Podpora prodeje

Podpora prodeje
Podpora prodeje

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment obchodu)

 • Názov predmetu: Podpora prodeje
 • Lektor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Kvalitne spracovaná prípadová štúdia (8 – 12 strán)

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s podporou predaja (ďalej len PoP) ako dôležitou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through – the – line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná sponzoringu ako súčasť PoP a jeho vazbe na tzv. event. marketing, resp. jeho využitie v prospech obchodníka.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: PoP ako nástroj integrovanej marketingovej komunikácie
  Klasická a integrovaná komunikácia, komunikačné stratégie PULL/PUSH a PoP, výskum PoP a jej efektivita, regulácia a právna úprava.
 • 2. kapitola: Kategórie PoP
  Členenie PoP podľa cieľového zamerania, stanovenie cieľov pre PoP pri plánovaní kampane/programu, PoP a životný cyklus výrobku, možné konflikty na distribučné siete, prednosti a riziká využívania Pop.
 • 3. kapitola: Metódy PoP
  Pochopenie PoP ako procesu, plánovanie PoP a marketingový rozpočet, financovanie z interných a externých zdrojov, Pop zameraná na spotrebiteľa v rámci PULL stratégie, spotrebiteľské zľavy, cenové balíčky, prémie, poskytovanie vzorkov, spotrebiteľské súťaže, PoP zameraná na sprostredkovateľa v rámci PUSH stratégie.
 • 4. kapitola: Event marketing a PoP
  Definícia event. marketingu, typológie event marketingových aktivít, tvorba event. marketingovej stratégie a fázy procesu ich plánovania, event. marketing z pohľadu správania spotrebiteľa, desatoro úspešného eventu.
 • 5. kapitola: Vernostné programy
  Definícia, ich typológie z pohľadu zamerania na cieľové skupiny, plánovanie vernostných programov, data mining a možnosť získania konkurenčnej výhody, loajální zamestnanec: najrýchlejšia cesta k loajálnemu zákazníkovi.
 • 6. kapitola: Sponzoring 
  Definícia, fungovanie – teorie kongruencie, realizácia sponzoringu a hľadisko sponzora, prínosy a riziká sponzoringu, spoločenské aspekty sponzoringu, dárcovstvo vs. sponzoring, tvorba sponzorského programu vrátane cieľa a cieľových skupín, meranie účinnosti, tzv. společenská zodpovednsoť firiem – CSR.
 • 7. kapitola: In-store marketingová komunikácia
  Definície základných pojmov: POS, rast kúpnej sily a faktor času, vývoj in-store komunikácie v súvislosti s vývojom maloobchodu, obchodného reťazca, súčasť integrovanej marketingovej komunikácie, jedna Európa/kultúrne odlišnosti.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
Ariely,D.: Jak drahé je zdarma. Praha: Práh 2009. ISBN : 978-80-7252-239-2
Boček,M.; Jesenský,D.;Krofiánová,D. a kol.:POP in store komunikace v praxi. Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2840-7
Janouch, V.: Internetový marketing. Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press 2014. 2.vyd. ISBN:978-80-251-4311-7
Kotler,P.: Marketing Management. Praha: Victoria Publishing , 2000. ISBN:80-85605-08-2
Pelsemacker, P.; Geuens, M.; Van den Bergh, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN:80-247-0254-1
Šindler,P.: Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada publishing, 2003. ISBN: 80-247-0646-6
Tellis, G.J.: Reklama a podpora prodej. Praha: Grada Publishing , 2000. ISBN:80-7169-997-7
Vaštíková,M.:Marketing služeb efektivně a moderně.Praha: Grada Publishing 2014.2. ISBN:978-80-247-5037-885037
Zamazalová, M.: -8 Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2049-4

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup