100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Corporate Finance

International Corporate Finance
International Corporate Finance

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  International Corporate Finance

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:​ Tento kurz se zaměřuje na otázky korporátního finančního řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Zahraniční operace a mezinárodní možnosti financování zahrnují další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční a strategičtí manažeři porozumět. Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace firmy v globálním prostředí a diskutovat o strategiích pro řešení těchto složitostí.

Obsah předmětu: 
Cíle předmětu / výsledky:
• Naučit se o vývoji finančního kontextu mezinárodního obchodu, včetně vývoje směnných trhů.
• Získat znalosti o rizicích, kterým čelí firmy podnikající v prostředí s více měnami.
• Naučit se, jak pojistit nebo zmírnit tato rizika.
• Naučit se o možnostech financování mezinárodních operací a jak jsou dělána zahraniční investiční rozhodnutí.
• Naučit se způsoby, jimiž mezinárodní podniky vytvářejí na firmu dodatečné požadavky finančního řízení.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Mezinárodní měnový systém : Naučit se o historii mezinárodního měnového systému, porozumět tomu, jak byl vytvořen a zavrhnut zlatý standard, dozvědět se o úloze Bretton Woods a vytvoření MMF a Světové banky, dozvědět se o pevných a plovoucích měnách, dozvědět se o měnových trzích a krizích.
Oblast 2 - Devizové trhy (DT): Dozvědět se o stanovování kurzů na DT; pochopit, co tvoří DT; dozvědět se o paritě kupní síly a Fisherově efektu; pochopit, jak jsou měny oceňovány proti sobě a nástroj Burgernomics; naučit se o spot/cash kurzech, forwardových kotacích, přímých/nepřímých kotacích, bodech a forwardových kontraktech a opcích.
Oblast 3 - Expozice a management DT: Naučit se, jak zajistit transakční expozice v různých měnách. (Zasílání produktů do Polska a poté převedení zisků - tj. zlotých-na-eur bez rizika ztráty). Naučit se klady a zápory forward market hedge, options market hedge a money market hedge. Naučit se způsoby, jak ošetřit operating exposure v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Naučit se, jak používat ustanovení o sdílení rizik mezi prodávajícím a kupujícím mezinárodních produktů / služeb. Naučit se, jak nadnárodní korporace používají re-fakturačních center jako strategie ke snížení nákladů na zajišťování a zmírnění expozice DT.
Oblast 4 - Financování globální firmy: Pochopit význam a způsob, jak vypočítat vážený průměr nákladů kapitálu; jak snížit náklady na kapitál díky přístupu na trh zahraničních dluhů a akcií. Naučit se, proč překonání segmentace trhu poskytuje větší nabídku přístupů ke kapitálu na mezinárodních trzích. Naučit se, jak diverzifikovat riziko (beta) a o očekávaných výnosech investorů pomocí Capital Asset Pricing Modell (CAPM). Použít Nestle k ilustraci CAPM očekávání domácích i zahraničních investorů. Naučit se výhody cross-listing akcií na mezinárodních burzách a naučit se výhody půjček na mezinárodních kapitálových trzích.
Oblast 5 - Rozhodnutí o mezinárodních investicích: Naučit se, že přímé zahraniční investice (FDI) do mezinárodních projektů mají inherentní finanční a politická rizika. Dozvědět se o mnohonárodním kapitálovém rozpočtu pomocí NPV a požadovaném výnosu. Pochopit složitost analyzování různých rizik v mezinárodním prostředí projektu. Dozvědět se o financování projektu a jak se připravit na rizika spojená se zahraničními podniky.
Oblast 6 -  Zvládání globálních finančních krizí a závěrečná práce: Porozumět složitosti makroekonomického poklesu v určitém regionu světa. Naučit se, jak se globální firma přizpůsobuje a vyvíjí strategie v ekonomické krizi. Naučit se strategie pro nakládání s likviditní krizí v rámci světových finančních operací. Dozvědět se, jaký mají finanční rozhodnutí dopad na akcionáři globální firmy. Student bude psát práci (téma schvaluje přednášející) v rozsahu cca 12.000-20.000 znaků (včetně mezer) zpracovanou ve formátu MS Word.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Chandler, C. (2007). The Great Wal-Mart of China. In F. H. Maidment (Ed.), International Business. (14th ed. pp. 8.12)  Dubuque, IA: McGraw-Hill Contemporary Learning Services.
Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2013). Multinational Business Finance: Global Edition -  13th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Hofstede, G. (1993). Cultural Constraints in Management Theories. Academy of Management Executive, 7 (1), 81-94.
Kumar, N., & Puranam, P. (2011). Have you Restructured for Global Success? Harvard Business Review, 89 (10), 123-128.
Moffett, M. (2000). The Far East Trading Company. Thunderbird International Business Review, 42 (1). 113-125.
Ricks, D. A. (2006). Blunders in International Business (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.