MBA studium & úspěšná kariéra

V této sekci naleznete zajímavé informace o studiu MBA.


Jak si zvýšit hodnotu u svého zaměstnavatele


Vztah zaměstnanec - zaměstnavatel je vždy velmi komplikovaný a s postupem času přechází do rutinní úrovně, kdy ani jedna ze stran tu druhou nepřekvapí. Často se stává, a to vinou mnoha faktorů, že zaměstnanec uvízne na mrtvém bodě, ze kterého je minimální šance na kariérní růst nebo zvýšení platu. Zaměstnanec má v tomto případě tři možnosti: smířit se s nastalou situací, odejít z firmy nebo zvýšit svoji hodnotu u zaměstnavatele. 


Třetí možnost je sice nejsložitější, ale představuje způsob, jak se posunout dále v profesním, ale i osobním životě. V prvé řadě si musíte uvědomit, co zaměstnavatel od svých zaměstnanců očekává. Zaměstnavatel potřebuje loajální zaměstnance, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Kteří se neustále vzdělávají, mají hluboké znalosti problematiky, a zároveň jsou iniciativní a schopní zvládat práci i za své kolegy.


Je na vás, abyste svému zaměstnavateli ukázali, že vy jste právě touto osobou. Jak na to? Plňte úkoly i nad rámec svých pracovních povinností a mějte dokonalý přehled o firmě. Přicházejte s novými nápady a poskytujte pomocnou ruku svým kolegům. Buďte tou osobou, na kterou se každý obrací, jinými slovy zvyšujte svoji hodnotu i v kolektivu. Také se nezapomeňte pravidelně vzdělávat, sledujte nové trendy a zvyšujte svoji kvalifikaci. Zaměstnavatelé upřednostňují zaměstnance, kteří zvládají reagovat na nové podmínky či přicházejí s inovativními nápady. Tito zaměstnanci totiž přinášejí do firmy konkurenční výhodu a jsou prvními, na které zaměstnavatel myslí, když chce obsadit vyšší manažerské pozice.


Nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit svoji hodnotu u zaměstnavatele, je další vzdělávání. Například formou MBA studia, které je téměř nezbytností u manažerských pozic. Ale pozor! Nezapomeňte, že samotný titul vám hodnotu nezvýší. To mohou udělat pouze získané znalosti, které dokážete správně aplikovat do praxe. Pečlivě proto vybírejte nejen obor studia, ale také vzdělávací instituci. Zajímejte se o průběh výuky, o možnosti studia online a o profesní zkušenosti vyučujících. Dávejte přednost institucím, které vám nabízejí praktické prohlubování znalostí, před těmi, které jsou zaměřené pouze na teoretické vzdělávání.


Pokud vám ale ani vyšší úroveň vzdělání nezajistí kariérní růst a nezvýší hodnotu u vašeho zaměstnavatele, poohlédněte se po jiném zaměstnání. Budete mile překvapeni, jak s titulem MBA vzroste vaše hodnota na pracovním trhu.


Metody vzdělávání zaměstnanců

Potřeba vzdělávat zaměstnance je důležitým indikátorem v řízení lidských zdrojů. Lidský kapitál je nositelem konkurenceschopnosti podniku, a tak firmy hledají způsoby, jak podněcovat rozvoj zaměstnanců a tím i rozvoj firmy. V praxi se můžeme setkat s celou škálou metod vzdělávání od těch všeobecně známých, jako je rotace funkcí, až po moderní rozvojové metody typu neurolingvistického programování. Obecně můžeme metody vzdělávání rozdělit na ty, které probíhají v rámci organizace a na ty, které probíhají mimo pracovní prostředí. Metod vzdělávání zaměstnanců je tedy velké množství, a proto si nyní vyjmenujeme alespoň ty základní.


E-learning
Jednou ze základních metod rozvoje pracovníků je e-learning, který využívá ke vzdělávání moderní elektronické prostředky. Zaměstnanci získávají, nejčastěji prostřednictvím intranetové sítě, konkrétní znalosti, které jsou jim předkládány v krátkém časovém horizontu. Jedná se o často používanou metodu, která je postavena na sebevzdělávání zaměstnanců.


Rotace funkcí
Oblíbenou metodou, především ve velkých firmách, je rotace funkcí. Jedná se o jednoduchou metodu, jejíž význam spočívá v tom, že si zaměstnanec vyzkouší velké množství pracovních úkolů v rámci několika oddělení. Při této metodě jsou zaměstnanci dočasně přesouváni na jiná oddělení, ve kterých čerpají znalosti a zkušenosti. Zaměstnanec díky tomu získává komplexní přehled o firmě a jeho práce se stává efektivnější. Metoda má navíc pozitivní aspekt v podobě zvýšení motivace zaměstnance, eliminace frustrace na pracovišti a hlavně předchází stereotypům.


Koučování
Koučování je jednou z metod interního vzdělávání. Její princip je jednoduchý: zaměstnanec má přiděleného kouče, který se podílí na jeho vzdělávání. Jedná se o dlouhodobý vztah, který se flexibilně přizpůsobuje aktuálním potřebám. Cílem koučování je směřovat zaměstnance k požadovanému výkonu, tedy aby v budoucnu zvládal činnosti samostatně.


Mentoring
Mentoring a koučování jsou často zaměňované pojmy. I v tomto případě je pracovníkovi poskytována systematická pomoc, a to od zkušenější osoby. Mentor ale nemusí být pouze z řad nadřízených, ale může se jednat i o osobu z vnějšího prostředí organizace. Mentor se podílí na celkovém rozvoji zaměstnance a často se jedná o vztah neformální.


Assessment center
Jedná se o diagnosticko-výcvikovou metodu, která je kromě vzdělávání používána i při výběru zaměstnanců. Metoda je založena na pozorování chování v určitých nasimulovaných situacích. Ukazuje, jak osoba zvládá stres a jakým způsobem přistupuje k řešení nastalých problémů. Odhaluje slabé stránky zaměstnance, a tím přispívá k jejich eliminace.


Development centrum
Společné základy s assessment center (AC) má metoda development centrum. Metoda je ovšem komplexnější. Zaměstnanci procházejí celou řadou modelových situací. Součástí této metody je i profesní psychodiagnostika. Metoda slouží jako podklad pro tvorbu rozvojových plánů zaměstnanců. Oproti AC je zaměřena dopředu, na schopnosti, které budou od zaměstnance vyžadovány v budoucnu.


Studium MBA
Samotnou kapitolu v oblasti vzdělávání zaměstnanců představuje studium MBA. Jedná se o formu externího vzdělávání, která je zaměřena na prohlubování praktických znalostí zaměstnanců. MBA je další profesní vzdělávání, jehož obliba v českých firmách roste. Firmy podporují zaměstnance ve studiu, protože jim poskytuje hluboké znalosti problematiky a dává jim i znalosti z mezinárodního prostředí, které jsou v současnosti velmi cenné. V právních firmách je pak oblíbeným typem studia LLM, které je obdobou MBA ovšem se zaměřením na právní sféru.


 Studium MBA v Brně


Brno je pokládáno za jedno z předních studentských měst České republiky. A není se čemu divit, protože na jeho území sídlí mnoho vyšších a vysokých škol.


Poptávka po studiu na brněnských školách je enormní a neustále tak roste počet jejich studentů. Každý rok ukončí studium velké množství absolventů, kteří se poohlížejí po možnostech svého dalšího uplatnění. Mnoho absolventů brněnských vysokých škol hledá kromě vytouženého zaměstnání i možnosti dalšího vzdělávání. V ideálním případě pak hledají možnosti, jak skloubit oboje, tedy studium i práci. A proto bývá jednou z prvních voleb studium MBA.


To je vhodné ale nejen pro absolventy, ale pro každého, kdo chce zvýšit svoji hodnotu na pracovním trhu. V Brně, a vliv na to má i velké množství absolventů, kteří po studiu v jihomoravské metropoli zůstávají, je relativně malé množství pracovně zajímavých nabídek na množství uchazečů o zaměstnání. Samotný vysokoškolský titul tak mnohdy nestačí k získání vytoužené pracovní pozice, a proto je důležité se jakýmkoliv způsobem zatraktivnit na trhu práce. A jedním ze způsobů je právě titul MBA.


Jaké jsou tedy možnosti pro Brňany a obyvatele přilehlého okolí? V úvahu přicházejí dvě varianty, první je spojena s klasickým studiem MBA a druhá s moderní online formou. Klasické studium MBA v Brně je sice možné, ale je spojeno s víkendovou výukou, která je značně časově náročná. I pro obyvatele Brna je proto výhodnější zvolit online formu studia, která se plně přizpůsobuje jejich požadavkům a zejména časovým možnostem každého studenta. Moderní studium MBA má tu výhodu, že není lokálně omezené. Čímž není nikdo znevýhodňován a nucen k pravidelnému dojíždění do školy. Jednou z nejlepších možností je volba studia prostřednictvím institutu CEMI. CEMI totiž nejen že poskytuje moderní online výuku, ale navíc umožňuje efektivní studium s využitím špičkového lektorského týmu, složeného z TOP odborníků ve svém oboru. Díky tomu získávají absolventi CEMI kvalitní titul, který je postaven na rozsáhlých znalostech a schopnostech aplikovat získané poznatky do praxe.


Studovat MBA v Brně je možné prostřednictvím e-learningu moderním a efektivním způsobem. Nezáleží tedy na tom, zda studenti bydlí v Praze, Brně, Bratislavě či jiných českých a slovenských městech, ale pouze na tom, jaké vzdělávací instituci vloží svoji důvěru a tím i základ pro svoji profesionální kariéru.


MBA za jeden rok

Master of Business Administration (MBA) patří celosvětově mezi nejoblíbenější formu dalšího profesního vzdělávání. Jeho obliba roste i v České republice. A důvodů je hned několik. Od těch založených na vzdělávání a zvyšování kvalifikace přes ty finanční, které souvisejí s kariérním růstem, až po ty praktické, související se způsobem a formou studia. Právě praktická stránka vzdělávacího procesu je důvodem, proč je MBA stále oblíbenějším typem dalšího vzdělávání.


Proč tomu tak je? Díky možnostem, které studium MBA nabízí. Studovat je totiž možné online a navíc během relativně krátkého času. Na vytoužený titul si totiž studenti mohou sáhnout již po jednom roce studia. Získat titul MBA za jeden rok není skutečně nic nereálného. Mnoho absolventů CEMI se o tom přesvědčilo na vlastní kůži. Nezáleží totiž na tom, jak dlouho studujete, ale jak efektivní vaše studium je. S délkou studia v žádném případě neroste jeho kvalita a efektivita, protože ta souvisí výhradně s konkrétní vzdělávací institucí.


MBA za jeden rok má řadu výhod, které souvisejí i s typem studentů. Studium totiž využívají především manažeři a zaměstnanci, kteří touží po profesním růstu. A pokud toužíte po profesním růstu, chcete ho hned a ne čekat několik let na získání titulu. Nemluvě o pracovní vytíženosti studentů, kteří právě jednoleté studium oceňují nejvíce. Ačkoliv jednoleté studium k tomu svádí, titul MBA nelze získat snadno a rychle bez snahy studenta. Vždy je k jeho získání důležitá píle a studijní úsilí.


Nezáleží tedy na tom, zda studujete MBA rok nebo dva, ale na tom, jak přínosné pro vás studium je. Proto vybírejte kvalitní vzdělávací instituce, zajímejte se o lektory, reference absolventů, ale i na obory, které konkrétní škola poskytuje. Díky tomu se ujistíte, zda pro vás bude získání titulu MBA za jeden rok přínosné či nikoliv.


Jak mít respekt mezi zaměstnanci

Získat si respekt u svých zaměstnanců je jedna z nejsložitějších věcí, se kterou se v řízení lidských zdrojů můžete setkat. Vy, jako osoba vedoucího, ovlivňujete chování svých podřízených, jejich pracovní morálku, výkonnost, a tím máte hlavní podíl na fungování firmy. Získání si respektu je proto pro chod firmy nutností. Problém spočívá ale v tom, že respekt si u svých zaměstnanců budujete dlouhodobě, zatímco o něj můžete přijít během krátkého okamžiku. Přinášíme vám proto několik tipů, jak si dlouhodobě posilovat respekt u svých zaměstnanců.


Buďte spravedliví
Nic nepodkopá autoritu tak, jako když uplatňuje nadřízený rozdílný přístup k zaměstnancům. Pokud budete některého z pracovníků upřednostňovat na úkor druhých, zaměstnanci se nejen budou cítit frustrováni a nedoceněni, ale ztratí vůči vám veškerý respekt. Pokud budete přistupovat spravedlivě ke všem, budou si vás zaměstnanci vážit a budou k vám vzhlížet.


Mějte přehled o zaměstnancích
Zaměstnanci jsou cenným kapitálem vaší firmy, o který se vyplatí pečovat. V řízení je důležité znát lidi, jejich problémy, pracovní styl, stresory, motivátory a jejich silné a slabé stránky, vše samozřejmě s ohledem na vykonávanou pozici. Jen tak můžete zvolit správný styl řízení a vést zaměstnance k vyšší výkonnosti. Respekt si získáte, pokud budete svým zaměstnancům naslouchat a projevíte jim uznání. Styl řízení hraje v budování respektu podstatnou roli.


Vzdělávejte se
Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou dalším z determinantů pro získání respektu. Nemůžete chtít po svých podřízených, aby se vzdělávali a rozšiřovali svoji kvalifikaci, když vy sami to nečiníte. Zvláště v dynamických firmách musí nadřízený držet se svými zaměstnanci krok. Uvědomte si, že zaměstnanci nemají důvod přinášet do firmy nové podněty, když jejich nadřízený používá pouze zastaralé postupy. Pokud se budete dále vzdělávat, například formou MBA studia, budete díky tomu přinášet do firmy nové poznatky, budete lépe reagovat při řešení problémů a zlepšíte si tím i komunikaci se svými podřízenými. Zaměstnanci více vzhlížejí k nadřízeným, kteří jsou skutečnými odborníky v oboru. Neznalost nadřízeného podtrhává jeho autoritu a snižuje respekt, který k němu zaměstnanci chovají.


Dbejte na své vystupování
Jako nadřízený přebíráte určitou roli, kterou od vás daná pozice vyžaduje. Kontakt s podřízenými je vždy složitý, protože i nepatrná chyba může na dlouho podkopat vaši autoritu. Vždy proto před svými zaměstnanci vystupujte konzistentně a neměňte své názory. Dbejte také na upřímnost, která má vliv na dlouhodobou důvěru mezi vámi a vašimi podřízenými. Zvažte i to, co zaměstnancům slibujete, a zda zvládnete dodržet své slovo. Pokud uděláte nějakou chybu nebo se zmýlíte, svoji chybu uznejte. Snažte se vždy zachovávat chladnou hlavu a problémy ve firmě řešte věcně bez zbytečných emocí. Ve firmě máte vy i zaměstnanci společný cíl, a proto by v ní měla být vytvářena taková firemní kultura, která pomůže vytyčeného cíle dosáhnout.

 


 Online vs. prezenční studium

Jak vypadá prezenční forma studia, je všeobecně známo. Ne vždy si ale dokážeme představit studium, které je postavené pouze na online formě. Jelikož se nabídka studijních programů online neustále rozšiřuje, přinášíme vám základní srovnání online a prezenčního studia.


Docházení do školy
Pokud studujete prezenční formu, navštěvujete školu denně. Neustále vám někdo hlídá docházku a neomlouvá vás ani špatné počasí, ani to, že se vám ráno nechtělo z postele. Při online formě studia je vaší školou váš byt, vaše kancelář nebo jakékoliv místo, kde se právě nacházíte. Školu, kde jste zapsáni, navštívíte možná jednou, dvakrát za studium. Šetříte čas, který byste jinak věnovali dojíždění do školy, a tím zároveň ušetříte peníze obvykle vynakládané na dojíždění.


Průběh zkoušek
Při prezenční formě jsou zkoušky opravdovým stresem. A je jedno, jestli píšete test nebo vaše znalosti ověřuje sám vyučující. Vždy máte rychlý tep, zpocené ruce, chtěje se vám hlas a nemůžete si vzpomenout na správnou odpověď, i když víte, že jste se pečlivě připravovali a odpověď někde v hlavě máte. Naproti tomu je online zkoušení značně příjemnější. Samozřejmě, že se musíte na zkoušku připravovat a dostat do hlavy stejné množství učiva, ale zkoušku nejen, že děláte ve chvíli, kdy se cítíte zcela připraveni, ale hlavně bez stresu a z pohodlí vašeho domova. Jediným stresem je pro vás časový limit, do kterého musíte test splnit.


Sociální kontakty
Prezenční forma studia je jeden velký sociální kontakt. Poznáváte nové lidi, vytváříte si přátelství a získáváte kontakty, které se vám budou hodit ve vašem osobním i profesním životě. Při online studiu můžete kontakty na budoucí obchodní partnery vytvářet také - a to v rámci komunikačních kanálů navržených právě pro sdílení informací mezi studenty. Navíc budete více komunikovat se svými lektory, kteří vám značně pomohou s posunem ve vaší kariéře.


Online vs. prezenční studium
Stále častěji se budete setkávat s nabídkami na online studium. Na některých typech škol dokonce online formy téměř vyřadily ty tradiční. Příkladem je další profesní vzdělávání (MBA, LLM studium apod.), které vyšlo vstříc uchazečům, kteří jsou značně pracovně vytížení a jiná forma studia by pro ně byla nereálná. Online i prezenční forma studia mají své výhody i nevýhody, ale v každém případě hrají obě důležitou roli v našich vzdělávacích institucích.

 


 

Pro koho je studium LLM určeno?

Studium, které je ukončené titulem LL.M. (CORPORATE MASTER OF LAWS) je stále oblíbenější formou dalšího vzdělávání v právních kruzích. Je vhodné pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti z právních oborů, jako jsou korporátní právo, insolvenční právo, hospodářské a obchodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé nebo právo mezinárodního obchodu.

Zejména je studium LLM určeno pro zaměstnance z právní sféry, jako jsou právníci, advokáti, koncipienti a ostatní zaměstnanci v právních firmách.  


Ocení ho ale i ti, jejichž povolání primárně nesouvisí s právní oblastí, ale kteří pravidelně přicházejí do kontaktu s legislativou. Příkladem mohou být vrcholoví manažeři, ředitelé společností, ale také podnikatelé, kteří využívají získané znalosti při provozování své živnosti. Výjimkou mezi studenty nejsou ani zaměstnanci ze státní správy.


Stát se studentem LLM tedy může každý, kdo má zájem o prohloubení svých znalostí a zlepšení příležitostí pro svůj kariérní růst.


Jak MBA pomůže vašemu podnikání?


Každý, kdo někdy podnikal, ví, jak náročná je to činnost. Minimálně času, nejistý výdělek, silná konkurence a neustále se měnící podmínky, kterým je nutné se přizpůsobovat. Být úspěšným podnikatelem pak znamená být minimálně krok před konkurencí. A zde se dostáváme k výčtu přínosů, které představuje další vzdělávání, protože jsou to právě znalosti a dovednosti, které přinášejí konkurenční výhodu.


To nejcennější, co v podnikání máte a co vás posunuje dál, jsou vaše znalosti a praktické zkušenosti. A to je právě to, co získáváte studiem MBA, které je primárně zaměřené na prohlubování praktických znalostí. Díky tomu je MBA daleko efektivnější než klasické formy vzdělávání, které jsou postavené na rozšiřování teoretických znalostí, které jsou často v praxi nevyužité.


Jistě oceníte i získání kontaktů, které nejednou využijete při svém podnikání. Ať se již jedná o vaše spolužáky nebo lektory, kteří jsou na těchto typech škol velmi pečlivě vybíráni a často patří mezi přední odborníky v dané oblasti. Mají především bohaté praktické zkušenosti a díky tomu vám mohou poskytovat kvalitní rady i při řešení konkrétních problémů z vašeho podnikatelského života.


MBA vám ale také pomůže v situaci, kdy pod sebou máte zaměstnance a potřebujete si mezi nimi zvýšit respekt. Toho dosáhnete nejen díky posílení své odbornosti, ale i díky získání schopnosti nahlížet na problémy z více úhlů a lepší reakcí na vyskytující se situace. Navíc často i vy budete tím, kdo bude po svých zaměstnancích požadovat zvyšování kvalifikace a těžko můžete po nich chtít, aby se vzdělávali, když vy sami své znalosti nerozšiřujete.


V každém ohledu bude pro vás studium přínosem. Pokud váháte kvůli značnému pracovnímu vytížení, zkuste si zjistit informace o možnosti studovat MBA online a budete určitě mile překvapeni, jak lze skloubit studium s podnikáním. Právě pro nedostatek času jsou pro vás vhodné interaktivní online programy, které umožňují přizpůsobit studium konkrétním individuálním požadavkům.  


Studium MBA vám ve vašem podnikání otevírá dveře k novým příležitostem a ukazuje nové cesty, kterými by vás předtím ani nenapadlo se vydat.


6 tipů, jak neprodělat při výběru online MBA studia 


Rozhodnout se pro další vzdělávání je krok tím správným směrem, ale není to krok zdaleka jediný. Zvláště pokud patříte mezi ty, kterým nejde pouze o titul, ale také o úroveň dosažených znalostí a kvalitu výuky. Proto pečlivě vybírejte mezi institucemi nabízejícími MBA studium. Zvláštní opatrnost věnujte studiu online, které je stále oblíbenější formou vzdělávání.


Abyste neprodělali při výběru online MBA studia, máme pro vás 6 základních tipů, které vám pomohou při správném výběru.


Ověřte si informace o institutu
Prvním krokem je získání základního přehledu o institutu. Vždy dávejte přednost větším institucím, které mají několikaletou tradici a jejichž formy studia jsou přizpůsobeny pro české a slovenské studenty, a to s ohledem na potřeby místního trhu práce.


Vyzkoušejte si online systém
Kvalitní instituce vám umožní přístup prostřednictvím demo účtu do jejich studijního systému a k některým studijním materiálům. Díky tomu zjistíte, nakolik je pro vás jejich systém přehledný. Zároveň si můžete vyzkoušet cvičný test, který bude principiálně podobný těm, které budete absolvovat během studia.


Zajímejte se o možnosti online studia
Nespokojte se pouze se samotnou informací o tom, že institut poskytuje online studium. Zjistěte si bližší informace k průběhu vzdělávání. Zajímejte se, jakým způsobem vám budou předávány studijní materiály, jak budete komunikovat se svými lektory nebo jak probíhají závěrečné zkoušky.


Zajímejte se o obory
Zjistěte, které obory institut nabízí a zda jsou pro vás využitelné v praxi. Zároveň si projděte seznam předmětů, které budete muset během studia absolvovat. Obecně patří mezi oblíbené obory Ekonomika a finanční managementExecutive MBA nebo Management obchodu.


Čtěte reference!
Podstatnou součástí vašeho výběru by mělo být procházení referencí od absolventů institutu, z nichž si můžete udělat ucelený obrázek o studiu. V některých případech můžete narazit i na reference ve video podobě.


Zjistěte si informace o lektorském týmu
V neposlední řadě dbejte na složení lektorského týmu. MBA studium je založeno na prohlubování praktických znalostí, a proto byste měli získávat informace od skutečných profesionálů z oboru. Uvědomte si, že lektoři budou ti, se kterými budete v nejčastějším kontaktu během studia a měli by to být právě oni, kteří vám budou mnohdy radit i v konkrétní situaci z vašeho pracovního života.


Kam vás dostane MBA a ne BBA


Tituly MBA (Master of Business Administration) a BBA (Bachelor of Business Administration) mají mnoho společného. Oba jsou neakademickými profesními tituly psanými za jménem, které značí rozšíření poznatků získaných především na vysoké škole o praktické znalosti jednoduše uplatnitelné v praxi. Oba tituly jsou běžně používány v zahraničí, ale jejich obliba roste i v České republice. 


Ačkoli jsou oba tituly pro držitele přínosné, získání diplomu s titulem MBA znamená přece jenom více než s titulem BBA. BBA titul můžeme částečně přirovnat k českému bakalářskému titulu, který je nižším stupněm akademického vzdělání a po jeho absolvování se očekává další studium vedoucí k získání magisterského titulu. S BBA je to podobné, jedná se o nižší stupeň dalšího profesního vzdělávání a jeho přínosy jsou tak daleko nižší než v případě MBA. Pro manažery a lidi z obchodní praxe nemá prakticky význam, protože je pouze úzkým doplněním jejich znalostí.


BBA se doporučuje spíše pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní praktické znalosti. U uchazečů s vysokoškolským vzděláním, zvláště z oblastí  marketingu, obchodu a z oblastí středního a vrcholného managementu, nemá tento titul velký význam.


Hodnota titulu MBA je samozřejmě vyšší i na pracovním trhu. Titul BBA uchazeče o zaměstnání prakticky nezvýhodňuje oproti klasickým vysokoškolákům. MBA je naproti tomu jasným impulsem, který zvyšuje atraktivitu uchazeče. V mnoha mezinárodních firmách je dokonce podmínkou pro vstup do středního či vrcholného managementu titul MBA, nikoliv titul BBA.


Proč je tedy lepší MBA a ne BBA?


-    s MBA máte daleko vyšší šanci získat kvalitní zaměstnání,
-    MBA vám dá hlubší znalosti využitelné v praxi,
-    MBA odstartuje váš kariérní růst
-    MBA má vyšší váhu v zahraničí
-    MBA je klíčem k vašemu seberozvoji


V dnešní době je téměř zbytečné studovat BBA programy, zvláště když během jednoho roku, je možné získat titul MBA. Hluboké znalosti problematiky, vyšší respekt mezi svými podřízenými a kolegy, komplexnější myšlení, zlepšení atraktivity na trhu práce, kariérní růst a váš celkový seberozvoj jsou jen zlomkem toho, co získáte titulem MBA a ne titulem BBA.

 


 Na studium není nikdy pozdě


Studovat ve vyšším věku, zvláště při práci, je pro mnohé naprosto nemyslitelné. Život v zajetých kolejích snižuje touhu seberozvoje, navíc s rostoucím věkem klesá schopnost učit se nové věci. Odhodlat se k dalšímu vzdělávání chce obrovskou vnitřní sílu a ochotu na sobě pracovat. Když ale zjistíte, že na studium není nikdy pozdě, budete překvapeni, jak moc se váš život studiem obohatil.


Podpora logického myšlení
Čím jste starší, tím méně zvládáte mechanické učení. Hůře do hlavy dostáváte teoretické poučky, ale o to více dokážete logicky přemýšlet. S rostoucím věkem převládá logické myšlení nad tím mechanickým. Vhodné pro vás budou vzdělávací instituce, které se zaměřují na praktické znalosti, než instituce vyloženě orientované na biflování teorie. Vhodným příkladem může být MBA studium, které bude prohlubovat vaše současné znalosti a podněcovat vaše logické myšlení.


Psychologický efekt
Vzdělávání vás nabije pozitivní energií, kterou potřebujete v každém věku. Budete mít lepší pocit ze sebe sama, protože už jen odhodlání se ke studiu vám zvýší sebevědomí a navede vás na novou cestu. Studium vám dodá zdravé sebevědomí a zlepší psychickou odolnost vůči vnějším vlivům. Opět má na dosažený efekt vliv výběr správné vzdělávací instituce. Čtěte reference absolventů, zjistěte si složení lektorského týmu a zajímejte se o způsoby výuky. Pokud jsme časově zaneprázdnění, bude vám více vyhovovat online vzdělávání, které vám poskytne pozitivní výsledky bez nutnosti dojíždění.


Lepší pracovní uplatnění
Studium vás posune dál v osobním, ale i v pracovním životě. Rozšíříte si znalosti a budete lépe zvládat svoji práci. Pro své kolegy a svého zaměstnavatele se stanete atraktivnější a zvýšíte si šanci kariérního postupu. Vzdělávání vám pomůže nahlížet na problémy z vícero úhlů a rychleji řešit nastalé situace. Získané znalosti se odrazí i ve vašich komunikačních schopnostech a při práci v krizových situacích. Tím, že budete lépe zvládat pracovní povinnosti, posílíte si své sebevědomí a zbavíte se zbytečného stresu.


Vzdělávání bez ohledu na věk
Čím jste starší, tím více váš mozek potřebuje pravidelný trénink. Nenechte ho vychladnout rutinou bez jakéhokoliv vzdělávání. Učit se můžete v jakémkoliv věku. Jedinou překážkou vašeho studia jste vy sami. Udělat první krok je těžké, ale za ty následné přínosy to určitě stojí. Nezapomeňte, že na změny ve vašem životě není nikdy pozdě.


 Výhody MBA oproti akademickému studiu


Obliba neakademického profesního vzdělávání neustále roste, protože studium má řadu pozitivních dopadů vedoucích ke kariérnímu růstu. Výhody MBA jsou značné i v porovnání s klasickým vzděláváním na vysokých školách. Při srovnání obou forem se nejčastěji setkáváme s pěti základními výhodami.


Prohloubení znalostí
Tou hlavní výhodou je rozšíření a prohloubení znalostí, které byly získány během akademického studia. Studenti MBA programů studují více do hloubky a své znalosti mohou lépe uplatnit v praktickém životě. Na rozdíl od klasického akademického vzdělání tedy přináší studium MBA přidanou hodnotu ve formě hlubších znalostí a lepšího zvládání konkrétní problematiky.


Praktické vzdělávání
Zatímco akademické vzdělání se zaměřuje na teoretické znalosti, MBA studium je zaměřené na praktickou rovinu. Studenti řeší případové studie, tedy konkrétní příklady z praxe a získané znalosti mohou okamžitě aplikovat do svého pracovního života.


Lektorský tým
Zaměření na praktickou oblast odpovídá i složení lektorského týmu, které je u MBA studia tvořeno předními odborníky z praxe, kteří poskytují studentům přidanou hodnotu ve formě svých dlouholetých zkušeností v oboru. Lektoři jsou studentům k dispozici i pro řešení konkrétních problémů z jejich manažerského života, a to je něco, co u klasického vzdělávání nenaleznete. Při studium MBA získáte cenné know-how od předních odborníků z dané oblasti.


Způsob studia
Nespornou výhodou MBA studia, oproti tomu akademickému, je možnost studia online. Nemusíte dojíždět na semináře, přednášky, ale ani na zkoušky. Studujete v klidu svého domova, bez stresu a efektivně. 


Konkurenční výhoda na trhu práce
Počet akademických titulů v České republice roste, a tak samotný vysokoškolský titul není pro absolventa přidanou hodnotou na trhu práce. Tou je až další profesní vzdělávání, které pomáhá získat konkurenční výhodu v určitém oboru. Akademický titul ne vždy stačí k získání vhodného zaměstnání, zvláště pokud se ucházíte o zaměstnání v mezinárodních firmách, které vnímají MBA titul jako základ toho, co by měl mít uchazeč o manažerskou pozici v jejich firmě. Samotní zaměstnavatelé vnímají studium MBA jako konkurenční výhodu, a proto jsou to právě oni, kdo nejčastěji vybízejí své zaměstnance k získání MBA titulu. Kariéra právníka na mrtvém bodě


Právnická profese je velmi náročné povolání, vyžadující spoustu času, psychickou odolnost, ohromné znalosti a neustálý rozvoj. Od právníků se očekává, že se budou dále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti. I v tomto oboru ovšem panuje značná konkurence, která jde ruku v ruce se snahou dostat se výš ve firemní hierarchii.


Pokud právník nevidí cesty kariérního růstu u svého zaměstnavatele, většinou hledá jiné možnosti na trhu práce. Právě absence možností kariérního růstu patří k jednomu z nejčastějších důvodů, proč lidé dávají výpověď.


Ale ani výpověď a hledání jiného zaměstnání nemusí nutně znamenat kariérní posun. Důvod je zejména ten, že počet právníků neustále roste. Zvláště v Praze a ve větších městech je konkurence na trhu vysoká. Pro právníky, stejně jako pro jiné profese, je proto vhodné se zatraktivnit pro budoucího zaměstnavatele a odlišit se od ostatních uchazečů o zaměstnání.


Jednou z možností, respektive příležitostí, je studium LLM. Jedná se o specializovaný program dalšího vzdělávání, který pomáhá zintenzivnit a rozšířit odborné znalosti v určité oblasti práva. Jako jsou korporátní právo, insolvenční právo, hospodářské a obchodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé nebo právo mezinárodního obchodu.


Studium LLM pomáhá nastartovat kariérní růst a otevírá nové příležitosti. Pokud se kariéra právníka ocitne na mrtvém bodě, je tato forma vzdělávání tím, co ji může pomoci nastartovat. Úsilí při získání titulu LL.M. se vyplácí. Už jen tím, že lze získat ve své právnické profesi konkurenční výhodu. Znalosti získané z mnoha oborů, včetně těch zaměřených na mezinárodní právo, budou užitečné pro velké mezinárodní korporace, které hledají právní experty do svých týmů. Navíc se jedná o moderní formu studia, kterou je možné absolvovat online z pohodlí domova.


Kariérní růst souvisí s hledáním nových cest a příležitostí. Někdy nestačí pouze změna zaměstnavatele, ale je nutná i změna oboru, ve kterém právník působí. Znalosti jiného právního prostředí, například získané studiem LLM mohou výrazně přispět v kariérním posunu. Stát se právním expertem chce velkou mírou úsilí a permanentního seberozvoje. Pokud právník usiluje o kariérní růst, jsou to dvě věci, bez kterých se ve svém oboru neobejde. 


Má online MBA studium hodnotu? 

 
Zájem o neakademické profesní vzdělávání MBA roste. Především manažeři si začínají uvědomovat, že je tato forma studia jednou z možností, jak si zvýšit šance pro svůj kariérní růst. Studium MBA má řadu výhod. Od obdržení mezinárodně uznávaného titulu přes získání cenných praktických znalostí až po zvýšení svého uplatnění na trhu práce (více o výhodách MBA zde).


Moderní studium MBA je navíc pro studenty zatraktivněno možností studovat online. Někteří jsou sice k interaktivní formě studia skeptičtí a argumentují tím, že tato forma studia MBA nemá pro absolventa žádnou hodnotu, ale opak je pravdou. V 21. století začínají interaktivní možnosti vytlačovat ty tradiční. Nikoho tak nepřekvapí možnosti online výuky, které jsou stále častější, a jejich hodnota se neustále zvyšuje.


Již na vysokých školách dochází k obratu směrem k moderním formám studia, například u přednášek, které mohou studenti sledovat v pohodlí svého domova na internetu. Význam moderní výuky i v tradičních formách studia narůstá. Je ještě větší v případě dalšího profesního vzdělávání. Toho se účastní většinou lidé velmi pracovně vytížení, kteří by bez existence online studia přišli o možnost získání titulu MBA. 

 
Hodnota je dána již samotným způsobem studia. Studenti komunikují přes skype se svými profesory. Řeší s nimi praktické problémy, včetně těch, které souvisejí přímo s jejich kariérou. Studentům jsou zadávány úkoly, které podněcují kritické myšlení a umožňují jim přistupovat k problémům komplexně z mnoha úhlů. Online studium proto klade na studenty daleko větší nároky než studium tradiční. Ale o to více je pro absolventy přínosné.


Online forma studia má samozřejmě i své nevýhody, ale ty můžeme nalézt i u tradičních forem vzdělávání. Nevýhody interaktivního online studia jsou spíše individuální a nelze je generalizovat na celou online výuku. Souvisejí především se schopností jedince přinutit se ke vzdělávání. Tedy s jeho vůlí a sebekázní.


Ať již dosáhnete titulu MBA jakoukoliv formou, vždy bude pro vás přínosem. Získaný titul nebude nikdo rozporovat a zjišťovat, zda byl získaný online nebo tradičním způsobem. Vždy budou hlavním kritériem vašeho kariérního růstu vaše znalosti a schopnosti. Tedy něco, co můžete posílit pilným studiem MBA, bez ohledu na jeho formu. Online studium MBA má tedy stejnou hodnotu jako klasické formy studia. Rozdílem jsou pouze přínosy, které moderní studium nabízí, zejména úspora času, který můžete efektivně využít ve svém osobním a profesním životě.


Jedna malá rada na závěr. Hodnotu studia spíše určuje vzdělávací instituce, pro kterou se rozhodnete, než forma studia. Pečlivě vybírejte z nabídky škol, čtěte reference jejich absolventů a zajímejte se o to, kteří lektoři na škole působí.


Výhody titulu MBA oproti akademickým titulům


Titul MBA není akademickým titulem, ale je titulem, který je získán v rámci neakademického profesního vzdělávání. Oproti klasickému akademickému titulu ale přináší absolventům řadu specifických výhod.


V prvé řadě se jedná o mezinárodně uznávaný titul, který je velmi často požadovaný od vrcholových manažerů mezinárodních firem. MBA je titulem značícím hluboké znalosti konkrétní oblasti, které jsou plně uplatnitelné v praxi. MBA studium je rozšířením a prohloubením vysokoškolského studia, kdy získané znalosti je možné využívat ihned v profesním životě. Akademické tituly značí rozsáhlé teoretické znalosti, zatímco tituly MBA jsou známkou hlubokých praktických znalostí, které jsou pro zaměstnavatele atraktivnější, a proto vyhledávanější.


Titul MBA je prestižním titulem, který zvýhodňuje jeho držitele na pracovním trhu. Je známkou toho, že je pro vás důležité další vzdělávání a seberozvoj. Titul MBA vám může otevřít vrátka, která by byla s klasickým vysokoškolským titulem uzavřena.