Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu: Aktuální otázky světové ekonomiky
 • Lektor: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
 • Zpôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie  podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Svetová ekonomika, ako vonkajše prostredie pre medzinárodné aktivity subjektov (všeobecné vymedzenie)
  Svetová ekonomika ako sociálny a ekonomický systém – prvky svetovej ekonomiky, medzinárodné ekonomické vztahy, vlastnosti prvkov, vzťahov a systému ako celku. Štruktúra a stav svetovej ekonomiky. Okolnosti vzniku súčasnej etapy vývoja svetovej ekonomiky – nová globálna situácia, nové štádium vývoja dlhodobých tendencií, nové rysy súčasnej svetovej ekonomiky.
 • 2. kapitola: Štruktúra a stav súčasnej svetovej ekonomiky (konkrétna charakteristika)
  Štruktúra svetovej ekonomiky. Členenie krajín. Rozvojové krajiny – ich koncepcia a špecifické skupiny. Súčasný stav a problémy svetovej ekonomiky. Ekonomický rast a štrukturálne zmeny vo svetovej ekonomike. Pretrvávajúca medzera medzi vyspelými a rozvojovými krajinami. Diferenciácia aktuálnej svetovej ekonomiky podľa ekonomickej moci, ekonomická vyspelosť a nerovnost v rozdeľovaní prijímov. Globálne problémy.
 • 3. kapitola: Dlhodobé tendencie ovplyvňujúce svetovú ekonomiku
  Pokračujúca internacionalizácia, narastajúca vzájomná závislosť medzi subjektami a fragmentácia svetovej ekonomiky. Definícia globalizácie. Súčasná vlna globalizácie a jej hybné sily. Role vedecko-technického rozvoja, stratégie nadnárodných spoločnosti a liberalizácia. Dopady globalizácie na svetovú ekonomiku. Posilujúca homogenizácia a zintenzivňujúca sa interdependencia vo svetovej ekonomike.
 • 4. kapitola: Liberalizácia súčasnej svetovej ekonomiky a jej úrovne 
  Liberalizácia ako nástroj dynamizácie medzinárodných ekonomických vzťahov medzi subjektami svetovej ekonomiky. Pozitívne a negatívne dopady liberalizácie. Úrovne liberalizácie (mlutilateralizmus, regionalizmus, unilateralizmus). Slabnúca dynamika multilaterálnej liberalizácie. Rýchly rozvoj regionálnej integrácie. Rozmach unilateralizmu a hospodárska politika rozvojových krajín. Formovanie nového obchodného poriadku a otvorený regionalizmus.
 • 5. kapitola: Meniace sa role subjektov svetovej ekonomiky
  Národné štáty ako subjekty s absolútnou normotvornou funkciou – zmena ich role vo svetovej ekonomike a vplyv globalizácie na ich ekonomické systémy. Subjekty ašpirujúce na normotvornú funkciu v globalizovanej ekonomike: nadnárodné spoločnosti, regionálne integračné zoskupenia, medzinárodné organizácie a režimy. Premena ich poslania a postavenie vo svetovej ekonomike a ich ďalšie vývojové trendy.
 • 6. kapitola: Medzinárodná mobilita tovaru, služieb a výrobných faktorov
  Obchod, výsledky výroby – vývoz a dovoz tovarov, vývoz a dovoz služieb. Pohyb výrobných faktorov – pohyb priamych zahraničných investícií, migrácia pracovnej sily, prenos vedecko-technických informácií. Aktuálne trendy v medzinárodnom obchode s tovarom a službami, v pohybe medzinárodného kapitálu, medzinárodná migrácia a pohyb znalostí a informácií. Faktory rastu obchodných transakcií, pohybu kapitálu, pracovnej sily a know-how.
 • 7. kapitola: Governancia ako nástroj riešenia aktuálních problémov vo svetovej ekonomike 
  Ako sa vyrovnať s problémami vzťahu štátu s ostatnými subjektami svetovej ekonomiky? Problémy vzťahu štátu s nadnárodnými spoločnosťami, regionálními zoskupeniami a medzinárodnými organizáciami a režimami. Budúcnosť národného štátu a transformácia globálnej governancie. Existuje nový svetový obchodný poriadok? Základné rysy nového svetového obchodného poriadku a jeho implikácie pre systém governancie.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ CIHELKOVÁ, Eva. (2015): Aktuálne otázky svetovej ekonomiky. Online študijné texty.
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
CIHELKOVÁ, Eva. (2012): Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-104-8.
OBADI, Saleh Mothana a kol. (2012): Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-80-7144-197-7.
KUNEŠOVÁ, Hana – KOCOUREK, Aleš – BEDNÁŘOVÁ, Pavla – CIHELKOVÁ, Eva – NOVÝ, Miloš (2014): Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-502-2.
UNCTAD (2014). Handbook of Statistics 2014. New York: United Nations Conference on Trade and Development. ISBN: 978-92-1-012077-7 [2015-07-07]. Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.
WB (2014). World Development Report 2014. World Risk and Opportunity. Managing Risk for Development. Washington, D. C.: World Bank. ISBN: 978-0-8213-9903-3. [2015-07-07]. Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.
WTO (2014): World Trade Report 2014. Trade and development recent trends and the role of WTO. Geneva: World Trade Organization. ISBN 978-92-870-3815-9. [2015-08-05] Dostupné z: , event. následně vydané ročníky.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup