Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné
Európske medzinárodné právo súkromné

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Evropské mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: písomná práca - prípadové štúdium

Cieľ predmetu: Cieľom tohoto predmetu LLm štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti európskeho medzinárodneho práva súkromného, ktorého kľúčovou oblasťou je Brusel I, upravujúce medzinárodnú príslušnosť súdov a nariadenia Rím I a Rím II, regulujúce rozhodné práva pre zmluvné a mimozmluvné závazky. V strede pozornosti LLM kurzu bude schválená revízia nariadenia Brusel I, označovaná ako Brusel la. Súčasťou výkladu bude taktiež analýza vybraných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, týkajúcich sa aplikácie nariadení Brusel I, vrátane predbežných otázok, ktorými české súdy obohatili európsku judikatúru v skúmanej oblasti.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Druhy príslušnosti súdu podľa nariadenia Brusel I.
  Nariadenie Brusel I rozlišuje niekoľko druhov súdnych príslušností a súčasne upravuje ich vzájomné vzťahy. Súčasťou výkladu budú tiež rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, špecifikujúce prednostnú aplikáciu vybraných druhov súdnej príslušnosti.
 • 2. kapitola: Špecifické postavenie Dánska, Luganská úmluva a revízie nariadenia Brusel I.
  Luganská úmluva rozširuje pôsobnosť nariadení Brusel I na krajiny Európskeho hospodárského priestoru. Tiež sa k nej viaže rada rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie. Ďalej bude pojednávané o zmenách zavedených v revidovanom znení nariadení Brusel I.
 • 3. kapitola: Voľba súdu podľa nariadení Brusel I v medzinárodnom obchode.
  Možnosť zjednania jurisdikčnej doložky (prorogácie), ktorá je praktická hlavne v oblasti medzinárodného obchodu. V tejto súvislosti vyložíme podmienky, ktoré nariadenie a Súdny dvor Európskej únie kladú k platnej dohode o prorogácií. Budeme sa venovať tiež prípadu tzv. talianskeho torpéda.
 • 4. kapitola: Odoprenie uznania a výkonu rozhodnutia podľa nariadení Brusel I, výhrada verejného poriadku.
  V tejto kapitole sa zameriame na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa medzinárodného obchodu v oblasti odoprenia uznania a výkonu rozhodnutia a pojednávajúce o výhrade verejného poriadku.
 • 5. kapitola: České predbežné otázky k nariadeniu Brusel I.
  I české súdy už prispeli k rozvoji judikatury Súdneho dvora Európskej únie vo vzťahu k nariadeniám Brusel I. Pozrieme sa, do akej miery je význam týchto predbežných otázok čisto lokálny a do akej miery má naopak širší dopad pre ďalšie členské štáty Európskej únie.
 • 6. kapitola: Nariadenie Rím I.  
  Toto nariadenie upravuje rozhode právo pre zmluvné závazky a nahradzuje skoršiu Rímsku úmluvu. Sústredíme sa na význam voľby práva s ohľadom na vhodnosť jeho súladu s voľbou súdu v medzinárodnom obchode. Taktiež upozorníme na krehké hranice medzi hmotnoprávnymi a procesními normami v právnych radoch vybraných členských krajín EÚ.
 • 7. kapitola: Nariadenie Rím II.
  Toto nariadenie umožňuje voľbu práva i v prípade mimozmluvných závazkov. Zameriame sa na typické právne situácie a pomaly sa rodiacu judikaturu Súdneho dvora Európskej Únie v danej oblasti.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN: 978-80-7400-504-6.
Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. WKCR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.
Bříza, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7179 606-0.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup