Lektoři

Našimi lektory jsou vysokoškolští pedagogové anebo odborníci z praxe, s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi. Podívejte se ZDE na vyhodnocení soutěže Lektor roku na CEMI, kterou pro své lektory pořádáme.

Ing. Monika Barton, MBA

Moderní trendy v malém a středním podnikání, Koučování pro manažery a podnikatele

Narozena roku 1968 v Praze, absolventka VŠCHT, Rochester Institute of Technology (USA), Erickson College (Kanada) a Coach University (USA).
V letech 1995-2003 pracovala v manažerských pozicích v několika nadnárodních korporacích (SPT Telecom – dnes Telefonica, Český Mobil – dnes Vodafone a ING Group). Po odchodu z korporátní sféry se začala profesionálně věnovat manažerskému a podnikatelskému koučování, v roce 2004 založila společnost Koučink Centrum, s.r.o. a českou pobočku Mezinárodní federace koučů. Je držitelkou mezinárodního certifikátu PCC (Professional Certified Coach) a v rámci ICF působí jako mezinárodní assessor v Evropě a Australasii. V akademické sféře působí of roku 1997 – od roku 2007 na hlavní pracovní poměr. Její hlavní specializací je podnikání, intrapodnikání (uplatňování podnikatelských principů ve velkých podnicích a společnostech) a management/business koučink. S korporátní sférou nadále intenzivně spolupracuje prostřednictvím vzdělávacích projektů v oblasti rozvoje podnikání a aplikovaného manažerského a podnikatelského výzkumu. Přednáší na konferencích i mimo akademickou sféru, např. TEDx nebo Business & Economic Society International. Žije střídavě v ČR a na Novém Zélandu. 

Lektorsky působí také na VŠE Praha (fakulta podnikohospodářská), ČVUT Praha (Masarykův ústav vyšších studií) a na Southern Institute of Technology. Hovoří anglicky, je autorkou knihy „Kariérový koučink“ (2007).

 

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhá léta působila  jako docentka pro psychologii řízení na  PHF VŠE, v současné době působí ve stejné funkci na  VŠEM. Kromě toho je jednatelkou společnosti P&P Interconsult s.r.o. poskytující psychologicko-personální poradenství.

Je autorkou řady publikací  a učebnic zaměřených především na manažerskou psychologii a osobní rozvoj a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK, v minulosti působila také jako vědecký tajemník Psychologické společnosti při ČSAV.

Získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy. Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala pro řadu podniků z oblasti hospodářské praxe, ale i státní a místní správy.

 

 

 

 

Rozhoror s výherkyní soutěže Lektor roku na CEMI:

Proč si myslíte, že studenti hlasovali právě pro Vás?
“Možná proto, že učím na VŠ dlouhá léta a mám ke studentům mladším i dospělejším poměrně osobní vztah, a to i v případě převážně onlinového kontaktu. Souvisí to ostatně zřejmě i s předmětem, který v posledních cca dvaceti letech vyučuji, právě proto, že je založen na tématech dosti osobní povahy, na která se obvykle v průběhu studia, a to ani na střední, ani na vysoké škole nedostává,  a která jsou podle mne velmi důležitá pro komplexní formování vyšších forem vzdělávání.”
V čem jsou vaše předměty/předmět tak atraktivní pro studenty?
“To může být i součástí odpovědi na druhou otázku. Myslím, že v procesu tzv. celoživotního vzdělávání si lidé čím dál častěji uvědomují potřebu pracovat přímo na sobě, nejen vstřebávat další poznatky a získávat další čistě odborné dovednosti.”
Co se Vám nejvíce líbí na výuce pro CEMI?
“Na výuce pro CEMI se mi líbí organizace vzdělávacího procesu, který přiměřeně kloubí osobní setkávání s posluchači s online formami a dále i přátelská atmosféra, která na CEMI panuje.”
Co byste vzkázala svým studentům a  dalším zájemcům o studium na CEMI?
“Pro uvedené klady studentům svým i dalším  bych CEMI doporučila – nároky na studium jsou vyváženy pozitivním přístupem většiny vyučujících a již zmíněnou pozitivní přátelskou atmosférou školy.”

JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie

Narodila se 25. 7. 1966 v Liberci.  V roce 1984 absolvovala gymnázium, Právnickou fakultu University Karlovy v Praze pak v roce 1988. V roce 1989 vykonala státní rigorosní zkoušku.

Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní – ex offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce konkursní podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci leasingových společností, rozhodce společnosti HONESTA.

Každým rokem je nominována v soutěži Právník roku. Jejími klienty byly a jsou obchodní společnosti, kterým zajišťuje kompletní právní servis, včetně zastupování u obecných soudů až po soud ústavní. Po dobu čtyř let publikovala články zaměřené na právní problematiku v rubrice expert radí v celostátním deníku Mladá Fronta Dnes.

Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých školách, MIPP a Metropolitní universitě. V rámci studijního programu MBA vede kolokvium na téma rozhodčí řízení na Ústavu práva a právní vědy.

 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec

Corporate Governance

Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelské fakultě VUT v Brně.

V doktorském studiu pokračuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž působí v pozici vysokoškolského učitele. Jeho přednášková činnost a výzkum jsou zaměřeny zejména na problematiku corporate governance. Výsledky jeho výzkumu jsou publikovány.

Mimo vykonávání akademické činnosti udržuje rovněž systematický kontakt s ekonomickou a právní praxí.

 

 

 

 

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004, během své bohaté praxe absolvovala řadu pobytů v zahraničí, zejména na Rijksuniversitair Centrum Antwerpen v Antverpách (Belgie), Staffordshire University ve Stoke-on Trent (Velká Británie), Rochester Institute of Technology v Rochestru (USA) a Renmin University ofChina, Peking (Čína).

Dnes kromě výuky na CEMI působí jako členka katedry světové ekonomiky na VŠE v Praze. Vedoucí této katedry byla od roku 1993 do srpna 2013. Od roku 2005 do roku 2012 vykonávala rovněž funkci proděkanky Fakulty mezinárodních vztahů pro vědeckou činnost a doktorské studium.Na VŠE zakládala a dlouhodobě působila i jako ředitelka Centra evropských studií. Je místopředsedkyní České asociace pro evropská studia.Specializuje se na obecné tendence vývoje světové ekonomiky, komparativní ekonomiku, regionální studia a v poslední době zejména na vnější ekonomické vztahy Evropské unie.

Ve svém oboru je uznávaným odborníkem. Byla nositelkou projektu Jean Monnet Komise Evropské unie, byla a je řešitelkou řady grantových úkolů (mj. Grantové agentury ČR, MZV ČR, MŠMT ČR) a působí v několika redakčních radách prestižních časopisů (Medzinárodnévzťahy – Slovensko, Politická ekonomie, Současná Evropa). Je autorkou či spoluautorkou mnoha knižních publikací, napsala také více než čtyři desítky vysokoškolských učebních textů a více než osmdesát odborných článků, příspěvků do sborníků a výzkumných prací, které byly publikovány doma i v zahraničí. Mezi její nejznámější monografie patří kniha Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2003; a dále kolektivní monografie Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. Praha: ETC Publishing, 1997; Světová ekonomika. Regiony a integrace. Praha: GradaPublishing, 2002; Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2004 a další.

Ing. Daniela Čermáková

Mezinárodní finance, Obchodování na finančních trzích

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví, obor Finance.

 V současné době působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako doktorand, od roku 2009 na Metropolitní univerzitě Praha na katedře Mezinárodního obchodu, kde přednáší předměty Mezinárodní finance, Peníze, banky a finanční trhy a v anglickém programu International Business a dále na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT.

 Vedle lektorské činnosti se věnuje překladatelské a korekturní činnosti.

 

 

 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Korporátní právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na níž v roce 2001 obhájila dizertační práci na téma Zásada veřejnosti v právu veřejném. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

V letech 1999 složila advokátní zkoušky a od roku 2000 až 2001 vykonávala samostatně advokacii. Od roku 2001 až do roku 2013 pracovala jako korporátní právník ve společnosti MVV Energie CZ a.s., holdingové společnosti působící v oblasti teplárenství.

Je také autorkou mnoha odborně zaměřených publikací a držitelkou certifikace České advokátní komory.

Odborné zaměření: obchodní právo; zejména korporátní a energetické právo

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Řízení vztahů se zákazníky, Podpora prodeje

Vzdělání získal na FŽ UK v Praze ( se zaměřením na PR a marketing) a dále CSc. na PsÚ ČSAV (zaměření na sociální psychologii a psychologii komunikace).
Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a řízením týmů a pracovních skupin v rámci nadnárodních společností ( Shell, Contactel/TeleDanmark…) s výraznou orientací na uspokojování potřeb zákazníků ve vysoké kvalitě (QoS) při dodržení  odpovědnosti za P/L. Úspěšně dokázal integrovat činnost/procesy obchodního a technického úseku  s důrazem na získání/udržení zákazníka (Customer Facing Processes) např. ve společném  celoevropském projektu Shell-Esso zaměřeném na platební karty EuroShell a Esso. Dále mj. založil Customer Centre for EuroShell v Shell ČR/SR a spolupodílel se na výběru a implementaci systému CRM a ISO certifikaci ve společnosti Contactel.
Působil či působí ve vysokém školství (UK, ČVUT a nyní VŠFS). Je členem Výboru pro lidské zdroje a dále Výboru pro marketing při Americké obchodní komoře v Praze, 1.ČLTK a GC Hradec Králové. Hovoří anglicky, rusky a částečně francouzsky.

 

 

 

Ing. Vladimíra Filipová

Daně v podnikání

Absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE, v současné době zde působí na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, působí také na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky.

Kromě toho podniká v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby a je lektorem v kurzech účetnictví a daní například pro Svaz účetních či Obchodní institut.

Hovoří německy, rusky a anglicky.

 

 

 

 

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Hospodářské a obchodní právo EU

Absolventka Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnické fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde působí jako odborná asistentka na katedře podnikového a evropského práva od roku 2002.

 V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie jako právník-lingvista. 

V současné době vyučuje předměty v oboru práva a institucí EU. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace). 

Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky.

 

 

 

Ing. Simona Hašková

Manažerská ekonomika

Simona HaškováIng. SIMONA HAŠKOVÁ je narozená v roce 1973 v Českých Budějovicích, kde žije se svou rodinou.

Po ukončení bakalářského programu v oboru Finanční matematika na Jihočeské univerzitě absolvovala VŠE, obor Ekonomika a management.

V současné době dokončuje doktorandské studium na VŠE v Jindřichově Hradci, kde se specializuje na problematiku manažerských propočtů a finanční analýzu manažerských projektů.

Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vyučuje předměty mikroekonomii a makroekonomii. Ve svém učitelském povolání využívá a hojně vychází z poznatků nabytých v praxi v oborech bankovnictví, management malé firmy a vedení účetnictví malé firmy.

Kromě svých výukových povinností se věnuje vědeckému bádání na poli ekonomiky a managementu, v rámci čehož publikuje ve vědeckých časopisech a vystupuje na mezinárodních konferencích.

 

 

Rozhoror s výherkyní soutěže Lektor roku na CEMI:

Proč si myslíte, že studenti hlasovali právě pro Vás?
“To nemohu s určitostí odpovědět. Domnívám se ale, že vycítili mou snahu lidsky přiblížit problematiku manažerských propočtů. Někteří studenti možná ocenili praktické propojetí předmětu založeném na jednoduchých úlohách z manažerské praxe, pro některé to byla (snad) vítaná změna. Cvičení v průběhu semestru je nastaveno tak, aby se každý mohl zeptat na cokoliv, chyby zde jsou vítány, neboť na nich se všichni učíme a tak se posouváme dál.”
V čem jsou vaše předměty/předmět tak atraktivní pro studenty?
“Myslím, že studenti vítají možnost nahlédnout pod pokličku praktických, byť v předmětu zjednodušených problémů. Kontakt s realitou, podle mne, dodává předmětu punc atraktivnosti, neboť získané znalosti mohou být třeba někdy použity, a tím pádem zužitkovány.”
Co se Vám nejvíce líbí na výuce pro CEMI?
“Jednoznačně studenti CEMI, jejich chuť věcem porozumět, aktivní přístup a pracovitost. To je pro mne motivující a dodává mi to chuť a energii do práce.”
Co byste vzkázala svým studentům a dalším zájemcům o studium na CEMI?
“Vzkaz pro mé bývalé studenty: bylo pro mne radostí s Vámi spolupracovat. Vzkaz potenciálním zájemcům o studium: těším se na budoucí spolupráci. A všem pak vše dobré v osobním a profesním životě. Ať se Vám daří!!!”

Mgr. Lenka Jakubcová

Bezpečnost a krizový management, Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS, Ochrana obyvatelstva při řešení mimořádných událostí

Narozena roku 1982 v Havířově. Vystudovala Policejní akademii České republiky v Praze, kde také od roku 2006 vyučuje problematiku krizového řízení a dále pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu „Policejní management a kriminalistika“.

Absolvovala kurs „Vysokoškolská pedagogika“ pod vedením Centra pro studium vysokého školství, účastní se vědeckovýzkumné činnosti a je spoluřešitelkou vědeckovýzkumných projektů.

Pravidelně prezentuje své příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích. Publikační činnost čítá necelé tři desítky titulů, většinou článků v odborných periodikách, příspěvků ve sbornících a také skripta.

Hovoří anglicky a německy, ve volném čase ráda sportuje a čte.

 

 

 

 

Ing. Miroslav Jankůj

Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění

Vystudoval Ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické (Fakulta managementu v Jindřichově Hradci), kde se dále odborně rozvíjí v rámci doktorského studijního programu na Institutu managementu zdravotnických služeb.

V minulosti působil jako projektový manažer společnosti G-Project s.r.o. či konzultant Orego finance s.r.o., podílel se také na projektu mapování sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Hovoří anglicky a německy, mezi jeho zájmy patří marketing, management a ekonomie a četba populárně naučné literatury (věda a technika, historie, příroda).

 

 

 

 

Ing. Daniela Kandilaki

Management zdravotní péče I.

Absolvovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací Management zdravotnických služeb. Na této škole dále pokračuje v doktorském studijním programu Ekonomika a management.

Svou disertační práci a výzkumné projekty zaměřuje na zkoumání kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízeních v ČR.Úspěšně absolvovala certifikovaný kurs Spojené akreditační komise “Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví”.

Své zkušenosti nabyla zejména několikaletou praxí v soukromém zdravotnickém zařízení a participací na mezinárodním výzkumném projektu, který zkoumal kvalitu poskytované péče ve třech zemích EU.V současnosti působí jako analytička ve zdravotnictví pro český a slovenský trh.

 

 

Doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Veřejná správa v Evropské unii

Narozen v roce 1941. Vystudoval Vyšší pedagogikou školu v Praze a filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po praxi ve Vojenském muzeu  v Praze a v okresním archivu v Mostě vyučoval od roku 1980 na pedagogické fakultě UJEP v Ústí n. L. a od roku 2004  působí na Vysoké škole finanční a správní v Praze, studijní středisko Most.

Zabývá se historií severních Čech a dějinami dvacátého století. Na VŠP kromě historických disciplin vyučuje veřejnou správu v Evropské unii. Podílel se na několika odborných monografiích, je autorem učebnic a kolem 300 článků a studií v sbornících a v časopisech.

 

 

 

 

Ing. Pavel Kolář, CSc.

Manažerská ekonomika

(nar. 18.3.1943) je absolventem FEL ČVUT v Praze, obor technická kybernetika. V průběhu studia a krátce po něm pracoval ve Výzkumném ústavu hutnictví železa v oblasti výzkumu a vývoje elektronických prostředků pro automatizaci těžkých hutních provozů, poté se jako vědecký pracovník ÚTIA AVČR (dříve ČSAV) věnoval problematice matematického modelování složitých systémů (technických, biologických a ekonomických).
Kromě jiného působil i jako burzovní makléř u HBS, a.s., byl ekonomickým poradcem finančního ředitele divize Podniky společnosti Vítkovice a.s. a příležitostně též pracoval jako konzultant a lektor ekonomické problematiky v poradenské firmě NAREX CONSULT, a.s. Po dobu třinácti let soustavně vykonával lektorskou a expertní činnost v rámci „Systému vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR“ organizovaného Institutem Svazu Účetních, a.s. pod patronací britské ACCA, působil jako zkušební komisař předmětů „Ekonomie“ a „Manažerské finance“, pro něž vytvořil základní učebnice, a také jako lektor pro manažerské účetnictví a finanční analýzu.
Na PF JU v Českých Budějovicích donedávna vyučoval předměty teorie automatů, teorie formálních jazyků, teoretické základy informatiky a finanční management. V současné době na FM VŠE vyučuje předměty manažerská ekonomika, finanční analýza manažerských rozhodovacích procesů a logika pro manažery.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Management ve veřejné správě, Územní samospráva a finance, Regionální politika EU, Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy EU

Jana Krbová se narodila v roce 1962; vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze; doktorát získala na VŠE v Praze v oboru regionalistka a veřejná správa. Absolvovala řadu certifikovaných kurzů.

Od roku 1997 pracuje na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci Vysoké školy ekonomické v Praze jako odborný asistent. V letech 2008 – 2012 byla na této fakultě vedoucí katedry Managementu veřejného sektoru. 

Profesní zaměření J. Krbové je v oblasti veřejných financí, managementu veřejné správy, projektového managementu a regionálního managementu.

Je členkou významných odborných organizací (ČSE, RSAI, – slovenská sekce, Rady celoživotního vzdělávání vysoké školy CEVRO Institut), externě přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání dospělých a spolupracuje se subjekty veřejné správy na regionální a místní úrovni v oblasti strategického řízení a projektového managementu. 

Má dva dospělé syny Štěpána a Filipa. Má ráda vše krásné a smysluplné.

Lyžuje, jezdí na motorce Harley Davidson, ráda cestuje, volný čas tráví na chalupě, má psího mazlíka Arta.

 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce, Nestátní součásti bezpečnostního systému ČR

Ročník 1975. Roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde v letech 2001 – 2005 působil i jako pedagog (doktorand, extrení přednášející předmětu Regionální geografie a regionální politika.

Mezi lety 2001 až 2009 byl pracovníkem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (problematika boje proti terorismu; opatření proti korupci, oblast mezistátní policejní spolupráce s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr, odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu; spoluorganizátor a účastník řady domácích a zahraničních konferencí, věnovaných různým aspektům prosazování práva). Od roku 2010 působí na Policejní akademii České republiky v Praze.

 

Je autorem několika desítek odborných i popularizačních článků, zejména ve vztahu k tématům vnitřní bezpečnosti.

 

Ing. Marie Kubáňková

Manažerské účetnictví, Finanční management podniku

Vystudovala magisterský obor Finance a oceňování podniku na VŠE v Praze.  

Po dobu studia vybudovala společnost úspěšně podnikající v cestovním ruchu. Společnost byla zaměřena na incomming a nabídku tematických procházek pro zahraniční návštěvníky z anglicky, německy, italsky, španělsky a francouzsky hovořících zemí. V letech 2005 – 2008 vybudovala reklamní a distribuční síť v předních pražských hotelech a hotelových řetězcích.
Pokles poptávky způsobené ekonomickou krizí ji vedl ke změně podnikatelského odvětví a k založení společnosti podnikající v oblasti projektového managementu. Společnost se zaměřuje na projekty transferu technologií v oblasti potravinářství, zemědělství a zpracování odpadů.  Společnost sestavuje konzorcia partnerů z řad organizací VaV a aplikačních partnerů, podílí se na přípravě a realizaci projektů, ve kterých jsou využívány inovace a nové technické řešení v praxi.  Společnost poskytuje služby marketingu, přípravu business plánů včetně propojování do (mezi)národních sítí.

Studuje doktorský program na Katedře manažerského účetnictví (VŠE v Praze). Jejím hlavním zaměřením je aplikace systému manažerského účetnictví v oblasti transferu technologií, řízení znalostí a v oblasti sociálního podnikání.

 

Ing. Ondřej Lešetický

Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika, Management informací ve zdravotnictví

Magisterské vzdělání získal na VŠE v Praze, nyní působí převážně na Institutu managementu zdravotnických služeb v Jindřichově Hradci a v rámci dalšího vzdělávání v doktorském studiu zpracovává na této škole disertační práci na téma „Procesní modely a měřítka kvality zdravotní péče”.

Absolvoval studijní pobyt v USA organizovaný American International Health Aliance věnovaný informačním a komunikačním technologiím v medicíně, přičemž tato stáž zahrnovala odborné semináře/přednášky na Stanford University, Oregon Health Science University a Cleveland Clinic Foundation. Dále absolvoval také studijní pobyt na School of Medicine, University of  Nevada, Reno, USA, kde se specializoval na oblast zdravotnických informačních systémů.

Podílí se na mezinárodním projektu HaS Passprt (hodnocení kvality zdravotních a sociálních služeb v ČR), působil také jako konzultant zdravotně-sociálního odboru KÚ JčK v Českých Budějovicích pro výběr integrovaného zdravotnického informačního systému nebo jako řešitel projektu Generic Training System for Officials of Territorial Self-governing Bodies (příprava multimediálních studijních textů pro zvláštní odbornou způsobilost, modul zdravotnictví).

 

 

Mgr. Ing. Josef Macas

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

VŠ zemědělskou v Praze, technická fakulta – titul Ing. – 1993. VŠ ekonomická v Praze, obor znalectví: ekonomika, ceny a odhady nemovitostí – 2004. ZakSU – obor právo a právní věda – titul Mgr. – 2012. V současné době příprava na rigorózní zkoušku na právnické fakultě UK – JUDr.

Od roku 1993 podnikání v oblasti nemovitostí, daňové a právní problematiky. Od roku 2000 revizním technikem při inspektorátu technické inspekce v Praze. V r. 2007 jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oboru stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové. Od r. 2007 na pozici konzultanta advokátní kanceláře ve věcech práva týkajícího se nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědictví).  Od r. 2010 zajišťování chodu advokátní kanceláře, zastupování ve věcech správních, občanskoprávních. Rozhodce v rozhodčím řízení. Od roku 2012 mediátorem.

Publikování článků zaměřených na právní problematiku – převody nemovitostí v celostátním deníku Právo. Spolupráce při přípravě materiálů na výuku občanského práva a obchodního práva na soukromých vysokých školách.

 

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Historie veřejné správy

„Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny.“

Je absolventem Právnické fakulty UK a ryzí akademik: až na roční působení jako soudce Ústavního soudu ČSFR prakticky celou svoji profesní karieru strávil na vysokých školách.
V současnosti působí jako docent na Fakultě sociálně ekonomické UJEP Ústí nad Labem a Vysoké škole finanční a správní v Praze. Zabývá se správním právem se zaměřením na správní trestání a e-government ve správním právu.
Napsal sám a jako spoluautor řadu monografií, několik učebnic, mimo jiné i o historii veřejné správy u nás a kolem 300 článků v odborných časopisech našich i zahraničních.

Pracuje také pro stát jako místopředseda komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

 

Ing. Jiří Matoušek

Problematika krizové komunikace

Ing. Jiří Matoušek je absolventem Vysoké školy ekonomické, obor Zahraniční obchod. Od roku 1990 do roku 2006 působil v pozici Generálního ředitele zastoupení letecké společnosti SAS – Scandinavian Airlines v Praze. Během tohoto působení, a také ve své další kariéře, získal bohaté zkušenosti a znalosti z oblasti prodeje, marketingu, PR a komunikace. Vzhledem k charakteru činnost firmy byla důležitou součástí jeho odborného vzdělávání také problematika krizové komunikace.

V letech 2010 – 2011 působil v pozici prezidenta asociace soukromých leteckých dopravců CEPA a je také zakládajícím členem a tajemníkem prestižní celosvětové organizace profesionálů cestovního ruchu SKAL v Praze. Díky svému dlouholetému působení je uznávaným odborníkem v oblasti letecké dopravy a cestovního ruchu. Kromě CEMI je externím pedagogem na Vysoké škole obchodní v Praze.

J. Matoušek je ženatý, má syna Petra a jeho koníčky jsou zejména cestování, sport, hudba a videokamera.

 

 

 

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, společenská odpovědnost firem, Marketing a komunikace, Marketing a komunikace ve zdravotnictví, Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, společenská a obchodní etiketa, Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání

Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 v CEMI. V roce 2013 byla studenty CEMI zvolena Lektorkou roku.

Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS.
Zde byla v roce 2009 vyhlášena Objevem roku a v roce 2011 byla zvolena mezi TOP 10 nejlepších pedagogů.

Je odborníkem z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého mnohaletého působení v TOP managementu (generální ředitelka, prokuristka, Sales a Marketing Director) mezinárodních firem (německé, britská, americká zejména v oblasti rychloobrátkového zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší firmy na světě v oblasti distribuce značkového alkoholu IDV.
Jako ocenění dosažených úspěchů při vedení firem získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční soutěži Manažer roku a byla rovněž uvedena v prestižní publikaci Who is Who.

Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.

Rozhoror s výherkyní soutěže Lektor roku na CEMI:

Proč si myslíte, že studenti hlasovali právě pro Vás?
“Ze svých rozhovorů a korespondence se studenty jsem dospěla k závěru, že oceňují zejména:
-   můj vstřícný přístup k nim
-   moji schopnost podělit se s nimi o své teoretické poznatky ověřené dlouholetou praxí.”
V čem jsou vaše předměty/předmět tak atraktivní pro studenty?
“Předměty jsou kombinací průběžně aktualizovaných informací z teorie a praxe, které mohou studenti velmi často využít ve svém soukromém či profesním životě.”
Co se Vám nejvíce líbí na výuce pro CEMI?
“Nejvíce mne oslovuje možnost komunikovat se zajímavými lidmi z nejrůznějších oborů, což je pro mne velkou inspirací, jejich seminární či diplomové práce jsou pro mne zdrojem rozšíření mých znalostí a vědomostí i dalšího osobního rozvoje.”
Co byste vzkázala svým studentům a  dalším zájemcům o studium na CEMI?
“Jsem ráda, že jste se rozhodli pro studium na CEMI. Pokud je pro Vás studium přínosem, např. proto, že jeho obsah i forma jsou zajímavé, lektoři kvalitní, vedení a studijní oddělení nabízí vstřícný a profesionální přístup, pak šiřte naše dobré jméno a doporučujte nás dál.
Pokud přece jen něco při studiu nesplnilo Vaše očekávání či Vám chybělo – řekněte to nám, abychom mohli být stále lepší. Jedině otevřená konstruktivní kritika nás může posunout dál.
Platí totiž  naše hlavní moto: Nemo nascitus sapiens – Nikdo se nerodí moudrým.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Profesní etika

Narodil se 4. 1. 1955 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obory filosofie

a historie.  Na této fakultě poté dlouhá léta pedagogicky působil a absolvoval zde rigorózní řízení i interní vědeckou přípravu. Od roku 2005 přednáší na katedře společenských věd Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze profesní etiku, filosofii, kulturní antropologii a multikulturní výchovu. Působí rovněž jako pedagog etiky na katedře bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského. Průběžně publikuje články v odborných časopisech (např. ve Filosofickém časopise, Bezpečnostní teorii a praxi, Psychologii dnes) a vysokoškolské učebnice (např. „Slovník základních pojmů z filosofie“ – 1999, „Filosofie a etika“ – 2006, „Policejní etika“ – 2009). Na PA ČR je řešitelem vědeckovýzkumného úkolu z oblasti profesní etiky, s výsledky badatelského úsilí vystupuje na konferencích u nás i v zahraničí. Hovoří německy a rusky.

Ač věku notně zralého, má malé děti, se kterými tráví takřka veškerý volný čas.

 

 

Ing. Markéta Novotná

Risk Management

Vystudovala Fakultu řízení na VŠE Praha, během své bohaté praxe působila např. jako ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s., vedoucí sekce Strukturálních fondů EU v Unii MSP ČR, projektová manažerka a hodnotitelka projektových záměrů v SPGroup a.s. Od roku 2010 působí jako manažerka projektu CEBBIS (podpora transferu technologií v regionu Střední Evropa – OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa) při CSP ČVUT.

Absolvovala řadu stáží a konferencí, včetně kurzu Krizové intervence v komunitním rozvoji (Haifa, Izrael), konference Active Cizizenship (Brusel, Belgie) či semináře OECD Social Economy (Trento, Itálie).

Publikační činnost: Grantis, Ekonom, HK, Lidové noviny

 

 

 

 

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

garantka oboru Corporate Master of Laws

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, přednáší tento obor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou byla jmenována v r. 2002, v r. 2009 obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a získala vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.

Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva, řada prací byla publikována v zahraničí. Reprezentuje Českou republiku jako garant v několika evropských projektech, např. Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktivně se účastní práce v několika prestižních mezinárodních organizacích a skupinách zaměřených na soukromé srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé, např. je členkou International Academy of Comparative Law a předsedkyní Českého národního komitétu této Akademie, dále je místopředsedkyní International Association of Legal Science, působí v rámci Groupe européen de droit international privé jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU, aj. Od r. 1985 je rozhodkyní u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Z publikací r. 2013 lze uvést M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C. H. Beck 2013 a Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, 1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu).

Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů, Mezinárodní právo soukromé

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru tlumočnictví a překladatelství. Absolvovala roční zahraniční pobyt na University of Ottawa v Kanadě.

V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se výlučně oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Dále rovněž vyučuje předmět Evropské mezinárodní právo soukromé na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Praze. Účastní se řady národních i evropských vědeckých projektů, publikuje v odborných periodikách a mj. je členkou autorského kolektivu Komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (Wolters Kluwer).

 

 

 

 

Ing. Stanislav Pimek

Informační systémy veřejné správy

Absolvoval obor Elektronické počítače na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (nyní Západočeská univerzita).

Po studiích pracoval v podniku PVT a.s. na vývoji databázových informačních systémů. Zároveň působil jako poradce IT pro organizace státní správy v okrese Cheb.

V roce1994 nastoupil jako správce IT na Fakultě ekonomické v Chebu Západočeské univerzity v Plzni. Zde postupně působil také jako lektor kurzů informatiky pro zaměstnance fakulty, školní inspektory a pracovníky MěÚ a jako lektor certifikátového školení pedagogických pracovníků. Získal zkušenosti ve využívání technických prostředků pro vzdělávání dospělých, zejména v oblasti e-learningových systémů.

V roce 2005 převzal na fakultě výuku předmětu Informační systémy veřejné správy a od roku 2012 se podílí na výuce předmětu Projektový management.

Od roku 2007 je členem a od roku 2011 předsedou Komise pro informační záležitosti, poradního orgánu Rady města Cheb.

V roce 2013 získal u Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR certifikát Profesionální lektor.

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc, PGDEcand(cantab)

Strategický management

Zkušený kouč a tutor, který se specializuje na obchod, management a komunikaci. Pomáhá sestavovat obchodní plány, správně prezentovat své myšlenky před publikem, účastní se jednání svých klientů a radí jim, jak dále rozvíjet své vyjednávací dovednosti a jako life kouč pomáhá účinně pracovat se stresem a plánováním využití času. Baví ho neustále se vzdělávat a tak je nyní postgraduálním studentem University of Cambridge Judge Business School a na University of Oxford Said Business School se účastní vzdělávání v leadershipu a vyjednávání. Je zván jako panelový lektor z praxe. Vede Institut rozvoje managementu, je najímán jako interim manager, je lektorem v několika MBA programech a také garantem jejich kvality. To mu umožňuje nahlédnout skrze studenty pod pokličku mnoha oborů, propojovat souvislosti a být tak přínosnějším pro každého, kdo chce udělat smysluplný krok dopředu. Studenti oceňují jeho rozmanité zkušenosti nejen z České republiky a především jeho přátelskou a otevřenou povahu, se kterou se o ně dělí. Svou důvěru mu dali manažeři společností Mafra a.s., Česká Pojišťovna a.s., Česká Spořitelna, a.s., ISC Communication Czech a.s., JIMI CZ a.s., Teplárny Brno a.s., Telefónica Czech Republic a.s., Východoslovenská energetika a.s. aj.

Šermuje, plave, skáče z letadla, hraje squash a tenis (nijak dobře, ale rád), medituje,střílí z pistole, saunuje, čte, má rád divadlo, cvičí Krav Maga, hraje šachy. Má velkého kocoura Kocoura a akvárium s vodou a rybami. Finančně podporuje několik smysluplných projektů, v některých se angažuje i radou nebo motykou. Rád se nechává zvát na sympozia či oslavu svatého Patrika (což je ve své podstatě totéž), diskusní fóra a dobré večeře, či jiné zajímavé akce. Je zastáncem názoru, že člověk rozumný má povinnost nezakrnět, ale neustále se rozvíjet a tuto povinnost by si měl zároveň náležitě užívat. Televizi zahodil v roce 2006.

Mgr. Pavla Schwingerová

Komunikace s veřejností

Pavla SchwingerovaNarozena roku 1967 v Náchodě. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudba. Má letitou praxi v předních médiích (redaktorka a dramaturgyně zpravodajství České televize Praha, šéfredaktorka deníku Metro apod.), dále i managerskou praxi v médiích (ředitelka marketingu Mladé fronty a.s., vedoucí odd. komunikace Českého rozhlasu, vedoucí oddělení předplatného MAFRA a.s.).

Jako PR a marketingová manažerka prošla komerční, neziskovou a státní správou (Úřad vlády ČR, Asociace Public Relations Agentur,…), po tři roky vedla i dílčí část evropského projektu EQUAL, zaměřený na budování poradenských center (podpora zaměstnanosti v ČR).

Několik let se již věnuje lektorské činnosti (např. na VŠE Praha, Soukromé VŠ Josefa Škvoreckého Praha, Akademie PR, Moderátorská škola atd.). Přednáší o Public Relations, práci v médiích a mediálním obrazu, dále i kreativním psaním a o českém jazyce a literatuře.

 

 

JUDr. Josef František STANĚK, Ph.D., MBA

Správní právo, Právo obchodních společností, Personální management

Vzděláním právník a pedagog, na Ministerstvu vnitra měl možnost získat větší zkušenosti s legislativní činností.  Zkušenosti má rovněž z výkonu státní správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských subjektů soukromého sektoru.

Za významnější pozice jeho kariéry lze pokládat tyto: Zástupce odboru správních agend a vedoucí legislativního oddělení Federálního ministerstva vnitra, Personální ředitel kanadské bezpečnostní agentury PINKERTON, Vedoucí sociálního oddělení personálního odboru České správy letišť, Vedoucí Personálního a mzdového servisu Léčiva, a.s. (Zentiva), Vedoucí Personálního oddělení Policejního prezidia Policie ČR.

Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a následně i pedagogickou činností.V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně pedagogické činnosti a dalšímu sebevzdělávání (o čemž svědčí i to, že v současnosti dokončil studium andragogiky a dále studuje program LL.M. Public Law). Učil na několika středních a vyšších odborných školách, byl rovněž akademickým pracovníkem Bankovního institutu VŠ s odpovědností za činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.

Ve chvilkách svého volna rád zahradničí. Rád také vyjíždí za poznáním a za vnoučaty do Bavorska, kde žije a podniká jeho syn.

MUDr. Rudolf Střítecký

Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví

Vystudoval medicínu na LF UJEP Brno, I. a II. atestaci získal na I.LF UK v Praze. V letech 1996-1997 absolvoval studijní pobyty na University of Nevada (Las Vegas, Reno), Chicago AUPHA,ASHR s tématikou Health care managementu.

V současnosti působí jako vedoucí Institutu zdravotního managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci a provozuje ordinaci pro dětskou kardiosonografii a konzultace v pediatrii. Je členem odborných společností AIHA (USA, 1997), AUPHA (USA 1997), IPC (USA, 1998). Je autorem více než 20 publikací v odborných časopisech, včetně mnoha zahraničních (např. The Journal of Health Administartion Education.

Podílel se také na realizaci následujících projektů:

1990 – 92 Projekt spolupráce českých a holandských nemocnic, studijní pobyty, člen koordinačního týmu.

1995 – 97 Projekt AIHA USA a USAID zaměřený na Health care education a vytvoření curricula, které bylo mezinárodně evaluováno, spolupráce amerických a českých univerzit.

1999 – 2000 Mezinárodní česko – rakouský projekt Aktion N= 24p18, zaměřený na porovnání ekonomických, strukturálních a epidemiologických parametrů obou zdravotnických systémů.

2000 – 02 Grant  IGA  MZ České republiky. Pokus o vytvoření optimální velikosti regionální nemocnice pro spádovou oblast 100 000 obyvatel. Projekt se realizuje.

1999 – 2004  Multidisciplinární podpora managementu.

2006 – 2011 ZIMOLEZ – získávání a modelování (lékařských) znalostí. Výzkum modelování nabídky a poptávky na zdravotním trhu.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Narozen roku 1969 v Praze, absolvent VVŠ PV, FTVS UK, VŠEM, od roku 2009 doktorand VŠFS, obor Finance.

Od roku 2002 je pedagogem VŠFS. Je garantem odborných předmětů VŠFS, lektorem CŽV, autorem a tutorem distančního vzdělávání VŠFS, odborným asistentem studijního střediska Most na Katedře řízení podniku, vedoucím akademickým pracovníkem.

V programu Průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, je organizátorem výuky, tutorem a hodnotitelem závěrečných prací.

Je zpracovatelem validačních závěrečných zpráv a posudků projektů Evropské unie, zvláště z ESF. Projektovou činnost zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a e-learningovou formu vzdělávání.

Prodal firmu KOVO-KT, s.r.o., kterou v roce 2007 založil, vlastnil a byl jejím jednatelem. Je členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti pro jakost, a členem Mensy ČR.

 

Ing. Milan Ulrich

Bankovnictví

Narozen v roce 1952 v Praze, absolvent Provozně-ekonomické fakulty, Vysoké školy zemědělské v Praze.

V roce 1992 založil a současně do roku 1995 řídil oblastní pobočku Kladno, Pragobanky, a.s. Praha. Od roku 1996 podnikatel jako OSVČ, majitel firmy TRADEHELP Kladno, podnikající v oblasti ekonomického, organizačního, účetního a finančního (investičního) poradenství.

Je členem Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních a Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů.

Zároveň od roku 1998 akademický pracovník Katedry obchodu a financí, Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze a garant předmětů bankovnictví. V rámci pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, vedle bankovnictví, také aktivity zejména v oblasti finančního poradenství, finančního řízení podniků a účetnictví.

 

 

JUDr. Oldřich Vacek

Techniky mezinárodního obchodu

Narozen roku 1946 v Praze, absolvent Obchodní akademie a Právnické fakulty UK v Praze.

Celý profesionální život pracuje v zahraničním obchodě, prošel prakticky všemi funkcemi na obchodním úseku od cizojazyčného korespondenta až po funkci generálního ředitele a předsedy představenstva a.s. Kovo (tuto funkci vykonával v letech 1989 – 2011). Působil v dozorčích radách ČSOB a.s., Čechofrachtu a.s. a správních radách Smrečiny Pukanec (SR), Ankovo Warszawa (Polsko) a Impre (Venezuela). V letech 1987 – 1989 založil a vedl úsek zahraničního obchodu koncernu Tesla – Elektronické součástky.

Působil dlouhodobě v zahraničí, jeho obchodní a osobní kontakty jsou aktivní v řadě zemí. Hovoří anglicky, německy, rusky a polsky.

Řadu let působí jako externí lektor na katedře podnikatelské sféry Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické a příležitostný lektor některých vysokých škol a průmyslových a družstevních svazů.

Je ženatý, má 2 dcery a 3 vnučky.

MUDr. Ing. Eduard Železo

Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie

Narozen 3.11.1973, vystudoval medicínu na II. LF UK v Praze (obor všeobecné lékařství). V Jindřichově Hradci působí na ortopedickém oddělení, zabývá se zejména artroskopickými operacemi a endoprotetikou velkých kloubů. Je odpovědnou osobou kostní tkáňové banky.

Jeho zájem o fungování zdravotnictví s jeho ekonomickými souvislostmi ho přivedl ke studiu managementu na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Následně se stal externím spolupracovníkem institutu managementu zdravotnických služeb.

Publikuje ve Zdravotnickém fóru (např. článek Porovnání nákladů na prevenci vzniku osteoporotických zlomenin s přímými náklady na jejich chirurgickou léčbu. Zdravotnické fórum; 2:18-24; 2012).

 

 

 

chcete-li získat prestižní titul, vyplňte přihlášku