MBA - MANAŽMENT OBCHODU

Študijný odbor Manažment obchodu sa zameriava na podnikanie a obchod nielen v rámci ČR, ale tiež z medzinárodnej perspektívy a akcentuje tak i globálny charakter obchodovania v dnešnej dobe.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Absolventi získavajú vedomosti z moderného marketingu, vrátane marketingu zameraného na internet a sociálne médiá, získavajú tiež vedomosti potrebné pre vedenie obchodných jednaní (i na medzinárodnej úrovni) a realizáciu medzinárodných obchodov z technickej a logistickej stránky. Neoddeliteľnou súčasťou tohto odboru je tiež obchodné právo, znalosť ktorého je v dnešnej dobe veľmi dôležitá nielen pre pracovný, ale i osobný život.

Zákazník je vždy na prvom mieste, a preto študentom ponúkame predmet Riadenie vzťahov so zákazníkmi z rôznych segmentov (B2B. B2C atď.) Dôležitou súčasťou výučby je tiež oblasť komunikácie, manažérskej kultúry a etiky, pretože je tento MBA odbor určený manažérom, nechýba ani Manažment osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj.

Predmet Aktuálne otázky svetovej ekonomiky navyše prináša rozhľad o svetovom ekonomickom dianí a usporiadaní v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe.

Tento študijný odbor je ideálny zvlášť pre pracovníkov exportu, importu, marketingu, predaja, nákupu, produktových oddelení, merchandisingu, atď., ktorí môžu získané vedomosti uplatniť ako manažéri týchto oddelení či celých firiem alebo ich zahraničných pobočiek. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov štátnych inštitúcií, zvlášť pokiaľ prichádzajú do styku so zahraničným prvkom. Štúdium je ukončené titulom MBA.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - EXECUTIVE MBA
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant oboru
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBS studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu
MO_MK 1

Marketing a komunikace

Marketing a komunikace Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
MO_OP 1

Obchodní právo

Obchodní právo PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech.

Více o předmětu
MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s efektivním systémem prodeje v tuzemsku, předpoklady a požadavky na kvalitního a úspěšného prodejce. Významná část bude věnována i vhodným technikám pro sestavení obchodního plánu. Důležitým předpokladem efektivního prodeje je i kategorizace zákazníků a sestavení tourplanu. Poskytneme rovněž návod jak úspěšně komunikovat se zákazníky, Část předmětu se zaměřuje i na specifika mezinárodního obchodu, včetně nejčastěji používaných obchodních podmínek.

Více o předmětu
MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Více o předmětu
MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět v rámci studia MBA zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu v rámci MBA umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.

Více o předmětu
MO_POP 2

Podpora prodeje

Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku(tzv.through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv.event marketing resp.jeho využití ve prospěch obchodníka.

Více o předmětu
MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s problematikou řízení vztahů se zákazníky-Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyperkonkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C,…, což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 635,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 840,4 KB
Študijný plan
PDF, 168,6 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Mgr. Erika Štajerová, MBA

Mgr. Erika Štajerová, MBA, Referent pre verejné obstarávanie

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT OBCHODU

2015 / 2016
Bc. Lucie Šífová, MBA

Bc. Lucie Šífová, MBA, Controllerka - Rina Europe s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT OBCHODU

2015 / 2016
Radovan Debnár, MBA

Radovan Debnár, MBA, Specialist Corporate Processes & Quality - O2 Czech Republic a.s.

Absolvent oboru

MBA - MANAŽMENT OBCHODU

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup