MBA - Manažment obchodu

Študijný obor Manažment obchodu sa zameriava na podnikanie a obchod nielen v rámci ČR, ale tiež z medzinárodnej perspektívy a akcentuje tak i globálny charakter obchodovania v dnešnej dobe.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

MBA obor Management obchodu sa zameriava na problematiku obchodu a podnikania nielen v rámci Českej republiky, ale i z pohľadu medzinárodného rozmeru,  nakoľko zdôrazňuje globálny charakter obchodovania v dnešnej dobe. Študijný program sa ďalej orientuje na oblasť moderného marketingu a komunikácie, v ktorej akcentuje základné definície, využiteľnosť v praxi, vývoj digitálních médií spoločne s ich nástrojmi či marketingovú komunikáciu dnešnej doby.

Nevyhnutnou súčasťou tohoto oboru je Obchodné právo, ktoré kladie dôraz na objasnenie princípov a funkcií právnej stránky obchodných vzťahov. Takisto sa snaží o pochopenie problematiky v medzinárodných súvislostiach, kde kladie zákazníka vždy na prvé miesto a preto študentom ponúkame predmet Riadenie vzťahov so zákazníkmi, kde majú možnosť pochopiť oblast Customer Relationship managementu v kontexte globalizácie a hyperkonkurencie.

Dôležitou súčasťou výuky je takisto Manažérska kultúra, etika a společenská zodpovednosť  firiem, ktorá ukáže správny spôsob komunikácie so zákazníkmi, vrátane klientov z odlišných krajín a kultúr a naučí, ako svoju prax odlíšiť od konkurencie pomocou marketingu a etického prístupu. Štúdium je prierezom dôležitých manažérskych disciplín, čo znamená, že do študijného plánu sú zahrnuté i predmety ako Logistika pre manažérov či Aktuálne otázky svetovej ekonomiky.

Študenti budú zoznámení i s Podporou predaja, ktorá je dôležitou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie. V predmete Technika medzinárodného obchodu vysvetlíme  postavenie a význam zahraničného obchodu pre ekonomiku Českej republiky a mieru zapojenia ČR do medzinárodného obchodného sektoru. Rovnakou úlohou tohoto predmetu je vytvoriť u študentov schopnost zvládnuť obchodné jednanie so zahraničnými a tuzemskými partnermi i po komerčnej stránke a realizovať následné prípady vývozu a dovozu. Nakoľko je MBA obor určený pre manažérov, nechýba ani Management osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj.

Odborným garantom oboru Management obchodu je PhDr. Karel Eliáš, CS., ktorý pôsobí vo vysokom školstve (UK, ČVUT a VŠFS). Má rozsiahle skúsenosti s budovaním a riadením tímov, či pracovných skupín v rámci nadnárodných spoločností. Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok, je zakončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesného titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Manažment obchodu
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Verejná správa
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Více o předmětu
MO_MK 1

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť študentov s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah marketingového riadenia a činnost marketingového oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu marketingového plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičních i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenia účinnosti marketingovej kampane. V závere predstavíme rozdiel medzi externou a internou komunikáciou, vrátane používaných nástrojov. Súčasťou bude i návod na efektívne vedenie porád.

Více o předmětu
MO_OP 1

Obchodní právo

Obchodní právo PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je získať prehlaď a pochopiť princípy a funkcie formálnej ( právnej) stránky obchodných vzťahov. Pochopiť, ako je možné využiť základných ujednaní a právnych princípov v prospech práce obchodníka a ujasniť si problematiku obchodného práva v medzinárodných súvislostiach.

Více o předmětu
MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov s vývojom a významom predaja pre činnost obchodnej firmy. Objasníme predajnú činnosť vo firme, obchodné riadenie a obchodné plánovanie, vrátane forecastov a nutnosti riadenia pohľadávok. Predstavíme efektívny systém predaja. Dôležitým predpokladom efektívneho predaja je i kategorizácia zákazníkov a zostavenioe tourplanu. Uvedieme predpoklady a požadavky na kvalitního a úspešného predajcu. Poskytneme návod, ako viesť úspešne predajný dialóg či zvládnuť telefónny predaj alebo predaj v eshope. Záverečná časť predmetu je venovaná obchodným zvyklostiam v rôznych krajinách.

Více o předmětu
MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť poslucháčom postavenie a význam zahraničného obchodu pre ekonomiku Českej republiky a mieru zapojenia ČR do medzinárodného obchodu. Súčasne vysvetliť a zdôvodniť stávajúcu teritoriálnu a komoditnú štruktúru českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existujúce spoločenské a politické podmienky v ČR a v krajinách českého vývozu a dovozu. Študenti získajú prehľad o vývoji a súčasnej situácií v českom bankovnom sektore, ovládnu základné platobné inštrumenty používané v medzinárodnom obchode, rovnako ako sa zoznámia s podmienkami medzinárodnej prepravy, poisťovníctva, colnej agendy a aplikácií práva pri obchodovaní so zahraničím. Pre profesné pôsobenie študentov budú dôležité informácie o využívaní štátnej podpory, ktorá je subjektom v ČR poskytovaná, i praktické skúsenosti z členstva ČR v EU. Úlohou modulu je vytvoriť u študentov schopnosti zvládnuť po komerčné stránke obchodné jednanie so zahraničnými a tuzemskými partnermi a samostatne, so všetkými náležitosťami, realizovať obchodný prípad vývozu a dovozu, respektíve predaja a nákupu.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku, ako faktory ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a  pôsobiace na konkurencieschopnosť dodávaného produktu – na jeho dostupnosť, cenu, atď. V súvislosti s riadením podniku sa výuka sústreďuje na logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohoto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Více o předmětu
MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Predmet zahŕňa problematiku duševnej hygieny, seberiadenie efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobné, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácie uplatnenia absolventov v živote, v manažmente, na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasne zvládnuť sociálne zakotvenie a aktívny životný štýl.  

Více o předmětu
MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.

Více o předmětu
MO_POP 2

Podpora prodeje

Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s podporou predaja (ďalej len PoP) ako dôležitou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through – the – line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná sponzoringu ako súčasť PoP a jeho vazbe na tzv. event. marketing, resp. jeho využitie v prospech obchodníka.

Více o předmětu
MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s problematikou riadenia vzťahov so zákazníkmi – Customer relationship management (CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme chronológiu a relevanciu jednotlivých aktivít účastníkov procesu CRM z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, čo je predpokladom úšpešnej implementácie/realizácie CRM, ako filozofie riadenia podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 635,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 840,4 KB
Študijný plan
PDF, 168,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

MgA. Jan Dostál, MBA

MgA. Jan Dostál, MBA, Riaditeľ predaja - Pěkný Unimex s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Manažment obchodu

2014 / 2015
Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA, Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti

Absolvent oboru

MBA - Manažment obchodu

2013 / 2014
Mgr. Miloš Závora, MBA

Mgr. Miloš Závora, MBA, EUROVIA CS, a.s.

Absolvent oboru

MBA - Manažment obchodu

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup