Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči
Management kvality ve zdravotní péči

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

 • Názov predmetu: Management kvality ve zdravotní péči
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Ciel predmetu: Po absolvovaní kurzu bude študent poznať teoretické základy, z ktorých vychádza hodnotenie kvality v zdravotníctve a bude ich vedieť aplikovať do praxe. Zoznámi sa s teóriou kvality v zdravotníctve, jej zložením a limitáciami, matematickým zdôvodnením role produkčných nákladov pri uplatňovaní kvality v praxi, rolí marginálnych nákladov vo vzťahu k benefitom či užitočnosti. Naučí sa metodiku tvorby štandardov v zdravotníctve a posúdení ich role v systéme posudzovania kvality zdravotných služieb a zvládne kritéria, pomocou ktorých je kvalita v zdravotníckych službách oceňovaná.


Obsah predmetu: 

 • 1. kapitola: Účastníci procesu kvality.
  Všeobecná definícia kvality a jej definovanie pomocou miery prospešnosti. Historický vývoj sledovania kvality vo svete. Najznámejšie modely systému sledovania kvality v zdravotníctve.
 • 2. kapitola: Úrovne merania kvality.
  Role informácií, informačného systému a spätnej vazby pri sledovaní kvality zdravotníckych služieb. Skryté náklady zlej kvality. Guisettova U krivka drahej nekvality. Všeobecný systém riadenia zdravotníckej organizácie zameraný na kontinuálne zlepšovanie kvality. Kybernetický model zlepšovania kvality. Princípy manažmentu celkového zlepšovania kvality.
 • 3. kapitola: Kľúčové dimenzie při zlepšovaní kvality zdravotníckych služieb.
  Deming, Juran, Crosby. Splnenie štyroch bodov pre definovanie kvality ZS podľa Donabediana. Interakcie trochhlavných hráčov na zdravotníckom trhu. Štyri základné úlohy pri oceňovaní kvality zdravotníckych služieb. Predpoklady pre zaistenie kvalitných zdravotníckych služieb podľa H. V. Vuoriho. Predpoklady pre produkciu zdravotníckych služieb.
 • 4. kapitola: Charakteristika prvkov, ktoré ovplyvňujú kvalitu zdraovntíckych služieb. 
  Prostredie zaisťujúce kvalitu poskytovaných ZS. Ovplyvnenie zdravia podľa WHO. Bloomov predpoklad. Voluntárne, či mandatórne zaistenie kvality. Motivácia výskumu účinnosti zdravotníckych služieb. Stratógie kvality, komponenty kvality, koncepcia kvality.
 • 5. kapitola: Matematické zdôvodnenie distribúcie kvality.
  Distribúcia kvality. Rola nákladov pri produkcii kvality. Dôvody pre chápanie kvality ako optimalizačného problému. Reálna užitočnosť služby. Vzťah nákladov a služby. Vzťah marginálního prírastku kvality a marginálnych nákladov. Vzťah benefitu a kvality. Pole poskytovania optimálnej kvality služieb.
 • 6. kapitola: Členenie zloženia kvality podle Donabediana. 
  Štrukturálná, procesná, výsledková kvalita. Typy štrukturálneho prístupu. Procesný prístup. Komponenty procesného hodnotenia kvality zdravotníckej starostlivosti. Výsledkový prístup. Typy výsledkov, komponenty výsledkového hodnotenia kvality. Kritériá základov zaistenia kvality.
 • 7. kapitola: Štandardy a kritériá.
  Komponenty štandardov. Kritériá. ideálny štandard. Ekonomické limity štandardov. Validita, Prediktívna validita a reliabilita štandardov. Senzitivita. Vzťah poskytovateľa a pacienta. Tri aspekty kvality. Ideálne organizačné stratégie kvality. Kľúčové dimenzie kvalitnej zdravotníckej starostlivosti. Rozdelenie štandardov podľa HAMS. Sledované oblasti medicínskej starostlivosti. Sledované oblasti ošetrovateľskej starostlivosti. Manažérska činnost. Čo sú to clinical pathways. Dôvody prečo štandardizovať. Dôsledky variácií. Kľúč pre úspešný rozvoj a implementáciu kvalitnej zdravotníckej starostlivosti.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Kvalita zdravotní péče 3, prezentace u autora - bude zaslána na požádání.
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing,2003

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup