Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu
Techniky mezinárodního obchodu

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA št)údium (Management obchodu)

  • Názov predmetu: Techniky medzinárodného obchodu
  • Lektor: JUDr. Oldřich Vacek
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca v rozsahu 8 – 12 strán zameraná na problematiku medzinárodního obchodu a používané techniky v medzinárodním, resp. zahraničnom obchode.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam zapojenia ČR do medzinárodného obchodu a činnosti významných obchodných a finančných inštitúcií. Zoznámiť sa s hlavnými inštítúciami medzinárodného obchodu - dodacími a platobnými podmienkami, poisťovacou a colnou agendou, právnymi službami a medzinárodnou prepravou. Objasniť teritoriálnu skladbu českého zahraničného obchodu, nutnosť štrukturálnych zmien. Zoznámiť sa s vývojom a funkciou ČNB a celej bankovej sféry. Upozorniť na význam českého členstva v EU, jeho prínos pre ekonomiku štátu, súčasne objasniť existujúce problémy v rámci EÚ a eurozóny. Poslucháči sa zoznámia s priebehom štandardného obchodného prípadu. 


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Význam zahraničného obchodu pre ČR, zapojenie do medzinárodných obchodných i finančných organizácií
  • 2. kapitola: Štátna podpora českého ZO a jeho inštitúcie
  • 3. kapitola: Teritoriálna a komoditná štruktúra českého ZO v roku 2016
  • 4. kapitola: České bankovníctvo, menové a finančné nástroje v ZO, zvláštne finančné operácie
  • 5. kapitola: Medzinárodní preprava, poisťovnictvo, colná agenda a právo v ZO
  • 6. kapitola: Príprava a priebeh štandardného obchodného prípadu
  • 7. kapitola: Perspektívy českého ZO

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Beneš V. a kol,. Zahraniční obchod, Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 80-2470-0558-3
Machková, Černohlávková, Sato, Mezinárodní obchodní operace, Grada Publishing, Praha 2014, ISBN  978-80-4874-0
Svatoš , Zahraniční obchod – teorie a praxe, Grada Publishing, Praha 2009, ISBN 978-80-247-2708-0
Havlíček, Břečková, Řízení exportních rizik malých a středních firem,  Praha , VŠFS 2015, ISBN 978-80-7408-113-2

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup