100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Global Policy and Strategy

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ Global Policy and Strategy
 • Lektor/ka: Isobel Cunningham PhD., MSc, BA Hons
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: Primárnym cieľom tohoto modulu je rozvíjať porozumenie strategickému riadeniu podniku v medzinárodnom obchode. To zahŕňa porozumenie tomu, ako je navrhnuté konkurenčné postavenie firmy na základe analýzy štruktúry, zdrojov výhod viazaných na krajinu a ich jedinečnú kompetenciu. Implementácia stratégie do organizácie vyžaduje pochopenie výhod a nevýhod mnohých organizačných foriem a procesov, ktoré možu byť použité pre dosiahnutie požadovaného konkurenčného postavenia. Sekundárne ciele sú 1) Rozvíjať porozumenie medzinárodnému obchodu, ktoré integruje špecifické funkčné činnosti utvárajúce firmu, 2) Poskytnúť príležitosť k ďalšiemu rozvoju analytických schopností a rozhodovaní v situáciach charakterizovaných neistotou a zložitosťou.

Obsah predmetu: 

Po úspešnom absolvovaní tohoto modulu budú študenti schopní:

 • Pochopiť katalyzátory pre medzinárodnú expanziu, vrátane krajiny, priemyslu a firemných vplyvov.
 • Pochopiť jedinečné manažérske problémy, s ktorými sa stretávajú jednotky medzinárodného obchodu.
 • Analyzovať rôzne konkurenčné stratégie v globalizovanom priemysle.
 • Porozumieť procesu medzinárodnej expanzie.
 • Preveriť, ako zmeny v stratégií vytvárajú organizačné napatie, hlavne vo vzťahoch vedenia – dcérska firma.
 • Analyzovať vzorce historickej globalizácie v strategických odvetviach
 • Posúdiť stratégie potrebné ku konkurenciischopnosti na medzinárodnej úrovni.
 • 1. kapitola: Globálna politika a stratégie – prehľad modulu
  ​Cíle učenia:
  • Úvod pre študentov
  • Pochopiť požadavky na výuku a hodnotenie pre úspešné dokončenie modulu v priebehu budúcich týždňov.
  • Zamyslieť sa nad predchádzajúcou znalosťou obchodnej stratégie.
  • Zvážiť, čo obchodná stratégia znamená v medzinárodnom kontexte.
  • Identifikovať nadnárodnú korporáciu a preskúmať jej firemný plán.
    
 • 2. kapitola: Globálne prostredie 
  ​Ciele učenia:
  • Vysvetliť rôzne politické, ekonomické a právne systémy.
  • Ilustrovať dôsledky týchto systémov pre medzinárodný obchod.
  • Načrtnúť determinanty ekonomického vývoja.
  • Diskutovať vzťah medzi demokraciou a rozvojom.
  • Vysvetliť význam národných kultúr a subkultúr v rámci jednotlivých štátov.
  • Vyhodnotiť kultúrnu rolu náboženstva a jej vplyv na podnikanie.
    
 • 3. kapitola: Globálne stratégie a zdroje konkurenčnej výhody
  ​Ciele učenia:
  • Definovať jednotlivé zložky obchodu.
  • Popísať dôsledky novej teórie obchodu pre obchod a vládu.
  • Diskutovať a aplikovať teóriu národnej konkurenčnej výhody.
  • Vysvetliť základ politiky strategického obchodu.
  • Pochopiť význam stratégie pre firmy v medzinárodnom kontexte.
  • Navrhnúť dôvody, prečo sa môžu firmy rozhodnúť vstúpiť do medzinárodného obchodu.
  • Diskutovať význam tvorby hodnôt v medzinárodnom kontexte.
  • Identifikovať výhody plynúce z medzinárodnej stratégie.
  • Popísať základn stratégie prijaté nadnárodnými spoločnosťami a konkrétne sa zamerať na to, jako sa vzťahujú k potrebám miestnej odozvy a minimalizácií nákladov.
    
 • 4. kapitola: Strategické iniciatívy pre globálny rast
  ​Ciele učenia
  • Vyhodnotiť kritéria, ktoré firmy používajú k výberu zahraničných trhov pre medzinárodný rast.
  • Načrtnúť dôležitosť načasovania vstupu a škály vstupu firmy.
  • Definovať a uviesť výhody a nevýhody šiestich druhov vstupu na trh.
  • Definovať a popísať výhody a výzvy spojené s akvizíciami v zrovnaní s Greenfield podnikmi.
  • Analyzovať výhody a výzvy strategických aliancií.
    
 • 5. kapitola: Zavedenie medzinárodnej stratégie
  ​Ciele učenia:
  • Diskutovať komplexnosť a identifikovať problémy spojené so zavádzaním stratégie.
  • Pochopiť význam komunikácie zamestnancov pri zavádzaní stratégie.
  • Identifikovať vazby medzi zavádzaním stratégie a organizačnou štruktúrou.
  • Vyhodnotiť štyri fázy firemného rozvoja.
  • Vysvetliť rolu obchoného projektovania pri zavádzaní stratégie.
  • Analyzovať dopady na medzinárodný obchod pri zavádzaní stratégie.
    
 • 6. kapitola: Mezinárodne stratégie nadnárodných korporácií
  ​Ciele učenia:
  • Diskutovať výber optimálního miesta výroby na základe mnohých technologických a produktových faktorov daných krajín.
  • Ilustrovať výhody, nevýhody a problémy spojené s koordináciou úzko prepojeného globálního výrobného systému.
  • Preveriť, ako niektoré segmenty trhu presahujú hranice jednotlivých štátov, zatiaľ čo v iných situáciach sa štruktúra tržných segmentov výrazne líši v jednlivých krajinách.
  • Pochopiť faktory, ktoré spôsobujú, že firmy menia marketingový mix v jednotlivých krajinách.
  • Diskutovať otázky týkajúce sa umiestnenia zriadenia pre výskum a vývoj a prepojenie marketingu a výskumu a vývoja vo vývoji nových výrobkov.
  • Navrhnúť nejaké činnosti pre manažérske vzdelávanie a rozvoj v medzinárodných firmách.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2013). Home-region orientation in international expansion strategies. Journal of International Business Studies, 44, 89-116.
Ghoshal, S. (1987). Global Strategy: An Organising Framework. Strategic Management Journal, 8, (5), 425-440.
Hill, C. W. L. (2012). International Business: Competing in the Global Marketplace (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2010). Essentials of Strategic Management (5th ed.). New Jersey: FT Prentice Hall.
Yu, T., Subramaniam, M. & Cannella, A. A. Jr. (2013). Competing globally, allying locally: Alliances between global rivals and host-country factors. Journal of International Business Studies, 44, 117-137.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.