podporou prodeje, která je důležitou součástí integrované marketingové komunikace, a také s novými trendy jeho pronikání nad linku. V předmětu Techniky mezinárodního obchodu vysvětlíme postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Stěžejním úkolem tohoto předmětu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu a dovozu. Jelikož je tento MBA obor určen pro manažery, nechybí ani Management osobního rozvoje, který je zaměřen na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Odborným garantem oboru Management obchodu je PhDr. Karel Eliáš, CSc., který působí ve vysokém školství (UK, ČVUT a nyní VŠFS). Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a řízením týmů či pracovních skupin v rámci nadnárodních společností.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Management obchodu
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Veřejná správa
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu
MO_MK 1

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
MO_OP 1

Obchodní právo

Obchodní právo PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech.

Více o předmětu
MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s efektivním systémem prodeje v tuzemsku, předpoklady a požadavky na kvalitního a úspěšného prodejce. Významná část bude věnována i vhodným technikám pro sestavení obchodního plánu. Důležitým předpokladem efektivního prodeje je i kategorizace zákazníků a sestavení tourplanu. Poskytneme rovněž návod jak úspěšně komunikovat se zákazníky, Část předmětu se zaměřuje i na specifika mezinárodního obchodu, včetně nejčastěji používaných obchodních podmínek.

Více o předmětu
MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Více o předmětu
MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět v rámci studia MBA zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu v rámci MBA umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.

Více o předmětu
MO_POP 2

Podpora prodeje

Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku(tzv.through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv.event marketing resp.jeho využití ve prospěch obchodníka.

Více o předmětu
MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s problematikou řízení vztahů se zákazníky-Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyperkonkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C,…, což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 635,7 KB
Kompletní sylaby
PDF, 840,4 KB
Studijní plán
PDF, 168,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Petrana Blašková, MBA

Petrana Blašková, MBA, Statutární orgán - ProCommunity o.z.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2014 / 2015
Ing. Alexandra Fričová, MBA

Ing. Alexandra Fričová, MBA, CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2014 / 2015
Bc. Lucie Šífová, MBA

Bc. Lucie Šífová, MBA, Controllerka - Rina Europe s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup