Strategický manažment vo verejnej správe

Strategický manažment vo verejnej správe
Strategický manažment vo verejnej správe

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názovv predmetu: Strategický manažment vo verejnej správe
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné informácie o nových a inovatívnych spôsoboch pri strategickom riadení vo verejnej správe a zároveň im poskytnúť návod, ako tieto nové poznatky uplatniť v praxi.
 

Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Od byrokracie k manažmentu vo verejnej správe.
  Reformy verejnej správy so zameraním na zvyšovanie kvality a efektívnosti, koncepty State of the Art, Good Governance, Strategie v ČR - Smart Administration, Strategický rámec rozvoja verejnej správy Českej republiky - ciele a úlohy. 
 • 2. kapitola: Strategické plánovanie vo verejnej správe.
  Strategické plánovanie ako súčasť strategického manažmentu vo verejnej správe. Stratégie a strategické analýzy. Integrované prístupy v strategickom plánovaní vo verejnej správe. Regionálne inovačné stratégie. 
 • 3. kapitola: Participácia a stakeholders v riadení verejnej správy.
  Kolektívna inteligencia, participatívne rozhodovanie v Quintuple Helix Model, stakeholders a ich úlohy v rámci miestneho a regionálneho rozvoja, networking - kooperujúce siete (regionálne inovačné siete), Leader (metóda miestneho partnerstva), Future City Game, Business Improvement District, IT ako podpora participácie. 
 • 4. kapitola: Znalostný a kreatívny manažment v riadení verejnej správy.
  Proces riadenia tvorby, zdieľanie a využívanie znalostí, znalostná ekonomika, znalosti, tacitné a kodifikované poznatky, inovácie, od tradičných ku znalostným mestám, obciam a regiónom, koncept smart - tri piliere a vyváženosť medzi šedou a zelenou infraštruktúrou, smart cities/regions. Kreativita, kreatívna trieda, kreatívna klíma, kreatívny potenciál miest, obcí a regiónov, kreatívny index, kreativita v rozvoji miest, obcí a regiónov, kreatívne inkubátory.
 • 5. kapitola: Manažment verejného priestranstva.
  Význam verejného priestranstva, typológia, kreatívny potenciál verejného priestranstva, vzťah miest a obcí k verejnému priestranstvu, kreatívne využitie verejného priestranstva - busking, street art, akvizácia občianskej participácie, umelecké dielo vo verejnom priestore. 
 • 6. kapitola: Marketing miest, obcí a regiónov. 
  Vývojové fázy marketingu – propagácia, marketingový mix, budovanie značky. Ciele a úlohy mestského a regionálneho marketingu. Identita, značka a image mesta. Aplikácie marketingu vo verejnej správe. Marketingový mix miest. 
 • 7. kapitola: Kvalita verejnej správy. 
  Teoretické prístupy k problematike kvality výkonu verejnej správy. Metódy kvality a akosti uplatňované vo verejnej správe ISO normy, CAF a pod., štandardy a ich implementácie. Facility management - Integrovaný systém riadenia 3P (Place, People, Processes), outsorcing, tvrdé a makké služby, facility manažér a jeho úlohy, facility manažment pri správe miest, obcí a regiónov, úlohy FM vo verejnej správe, oblasti vhodné pre zavádzanie FM. 

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Krbová, J. 2017. Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-744-8 (brož) 978-80-7552-745-5 (e-pub)

Krbová, J.: Strategické plánování ve veřejné správě. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2017. 144 stran. . ISBN 978-80-7552-587-1 (brož.) 978-80-7552-588-8 (e-pub)

Slavík, J. 2017. Smart City v Praxi. Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání. Praha: Profi Press. ISBN 978-80-86726-80-9.

Fotr, J. a kol. 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup