100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Competition Policies for Business

Sylabus pre MBA štúdium

  • Názov predmetu:​ Competition Policies for Business
  • Lektor/ka: Pietro Andrea Podda, PhD.
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu:​
- Pochopiť politiku hospodárskej súťaže a príslušné pojmy ako konkurent, relevantný trh, tržná sila, obmedzenie hospodárskej súťaže.
- Študovať aplikáciu politiky hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni podniku.
- Pochopiť a byť schopný definovať a kriticky analyzovať všetky hlavné typy porušenia zásad hospodárskej súťaže (tj. kartely, zneužívanie dominantného postavenie, štátna podpora).
- Byť schopný uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže na reálnej medzinárodnej obchodnej situácií, vyhnúť sa správaniu, ktoré by mohlo firmu postaviť pred objektívom protisúťažných úradov.
- Byť schopný porovnať hlavné principy a postupy v rámci Európskej únie a Ruska a ďalších bývalých sovietských republík a Číny.

Obsah predmetu: 
Tento MBA predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

  • 1. kapitola: Pôvod, vývoj a princípy ochrany hospodárskej súťaže v Európe, Rusku a Číne. Ciele politiky hospodárskej súťaže a ich vývoj v čase. Narušenie hospodárskej súťaže a dopad na obchod. Koncept podniku: čo je spoločnosť?
  • 2. kapitola: Koncept relevantného trhu: Kto je váš konkurent? Ako môžete vedieť, kto je váš konkurent? Druhy protisúťažného správania. Pojmy verejného záujmu a štátneho monopolu. Výnimku z pravidiel hospodárskej súťaže. Analýza dohôd a správania vo vzájomnej zhode. Horizontálne, vertikálne a hard-core kartely. Zrovnanie pravidiel a postupov EÚ, Ruska a Číny.
  • 3. kapitola: Konkrétne prípady: zásobovacia aliancia, strategická aliancia, prenos technológií v rámci kartelov. Distribučné dohody a úrady. Dôvody pre výnimky. „De minims“ doktrína. Sporné aspekty politiky hospodárskej súťaže. Dosledky pre veľké podniky a pre malé firmy, ktoré s nimi obchodujú.
  • 4. kapitola: Zneužitie dominantného postavenie. Zrovnanie pravidiel a postupov EÚ, Ruska a Číny. Test na existenciu dominancie: kedy je spoločnosť dominantná? Preceňovanie: teória a prax. Uplatňovanie rozdielnych podmienok na rovnaké obchody. Viazanosť. Dôsledky pre veľké podniky a pre malé firmy, ktoré s nimi obchodujú.
  • 5. kapitola: Politika zliav. Prenos technológií a know-how v rámci dominancie. Analýza zneužitia dominantného postavenia v konkrétnych odvetviach (hospodárstvo, doprava, energetika). Nariadenie o fúziach. Diskusia o výskutu akvizícií: kedy možeme povedať, že sa presunula kontrola? Aké sú dôsledky pre obchodné operácie?
  • 6. kapitola: Štátna podpora. Zrovnanie pravidiel a postupov EÚ, Ruska a Číny. Podpora pre spoločnosti, ktoré sú zakázané. Podpora pre firmy, ktoré môžu byť zakázané. Dôsledky pre veľké i malé firmy. Lobovanie a jednanie medzi štátom a regulujúcimi orgánmi. Rozšírenie zrovnávacieho prvku tak, aby zahrňoval i krajiny (Vietnam), ktoré sa stávajú významnými centrami pre medzinárodné obchodné aktivity.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
veškerý obsah na: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
Wish R., & Bailey, D. (2012). Competition Law. Oxford: Oxford University Press.
Gerandin, D., Layne-Farrar, A., & Petit, N. (2012). EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford University Press.
Chernyshov, G. (2012). Spotlight on Moscow: Recent Developments in Russian Competition Law. Moscow: White & Case.
Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition [online]. In China.org.cn, c2011 [cit. 2017-03-14]. Available at WWW: < http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/14/content_21917135.htm>

Na stiahnutie

GBL_CP_Syllabus.pdf
PDF, 224,2 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.