100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Managing Innovation

Managing Innovation
Managing Innovation

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Managing Innovation
 • Lektor/ka: Clare Manning, BA, MBA, PGCE
 • Spôsob a podmienky zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu MBA štúdia: 
Po úspešnom absolvovaní tohoto modulu by študenti mali byť schopní:  

 • Pochopiť význam a dôležitosť inovácie a zmeny vo vzťahu k obchodným spoločnostiam a neziskovým organizáciam všetkých druhov.
 • Kriticky hodnotiť teórie, nástroje a techniky vhodné pre riadenie inovácií a zmien.
 • Zaviesť vhodné podmienky, koncepty a slovník pri popisovaní a analyzovaní inovácií a zmien
 • Identifikovať komponenty úspešných stratégií pre inovácie a zmeny.

Obsah predmetu:

Modul skúma význam inovácií a zmien. Pojednáva o tom, čo rozumieme pod pojmom „inovácia“, jej prínos ku konkurenčnej výhode a jej význam v stále viac globalizovanom a konkurenčnom svete. Tento modul sa zameriava na tie prvky – vedenie, organizačné štruktúry a procesy, kultúru a politické systémy – ktoré tvarujú, podporujú inovácie.

 • 1. kapitola: 
  Inovácie sú ústredné pre tržné hospodárstvo. Existujú rôzne typy inovácií – produktu, procesu, pozície a paradigiem. Bez ohľadu na kategórie, inovácie možu byť kedykoľvek na spektre v rozmedzí od postupnej k radikálnej. Henderson a Clark používajú „knowledge of components“ a „knowledge of arcitecture“ ako spôsob, ako identifikovať rôzne typy inovácií – inkrementálne, modulárne, architektonické a radikálne. Inovácie sú zásadné v postfordistickom svete, kde sa menia priemyslové štruktúry. Flexibilita je často vnímaná ako zásadná pre organizáciu inovácie – preto adhokracia a skunk-works.
 • 2. kapitola:
  Organizácie je možné brať ako „systémy“, ktoré sa nachádzajú v prostredí, z ktorého (podniky) príjimajú vklady a kam vydávajú výstupy. Môžeme tiež využiť celú radu metafor k zachyteniu rôznych aspektov ich komplexnej povahy. Existujú tri organizačné prostredia, z ktorých všetky sú dôležité v súvislosti s inováciami a zmenami – časové prostredie, vonkajšie prostredie a vnútorné prostredie. Časom organizácie prechádzajú fázami a tie utvárajú charakter, inovácie a zmeny. Vonkajšie prostredie je zdrojom hrozieb a príležitostí – monitorovanie je dôležité k udržovaniu vhodnej zhody s okolitým prostredím. Rôzne stupne turbulencie a výziev navrhujú rôzne organizačné štruktúry, procesy a cesty ku zmene. Najdôležitejším a všeobjímajúcim rysom vnútorného prostredia je kultúra organizácie. Existujú rôzne typológie organizačnej kultúry, najznámejšie z nich sú pravdepodobne od Charlesa Handyho. Kultúra je hlboko zakorenená a nie je ľahké ju zmeniť.
 • 3. kapitola: 
  Pohľad založený na zdrojoch RBV firmy zdôrazňuje význam rozvoja „kľúčových kompetencií“ (VRIN) k udržaniu konkurenčnej výhody. Organizačné štruktúry sú dôležité vzhľadom k inováciam a zmenám, ale neexistuje jeden najlepší spôsob – správna štruktúra je závislá na kontexte a prostredí. Mechanistické štruktúry možu byť sami o sebe inovatívne. Organické štruktúry sú silne spojené s rýchlymi časovými odozvami, kreativitou a flexibilitou.
 • 4. kapitola: 
  Definícia toho, čo tvorí národný inovačný systém (NIS) sa líši – je dôležité oddeliť všeobecné od špecifického. NIS zahřŕňa korporátnu, politickú a sieťovú správu a radu inštitúcií zo štyroch hlavných arén: priemyslovej, finančnej, vedeckotechnologickej a vzdelávacej. NIS stojí nad miestnou, národnou a nadnárodnou medzivládnou úrovňou. NISy sú produktom histórie a kultúry. NISy sú v rámci týchto parametrov utvárané ideovými záujmami svojich volených vlád – vlády ľavice a pravice utvárajú štruktúry, procesy a politiku NIS odlišne.
 • 5. kapitola: 
  Leadership je dôležitý pre inovatívne organizácie, ale je lepšie ho brať nie  ako niečo pevného z hľadiska charakteristík, ale ako niečo závislého na situácií. Tvrdí sa, že možeme byť rozdelení do adaptérov a inovátorov. Manažéri patria do prvej kategórie a lídri do druhej kategórie. Každopádne to nie je situácia buď/alebo: premýšľajte o spektre leadership – adaptér. Možu byť nasadené nástroje a techniky na podporu kreativity. Bricolage je forma kreativity veľmi dôležitá v malých a stredných podnikoch, ktoré neúčinkujú vo výskume a vývoji. To je len málo preskúmané. Efektívni vedúci využívajú kreativity zamestnancov. Leadership je v inovatívnej organizácií prvkom top-down. Účasť zamestnancov je bottom-up. V systéme kaizen a LO vidíme využívanie zamestnancovej energie. Každopádne toto sú extrémne vyvinuté príklady. Každá organizácia môže podniknúť kroky k oslobodeniu a posíleniu svojej pracovnej sily. Výskum a vývoj je považovaný za veľmi dôležitý pre tvorcov politiky, ktorí hľadajú inovačné zázračné riešenie, ale nie je automaticky spojené s úspechom. Výskum a vývoj je rozložený nerovnomerne po celom svete – určité oblasti prevládajú. Patentované štatistiky ukazujú rovnaký vzorec rozloženia.
 • 6. kapitola: 
  Inovácia je obnovujúci proces omladzovania organizácií. Bez zmeny organizácie umierajú. Inovačné stratégie sú proces, ktorý zahŕňa hľadanie, výber, implementáciu a záber. Inovačné stratégie sa môžu prikláňať k identifikácií tržnej potreby alebo rozvoji a podpore technológie. Inovačné stratégie musia byť zakomponované do rutiny. O povahe a obsahu inovačnej stratégie môžeme hovoriť všeobecne, ale v detaili sa budú líšiť podnik od podniku. Existuje celá rada prekážok brániacich rozvoji inovačných stratégií. Dve z najdoležitejších sú čiastočný pohľad na to, čo to je a komu to patrí a presvedčenie, že inovačné stratégie je možné kopírovať bez zmeny a prisposobenia. Rané myšlienky na povod stratégií  boli zakorenené v jednoduchých sekvenčních modeloch ako market pull alebo technology push a boli zmenené k zahrnutiu širšej skupiny interných a externých subjektov a nesekvenčních vazieb a spatnovazbených zákrut napriek hranicami – siete a rozpad organizačných hraníc.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:
Online študijné materiály spracované lektorom.
Doporučená študijná literatúra:
Burnes B. (2014). Managing Change (6th ed.). Harlow: Pearson.
Carnall C. (2014). Managing Change in Organisations (6th ed.). Harlow: Pearson.
Tidd J., & Bessant J. (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change (5th ed.). New York: Wiley.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.