Strategický management

Strategický management
Strategický management

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium

  • Názov predmetu: Strategický management
  • Lektor: PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná prácea – minimálne 10 strán. Maximálny počet strán nie je stanovený. Konkrétne požiadavky budú špecifikované v úvodnej lekcii

Cíl predmetu: Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Predstavenie strategického manažmentu
  • 2. kapitola: Vývoj strategického riadenia
  • 3. kapitola: Kvalitatívne nástroje strategického manažmentu
  • 4. kapitola: Strategické rozhodovanie a ukážky kvalitatívnych nástrojov na prípadových štúdiách
  • 5. kapitola: Analýza externého a interného prostredia
  • 6. kapitola: Strategické riadenia podnikových procesov a produktového prostredia
  • 7. kapitola: Balanced scorecard

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vydání. Praha : C. H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8
KAPLAN, R.; NORTON, D. Efektivní systém řízení strategie, Praha: Management Press, 2010, ISBN 978-80-7261-203-1
PAPULA, J. Strategický manažment – Výzva pre manažérov. Bratislava: Elita, 1993. 160 s. ISBN 80-85323-41-9
PAPULA, Jozef. Strategické myslenie manažérov: Za tajomstvami strategického myslenia. Prvé vydanie. Bratislava: KARTPRINT, 2010. ISBN 978-80-88870-86-9
PAPULA, J.; PAPULOVÁ, Z. Strategický manažment: Teoretické východiská alebo Jadro vedomostí. Prvé vydanie. Bratislava: KARTPRINT, 2009. ISBN 978-80-888870-78-4
PORTER, E. M.: Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vydání, Praha: Victoria Publishing, 1994, str. 403, ISBN 80-85605-11-2
SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza, Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-367-1
Doporučená študijná literatúra v anglickom jazyku:
MORDEN, T., Priniples of Strategic Management, Third Edition. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007, ISBN: 978-0-7546-4474-3 Mintzberg, Q. and J. The Strategy process: Concepts, Ceontexts and Cases. New York: West Publishing Company, 1995
MORDEN, T., An Introduction To Business Strategy, Second Edition. Berkshire: McGraw – Hill Publishing Company, 1999, ISBN: 0-07-709451-4
PORTER, M. E. Competitive Strategy. New York : Macmillan, 1985 
THOMPSON, A. A. jr., STRICKLAND, A. J. Strategic Management Concepts and Cases. Business Publications, 1994. 978-80-7357-614-1

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup