100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Global Policy and Strategy

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -   Global Policy and Strategy

Isobel Cunningham PhD., MSc, BA Hons
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Primárním cílem tohoto modulu je rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku v mezinárodním obchodě. To zahrnuje porozumění tomu, jak je navrženo konkurenční postavení firmy na základě analýzy struktury, zdrojů výhod vázaných na zemi a jejích jedinečných kompetencí. Převádění strategie do organizace vyžaduje pochopení výhod a nevýhod mnoha organizačních forem a procesů, které mohou být použity pro dosažení požadovaného konkurenčního postavení. Sekundární cíle jsou (1) rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, které integruje specifické funkční činnosti utvářející firmu a (2) poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a složitostí.

Obsah předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou studenti schopni:

 • Pochopit katalyzátory pro mezinárodní expanzi, včetně země, průmyslu a firemních vlivů.
 • Pochopit jedinečné manažerské problémy, se kterými se setkávají jednotky mezinárodního obchodu.
 • Analyzovat různé konkurenční strategie v globalizovaném průmyslu.
 • Obecně porozumět procesu mezinárodní expanze.
 • Prověřit, jak změny ve strategii vytvářejí organizační napětí, zejména ve vztazích vedení - dceřiná firma.
 • Analyzovat vzorce historické globalizace ve strategických odvětvích.
 • Posoudit strategie potřebné ke konkurování na mezinárodní úrovni.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Globální politika a strategie – přehled modulu
Cíle učení:
 • Úvod pro studenty, modul.
 • Pochopit požadavky na výuku a hodnocení pro úspěšné dokončení modulu v průběhu příštích 12 týdnů.
 • Zamyslet se nad vaší předchozí znalostí obchodní strategie.
 • Zvážit, co obchodní strategie znamená v mezinárodním kontextu.
 • Identifikovat nadnárodní korporaci a přezkoumá její firemní plán.
Oblast 2 - Globální prostředí
Cíle učení:
 • Vysvětlit různé politické, ekonomické a právní systémy.
 • Ilustrovat důsledky těchto systémů pro mezinárodní obchod.
 • Načrtnout determinanty ekonomického vývoje.
 • Diskutovat vztah mezi demokracií a rozvojem.
 • Vysvětlit význam národních kultur a subkultur v rámci jednotlivých států.
 • Vyhodnotit kulturní roli náboženství a její vliv na podnikání.
Oblast 3 - Globální strategie a zdroje konkurenční výhody
Cíle učení:
 • Definovat jednotlivé složky nové teorie obchodu.
 • Popsat důsledky nové teorie obchodu pro obchod a vládu.
 • Diskutovat a aplikovat teorii národní konkurenční výhody.
 • Vysvětlit základ politiky strategického obchodu.

Formulace mezinárodní strategie:
Cíle učení:

 • Pochopit význam strategie pro firmy v mezinárodním kontextu.
 • Navrhnout důvody, proč se mohou firmy rozhodnout vstoupit do mezinárodního obchodu.
 • Diskutovat význam tvorby hodnot v mezinárodním kontextu.
 • Identifikovat výhody plynoucí z mezinárodní strategie.
 • Popsat základní strategie přijaté nadnárodními společnostmi a konkrétně se zaměřit na to, jak se vztahují k potřebám místní odezvy a minimalizace nákladů
Oblast 4 - Strategické iniciativy pro globální růst
Cíle učení
 • Vyhodnotit kritéria, která firmy používají k výběru zahraničních trhů pro mezinárodní růst.
 • Načrtnout důležitost načasování vstupu a škály vstupu firmy.
 • Definovat a uvést výhody a nevýhody šesti druhů vstupu na trh.
 • Definovat a popsat výhody a výzvy spojené s akvizicemi ve srovnání s Greenfield podniky.
 • Analyzovat výhody a výzvy strategických aliancí.
Oblast 5 - Zavádění mezinárodní strategie
Cíle učení:
 • Diskutovat komplexnost a identifikovat problémy spojené se zaváděním strategie.
 • Pochopit význam komunikace zaměstnanců při zavádění strategie.
 • Identifikovat vazby mezi zaváděním strategie a organizační strukturou.
 • Vyhodnotit čtyři fáze firemního rozvoje.
 • Vysvětlit roli obchodního projektování při zavádění strategie.
 • Analyzovat dopady na mezinárodní obchod při zavádění strategie.
Oblast 6 -  Mezinárodní strategie nadnárodních korporací
Cíle učení:
 • Diskutovat výběr optimálního místa výroby na základě mnoha technologických a produktových faktorů daných zemí.
 • Ilustrovat výhody, nevýhody a problémy spojené s koordinací úzce propojeného globálního výrobního systému.
 • Prověřit, jak některé segmenty trhu přesahují hranice jednotlivých států, zatímco v jiných situacích se struktura tržních segmentů výrazně liší v jednotlivých zemích.
 • Pochopit faktory, které způsobují, že firmy mění marketingový mix v jednotlivých zemích.
 • Diskutovat otázky týkající se umístění zařízení pro výzkum a vývoj a propojení marketingu a výzkumu a vývoje ve vývoji nových výrobků.
 • Identifikovat otázky a problémy se zaměstnáváním cizinců a zdůraznit pokyny týkající se hodnocení výkonu cizinců.
 • Navrhnout nějaké činnosti pro manažerské vzdělávání a rozvoj v mezinárodních firmách.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2013). Home-region orientation in international expansion strategies. Journal of International Business Studies, 44, 89-116.
Ghoshal, S. (1987). Global Strategy: An Organising Framework. Strategic Management Journal, 8, (5), 425-440.
Hill, C. W. L. (2012). International Business: Competing in the Global Marketplace (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2010). Essentials of Strategic Management (5th ed.). New Jersey: FT Prentice Hall.
Yu, T., Subramaniam, M. & Cannella, A. A. Jr. (2013). Competing globally, allying locally: Alliances between global rivals and host-country factors. Journal of International Business Studies, 44, 117-137.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.