Regionální management

Regionální management
Regionální management

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu: Regionálny management
 • Lektor: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Prakticky orientovaná seminárna práca

Cieľ predmetu: Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.


Obsah predmetu: 

 • 1. kapitola: Regionálna politika 
  História vývoja regionálnej politiky, motívy existencie regionálnej politiky, poňatie regionálnej politiky, špecifikácie rozvojových zámerov a dosiahnuteľnosti rozvojových cieľov.
 • 2. kapitola: Regionálna politika EÚ
  Vývoj od roku 1958 s ohľadom na postupné rozširovanie členskej základne EÚ a vývoj regionálneho myslenia v rámci politiky EÚ.
 • 3. kapitola: Nástroje regionálnej politiky v teóriach regionálneho rozvoja
  Nástroje regionálnej politiky vo vybraných európskych krajinách, makro a mikroekonomické nástroje, inštitucionálne nástroje.
 • 4. kapitola: Koncepcia regiónu
  Štruktúra regiónu, hranice regiónu, regionalizácia (homogenita a heterogenita regiónov), poriadok a hierarchia regiónov (metódy vymedzovania regionóv), prirodzená regionálna štruktúra Českej republiky a štatistická regionálna štruktúra Českej republiky.
 • 5. kapitola: Priestorová štruktúra sociálne ekonomického systému
  Podsystémy priestorovej štruktúry, zaplňovanie priestoru, prvky priestorovej štruktúry, výroba, technická a sociálna infraštruktúra, obyvateľstvo, prírodné zdroje, jednotky priestorovej štruktúry – oblasti, regióny.
 • 6. kapitola: Urbanizácia a suburbanizačné procesy
  Osídlenie (sídlo, město, dedina, dedinské sídla), znaky osídlenia, vplyvy sociálnych a politických zmien na vývoj sídiel (územná forma deľby práce, globalizačné tendencie), zonácia a reštrukturalizácia regionálnych plôch vo vzťahu k vyššej daňovej vyťaženosti územia.
 • 7. kapitola: Demografická štruktúra regiónov
  Základné demografické ukazovatele, demografický vývoj, vplyv demografického vývoja na rozvoj regionóv.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Wokoun, R. – Malinovský, J. – Tamborský, M. – Blažek, J. a kol.: Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-699-0
Krbová, J.: Vybrané problémy regionální politiky. E-learningový studijní text. FM VŠE Praha, 2007. ISBN – 978-80-245-1349-2, (dostupné též v moodlu FM)
Wokoun, R. – Mates. P.(eds.): Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Linde Praha 2006, ISBN 80
Stejskal, J. – Kovárnik, J.: -7201-608-3. Regionální politika a její nástroje. Portál, Praha, 2009, ISBN 978-80-7367-588-2 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia