Prínosy MBA štúdia

Zaujíma nás, ako si po absolvovaní štúdia vedú naši absolventi, ako vyberali svoje MBA štúdium, ako sa splnili ich očakávania, a čo vlastne bolo ich hlavnou motiváciou ku štúdiu MBA.

Preto sme v spolupráci s renomovanou agentúrou STEM/MARK realizovali prieskum medzi našimi absolventami MBA.

Průzkum přínosů MBA studia

Zajímá nás, jak si po absolvování MBA studia vedou naši absolventi, jak vybírali své MBA studium, jak se splnilo jejich očekávání, a co vlastně bylo jejich hlavní motivací ke studiu MBA.

Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou STEM/MARK realizovali průzkum mezi našimi absolventy MBA.

Výzkum proběhl v období 23.3. - 16. 4. 2018 metodikou CAWI dotazování na vzorku 200 respondentů z řad absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012 - 2018.

partner
partner

Jak absolventi institutu CEMI vnímají své MBA studium?

95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání

89 % absolventů vnímá online studium jako daleko efektivnější než klasické prezenční studium

91% absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat

95%

95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání

icon
89%

89 % absolventů vnímá online studium daleko efektivněji než klasické prezenční studium

icon
91%

91 % absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat.

icon

Jaké jsou přínosy absolvování MBA studia na CEMI?

partner
Finanční přínosy
icon

+ 38.688 Kč průměrné roční zvýšení platu díky MBA studiu

icon

Absolventi z řad manažerů a ředitelů si díky MBA studiu platově polepšili v průměru dokonce o 66.588 Kč ročně

icon

164 milionů Kč tolik peněz pomohlo MBA studium vydělat navíc všem absolventům institutu CEMI od roku 2012 (tedy od prvního absolventa MBA na institutu CEMI)

icon

44 % absolventů - podnikatelů, kteří uvedli obrat firmy, narostl díky absolvování MBA obrat, a to v průměru o 22 %, nejčastěji do 1 roku od absolvování

Kariérní rozvoj
icon
73%

73 % absolventů pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze akademickým VŠ titulem

icon
62%

62 % absolventů uvádí, že mají po absolvování MBA vyšší hodnotu pro firmu, v níž pracují

icon
58%

58 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění v jiné firmě anebo došlo ke kariérnímu postupu v rámci jejich pracoviště. Tento kariérní posun se odehrál nejčastěji o 1 pozici u žen a o 2 pozice u mužů, v 82 % k němu přitom došlo již v horizontu dvou let od absolvování

icon
57%

57 % absolventů uvádí, že se díky studiu MBA rozšířila síť jejich profesních kontaktů

Praktické znalosti a dovednosti
icon
84%

84 % absolventů uvádí, že získali během studia praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru

icon
74%

74 % absolventů pomohlo řešení dílčích projektů během studia MBA k řešení konkrétních situací v jejich práci

icon
61%

61 % absolventů - podnikatelů uvádí, že znalosti nabyté MBA studiem otevřely cestu jejich podnikání

Ostatní benefity
icon

Větší rozhled, orientace v problematice

icon

Prestiž a uznání

icon

Osobní rozvoj, seberealizace

icon

Získání/doplnění znalostí, hlubší pohled na problémy

icon

Posílení sebevědomí, sebedůvěra

icon

Využití zkušeností v praxi

Jaké jsou 3 hlavní motivace ke studiu MBA?

partner
icon
96%

Pro 96 % absolventů získání praktických znalostí a dovedností

icon
92%

Pro 92 % absolventů získání konkurenční výhody na trhu práce

icon
66%

Pro 66 % absolventů kariérní postup

partner

Jak si absolventi institutu CEMI vybírali MBA studium?

76%

76 % absolventů CEMI se rozhodovalo i mezi jinými poskytovateli MBA než institutem CEMI, ke studiu na CEMI je však přesvědčila zejména propracovaná online forma výuky, flexibilní forma studia, výše školného, nabídka kvalitních oborů a profesionální lektorský tým.

Splnilo se absolventům MBA na institutu CEMI jejich očekávání od studia?

98%
Splnilo původní očekávání

Studium na institutu CEMI splnilo původní očekávání u 98 % svých absolventů, z toho u 28 % absolventů tato očekávání dokonce předčilo. Nejvíce přitom absolventi oceňují kvalitní online formu výuky, profesionální lektory, flexibilní podmínky studia, vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů.

partner

Struktura vzorku respondentů

Pohlaví

63%
Muži
icon
37%
Ženy
icon

Věk

chart

1 % Neuvedeno

35 % 45-54 let

33 % 35-44 let

17 % 55-70 let

15 % 26-34 let

Vzdělání

chart

4 % Vyšší odborná škola

56 % Vysoká škola mgr./ing. studium

13 % Vysoká škola bc. studium

16 % Vysoká škola doktoranské studium

12 % Střední škola s maturitou

Naše odbory Vyplnit prihlášku


Zhrnutie výsledkov výzkumu

Ako absolventi inštitútu CEMI vnímajú svoje MBA štúdium?

 • 91 % absolventov je presvedčených, že do MBA štúdia sa vyplatí investovať
 • 95 % absolventov považuje MBA štúdium za efektívnu formu štúdia pri zamestnaní
 • 89 % absolventov vníma online štúdium ďaleko efektívnejšie než klasické prezenčné štúdium

Aké sú prínosy absolvovania MBA štúdia na CEMI?

 

Finančné prínosy:

 • + 38.688,- Kč priemerné ročné zvýšenie platu vďaka MBA štúdiu
 • Absolventi z radov vrcholových manažérov a riaditeľov si vďaka MBA štúdiu platovo polepšili v priemeru dokonca o 66.588,- Kč ročne
 • 164 miliónov Kč -  toľko peňazí pomohlo MBA štúdium zarobiť navyše všetkým abolventom inštitútu CEMI od roku 2012 (teda od prvého absolventa MBA na inštitúte CEMI)
 • 44 % absolventov – podnikateľov, ktorí uviedli obrat firmy, narástol vďaka absolvovaniu MBA obrat, a to v priemere o 22%, najčastejšie do 1 roka od absolvovania

Kariérny rozvoj:

 • 73 % absolventov pociťuje vďaka zisku MBA titulu konkurenčnú výhodu na trhu práce voči ľuďom s len akademickým VŠ titulom 
 • 62 % absolventov uvádza, že majú po absolvovaní MBA štúdia vyššiu hodnotu pre firmu, v ktorej pracujú
 • 58 % absolventov získalo lepšie pracovné uplatnenie v inej firme alebo došlo ku kariérnemu postupu v rámci ich pracoviska. Tento kariérny posun sa odohral najčastejšie o 1 pozíciu mužov, v 82% k nemu pritom došlo v horizonte dvoch rokov od absolvovania 
 • 57 % absolventov uvádza, že sa vďaka štúdiu MBA rozšírila sieť ich profesných kontaktov

Praktické znalosti a schopnosti:

 • 84 % absolventov uvádza, že získali v priebehu štúdia praktické znalosti a schopnosti využiteľné v danom obore 
 • 74 % absolventov pomohlo riešenie priebežných projektov v priebehu štúdia MBA k riešeniu konkrétnych situácií v ich práci 
 • 61 % absolventov - podnikateľov uvádza, že znalosti nadobudnuté MBA štúdiom otvorili cestu v ich podnikaní

Daľšie benefity:

 • Väčší rozhľad, orientácia v problematike
 • Prestiž a uznanie
 • Osobný rozvoj, seberalizácia
 • Získanie/doplnenie znalostí, hlbší pohľad na problémy
 • Posilenie sebavedomia, sebedôvera
 • Využitie skúseností v praxi

Aké sú 3 hlavné motivácie ku štúdiu MBA?

 • Pre 96 % absolventov získání praktických znalostí a dovedností
 • Pre 92 % absolventov získání konkurenčné výhody na trhu práce
 • Pre 66 % absolventov kariérny postup

Ako si absolventi inštitútu CEMi vyberali MBA štúdium?

 • 76 % absolventov CEMI sa rozhodovalo i medzi inými poskytovateľmi MBA než inštitútom CEMI, ku štúdiu na CEMI ich však presvedčila hlavne prepracovaná online forma výuky, flexibilná forma štúdia, výška školného, ponuka kvalitných oborov a profesionálny lektorský tím. 

Splnili sa absolventom MBA na inštitúte CEMI ich očakávania od štúdia?

 • Štúdium na inštitúte CEMi splnilo pôvodné očakávania u 98% svojich absolventov, z toho u 28% tieto očakávania dokonca predčili. Najviac pritom absolventi oceňujú kvalitnú formu online výuky, prefesionálnych lektorov, flexibilné podmienky štúdia, proklientský servis a ľahkú dostupnosť študijných materiálov.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup