100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Corporate Finance

International Corporate Finance
International Corporate Finance

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ International Corporate Finance
 • Lektor/ka: Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca ​

Cieľ predmetu: Tento kurz sa zameriava na otázky korporátneho finančného riadenia, ktorým čelia manažéri pôsobiaci na globálních finančných trhoch. Zahraničné operácie a medzinárodné možnosti financovania zahrňujú ďalšie príležitosti, riziká a zložitosti, ktorým musia finanční a strategickí manažéri porozumieť. Cieľom tohoto kurzu je analyzovať kritické faktory, riziká a rozhodnutia, ktoré sa týkajú ako krátkodobej, tak dlhodobej finančnej situácie firmy v globálnom prostředí a diskutovať o stratégiach pre riešenie týchto zložitostí.

Obsah predmetu: 

 • Naučiť sa o vývoji finančného kontextu medzinárodnéhio obchodu, vrátane vývoja zmenných trhov.
 • Získať znalosti o riadeniach, ktorým čelia firmy podnikajúce v prostredí s viacerými menami.
 • Naučiť sa, ako poistiť alebo zmierniť tieto riziká.
 • Naučiť sa o možnostiach financovania medzinárodných operácií a ako sú prezentované zahraničné investičné rozhodnutia.
 • Naučiť sa spôsoby, ktorými medzinárodné podniky vytvárajú na firmu dodatečné požadavky finančného riadenia.

 

 • 1. kapitola: Medzinárodný menový systém
  Naučiť sa o histórií medzinárodného menového systému, porozumieť tomu, ako bol vytvorený a zavrhnutý zlatý štandard, dozvedieť sa o úlohe Bretton Woods a vytvorení MF a Svetovej banky, dozvedieť sa o pevných a plávajúcich menách, dozvedieť sa o menových trhoch a krízach.
 • 2. kapitola: Devizové trhy (DT)
  Dozvedieť sa o stanovovaní kurzov na DT, pochopiť čo tvorí DT, dozvedieť sa o parite kúpnej sily a Fisherovom efekte, pochopiť, ako sú meny oceňované proti sebe a nástroj Burgernomics, naučiť sa o spot/cash kurzoch, forwardových kotáciach, priamych a nepriamych kotáciach, bodoch a forwardových kontraktoch a opciách.
 • 3. kapitola: Expozície a manažment DT
  Naučiť sa, ako zaistiť transakčné expozície v rôznych menách. (Zasielanie produktov do Polůska a potom previesť zisk bez rizika straty). Naučiť sa klady a zápory forward market hedge, options market hedge a money market hedge. Naučiť sa spôsoby, ako ošetriť operating exposure v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Naučiť sa, ako používať ustanovania o zdieľaní rizík medzi predávajúcim a kupujúcim medzinárodných produktov/služieb. Naučiť sa, ako nadnárodné korporácie používajú refakturačných centier ako stratégiu ku zníženiu nákladov na zaisťovanie a zmiernenie expozície DT.
 • 4. kapitola: Financovanie globálnej firmy
  Pochopiť význam a spôsob, ako vypočítať vážený priemer nákladov kapitálu, ako znížiť náklady na kapitál vďaka prístupu na trh a akciám. Naučiť sa, prečo prekonanie segmentácie trhu poskytuje vačšiu ponuku prístupov ku kapitálu na medzinárodných trhoch. Naučiť sa, ako diverzifikovať riziko (beta) pomocou Capital Asset Pricing Model (CAPM). Použiť Nestlé k ilustrácií CAPM očakávaní domácích a zahraničných investorov. Naučiť sa výhody cross-listing akcií na medzinárodných trhoch. Naučiť sa, výhody pôžičiek na medzinárodných kapitálových trhoch.
 • 5. kapitola: Rozhodnutie o mezinárodných investíciach
  Naučiť sa, že priame zahraničné investície (FDI) do medzinárodných projektov majú inherentné finančné a politické riziká. Dozvedieť sa o mnohonárodnom kapitálovom rozpočte pomocou NPV a požadovanom výnose. Pochopiť zložitosť analyzovania rôznych rizík v medzinárodnom prostředí projektu. Dozvedieť sa o financovaní projektu a ako sa pripraviť na riziká spojené so zahraničnými podnikmi.
 • 6. kapitola: Zvládanie globálnych finančných kríz a záverečná práca
  Porozumieť zložitosti makroekonomického poklesu v určitom regióne sveta. Naučiť sa, ako sa globálna firma prispôsobuje a vyvíja stratégie v ekonomickej kríze. Naučiť sa stratégie pre nakladanie s likviditnou krízou v rámci svetových finančných operácií. Dozvedieť sa, aký majú finančné rozhodnutia dopad na akcie globálnej firmy. Študent bude písať prácu v rozsahu 12.000-20.000 znakov (vrátane medzier), spracovanú vo formáte MS Word.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Chandler, C. (2007). The Great Wal-Mart of China. In F. H. Maidment (Ed.), International Business. (14th ed. pp. 8.12)  Dubuque, IA: McGraw-Hill Contemporary Learning Services.
Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2013). Multinational Business Finance: Global Edition -  13th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Hofstede, G. (1993). Cultural Constraints in Management Theories. Academy of Management Executive, 7 (1), 81-94.
Kumar, N., & Puranam, P. (2011). Have you Restructured for Global Success? Harvard Business Review, 89 (10), 123-128.
Moffett, M. (2000). The Far East Trading Company. Thunderbird International Business Review, 42 (1). 113-125.
Ricks, D. A. (2006). Blunders in International Business (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.