MBA - Bezpečnostní a krizový management

Studijní obor Bezpečnostní a krizový management je určen pro zaměstnance policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní úředníky přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním a pracovníky ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

MBA program Bezpečnostní a krizový management vychází svou náplní vstříc všem pracovníkům bezpečnostních složek, kterým systematicky představuje celou oblast managementu týkající se bezpečnostní a krizové oblasti. Studenti získají aktuální přehled o bezpečnosti a krizovém řízení v rámci ČR s ohledem na aktuální právní úpravu, ale také o bezpečnosti v mezinárodním měřítku a roli mezinárodních organizací při zajišťování bezpečnosti.


Předmět Bezpečností aspekty mezinárodní spolupráce seznámí studenty se základními informacemi, mechanismy a prioritami mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních mezinárodních organizací a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách. Cílem předmětu Komunikace s veřejností je na praktických příkladech představit možnosti úspěšně vedené komunikace s veřejností a objasnit základní pojmy public relations.


Předmět Nestátní součásti bezpečnostního systému ČR přibližuje koncept státem nezajišťované bezpečnosti, včetně všech subjektů do něj spadajících. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce. Další disciplíny jako Profesní etika, Správní právo či Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech se postarají o zajištění komplexnosti dosaženého manažerského vzdělání.


S úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému seznámí studenty předmět Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS, který se dále soustředí na jejich činnost a role, kterou zaujímají jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému. Pracovníci managementu jistě ocení i předmět Personální management, v němž se studenti lépe a efektivněji naučí vést a motivovat své podřízené. Zaměstnanci bezpečnostních složek jsou často vystaveni značnému stresu, proto je studium obohaceno o Management osobního rozvoje, díky kterému se naučí lépe zvládat tyto aspekty svého povolání.


Garantem oboru Bezpečnostní a krizový management je Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který kromě své pedagogické praxe působí od roku 2010 na Policejní akademii České republiky v Praze.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v březnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 5 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
  • MBA - Executive MBA
Mgr. Lenka Jakubcová

Mgr. Lenka Jakubcová

  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Garant oboru
  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
Mgr. Pavla Schwingerová

Mgr. Pavla Schwingerová

  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

  • LLM - Korporátní právo
  • MBA - Bezpečnostní a krizový management
  • MBA - Executive MBA
  • MBA - Management zdravotnictví
  • MBA - Veřejná správa

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

MB_BKM 1

Bezpečnost a krizový management

Bezpečnost a krizový management Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s platnou právní úpravou krizového řízení v České republice, strukturou a jednotlivými prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně jejich úkolů a působnosti, a to i v návaznosti na nadnárodní úroveň. Studenti porozumí principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti, a seznámí se s řešením následků např. živelních pohrom při vyhlášení krizového stavu. Získají přehled o zásadách krizového plánování i plánování na podporu řešení mimořádných událostí, o možnostech a způsobech řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních veřejné správy i z pohledu integrovaného záchranného systému, jehož nedílnou součástí jsou právě bezpečnostní sbory. Studenti si také vytvoří představu o možnostech ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech vyžadujících opatření kolektivní či individuální ochrany, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva, či o zabezpečení kritické infrastruktury v národním rámci. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také studenti učí orientovat.

Více o předmětu
MB_BA 1

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět se v rámci studia MBA zaměřuje na základní informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních mezinárodních organizací (EU, OSN, NATO, Rada Evropy a další) a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách. Stranou pozornosti nezůstanou aktuálním či perspektivně budoucí bezpečnostní výzvy, kterým tyto organizace řeší. Důraz je kladen i na popis a kanály zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Více o předmětu
MB_BS 1

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Více o předmětu
MB_KV 1

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus předmětu

Předmět si v rámci MBA studia klade za cíl seznámit studenty s možnosti úspěšného vedené komunikace s veřejností. Co je Public Relations a jeho typy. Součástí předmětu je objasnění úlohy tiskového mluvčího, přiblížení možností komunikace s různými cílovými skupinami i využívání všech typů médií. Studenti se budou seznamovat s tím, jak postupovat při poskytování informací (včetně krizové komunikace), jak vytvářet tiskové materiály i komunikační kampaně. Předmět bude doplněný ukázkami úspěšných komunikačních projektů, realizovaných v poslední době v ČR.

Více o předmětu
MB_MOR 1

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a různými modelovými postupy kooperace složek.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

MB_NSB 2

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus předmětu

Modul si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Zmíněno je i téma koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Více o předmětu
MB_OO 2

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech Mgr. Lenka Jakubcová Sylabus předmětu

Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě pomocí sirén, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, zabezpečit výdej prostředků individuální ochrany atd.). Právní předpisy stanoví povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánům státní správy, územní samosprávy, výkonným složkám, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Orientace v základních aspektech této problematiky je proto důležitá zejména pro střední a vyšší management všech těchto subjektů. Předmět nahlíží na problematiku ochrany obyvatelstva jak z pohledu těch, kterým zákon stanoví určité úkoly a povinnosti k ochraně obyvatel (vyplývající z výkonu jejich funkce), tak i z pohledu fyzických osob samotných, které jsou v důsledku těchto opatření omezovány na svých právech a povinovány se těmto opatřením podřídit.

Více o předmětu
MB_PM 2

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
MB_PE 2

Profesní etika

Profesní etika PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus předmětu

Cílem kurzu v rámci MBA studia je přispět k formování a kultivaci etických aspektů chování, rozhodování a jednání policistů, pracovníků v bezpečnostních službách a ve veřejné správě vůbec, což je jedním z rozhodujících předpokladů svědomitého a řádného výkonu jejich služby (zaměstnání). Ve své prvé části je kurs orientován na vymezení základních etických pojmů, rekapitulaci klíčových paradigmat v dějinách evropského etického myšlení, poté se tématika soustřeďuje na vztah jedince a společnosti, morálky a práva, a na problematiku spravedlnosti. Druhá část kurzu předkládá klíčové etické aspekty veřejné správy s hlavním zaměřením na porozumění veřejné správě jakožto službě a občanovi jakožto klientovi. Pozornost je věnována rovněž rozličným podobám neetického jednání (korupce, šikana na pracovišti apod.). Ve své třetí části se výuka soustřeďuje na základní témata profesní etiky policie: vychází z charakteristiky policejní subkultury a jejích etických konotací, vymezuje úlohu policie v demokratickém právním státě a její vztah k veřejnosti. Poté uvádí studenty do sféry hodnotových a normativních požadavků, kladených na policejní práci, na etické aspekty rozličných druhů policejních činností (např. vyšetřování a výslechu) a na interpretaci příčin, podob a řešení hlavních druhů neetického chování policistů (korupce a nepřiměřené užití donucovacích prostředků).

Více o předmětu
MB_SP 2

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 334,3 KB
Kompletní sylaby
PDF, 837,4 KB
Studijní plán
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

absolvent v utajení

absolvent v utajení, Příslušník Policie ČR Krajského ředitelství hlavního města Prahy

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostní a krizový management

2013 / 2014
Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA, mladší znalec kanceláře soudní znalkyně Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostní a krizový management

2013 / 2014
Zdeněk Macháček, MBA

Zdeněk Macháček, MBA, Ředitel bezpečnosti - Česká spořitelna

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostní a krizový management

2014 / 2015
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI AKCE 1000 ABSOLVENTŮ

až 4 splátky
1
až 4
109.900 Kč
79.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

frame-scrollup