CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Manažment obchodu

Študijný odbor Manažment obchodu sa zameriava na podnikanie a obchod nielen v rámci ČR, ale tiež z medzinárodnej perspektívy a akcentuje tak i globálny charakter obchodovania v dnešnej dobe.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Manažment obchodu


Absolventi získavajú vedomosti z moderného marketingu, vrátane marketingu zameraného na internet a sociálne médiá, získavajú tiež vedomosti potrebné pre vedenie obchodných jednaní (i na medzinárodnej úrovni) a realizáciu medzinárodných obchodov z technickej a logistickej stránky. Neoddeliteľnou súčasťou tohto odboru je tiež obchodné právo, znalosť ktorého je v dnešnej dobe veľmi dôležitá nielen pre pracovný, ale i osobný život.

Zákazník je vždy na prvom mieste, a preto študentom ponúkame predmet Riadenie vzťahov so zákazníkmi z rôznych segmentov (B2B. B2C atď.) Dôležitou súčasťou výučby je tiež oblasť komunikácie, manažérskej kultúry a etiky, pretože je tento MBA odbor určený manažérom, nechýba ani Manažment osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj.

Predmet Aktuálne otázky svetovej ekonomiky navyše prináša rozhľad o svetovom ekonomickom dianí a usporiadaní v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe.

Tento študijný odbor je ideálny zvlášť pre pracovníkov exportu, importu, marketingu, predaja, nákupu, produktových oddelení, merchandisingu, atď., ktorí môžu získané vedomosti uplatniť ako manažéri týchto oddelení či celých firiem alebo ich zahraničných pobočiek. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov štátnych inštitúcií, zvlášť pokiaľ prichádzajú do styku so zahraničným prvkom. Štúdium je ukončené titulom MBA.

- Študujte odbor Management obchodu od 3 449,- EUR bez DPH pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Řízení vztahů se zákazníky, Podpora prodeje

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Obchodní právo, Právo Evropské unie, Insolvenční právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Ing. Eva Matoušková

Manažerská kultura a etika, Společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, Společenská a obchodní etika

Ing. Eva Matoušková

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

JUDr. Oldřich Vacek

Mezinárodní obchod

JUDr. Oldřich Vacek

Študijný plán 1.semester


Aktuální otázky světové ekonomiky

MO_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu v rámci studia MBA se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21. století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Marketing a komunikace

MO_MK 1

Marketing a komunikace

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Obchodní právo

MO_OP 1

Obchodní právo

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy a funkce formální (tj. právní) stránky obchodních vztahů; Pochopit, jak lze využít základních ujednání a právních principů ve prospěch práce obchodníka; Ujasnit si problematiku obchodního práva v mezinárodních souvislostech

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

MO_PMO 1

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s efektivním systémem prodeje v tuzemsku, předpoklady a požadavky na kvalitního a úspěšného prodejce. Významná část bude věnována i vhodným technikám pro sestavení obchodního plánu. Důležitým předpokladem efektivního prodeje je i kategorizace zákazníků a sestavení tourplanu. Poskytneme rovněž návod jak úspěšně komunikovat se zákazníky, Část předmětu se zaměřuje i na specifika mezinárodního obchodu, včetně nejčastěji používaných obchodních podmínek.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Techniky mezinárodního obchodu

MO_TMO 1

Techniky mezinárodního obchodu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednání se zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

MO_MKE 2

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Studium předmětu v rámci MBA umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Podpora prodeje

MO_POP 2

Podpora prodeje

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku(tzv.through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv.event marketing resp.jeho využití ve prospěch obchodníka.

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Řízení vztahů se zákazníky

MO_RVZ 2

Řízení vztahů se zákazníky

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s problematikou řízení vztahů se zákazníky-Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyperkonkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C,…, což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku.

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Logistika pro manažery

MO_LM 2

Logistika pro manažery

Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Management osobního rozvoje

MO_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět v rámci studia MBA zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu


Bc. Peter Prášek, MBA , Riaditeľ obchodnej spoločnosti - GART s.r.o.


Absolvent odboru MBA - Manažment obchodu 2013/2014

Ďalší absolventi

Jan Kout, MBA, Obchodný riaditeľ a konateľ - Pekass, s.r.o.


Absolvent odboru MBA - Manažment obchodu 2014/2015

Ďalší absolventi

Ač už jsem překročil padesátku, dospěl jsem k rozhodnutí, že pro můj další profesní růst je nutností studium MBA. Protože mi bylo jasné, že se chci posunout především v oblasti managementu a obchodu, zvolil jsem si obor Management obchodu na

...Viac

Ing. Miroslav Škvára, MBA, Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti


Absolvent odboru MBA - Manažment obchodu 2013/2014

Ďalší absolventi

Studium na CEMI skutečně odpovídá tomu, jak si osobně představuji moderní a efektivní formu vzdělávání. Kvalita lektorů je nesporná, mnozí z nich patří k české špičce ve svých oborech. Studium jsem si vybral na základě výborných referencí, které se týkaly nejen kvality poskytovaného studia, ale i

...Viac

Bc. Pavel Petružálek, MBA, konateľ - CZECH AGENCY s.r.o.


Absolvent odboru MBA - Manažment obchodu 2013/2014

Ďalší absolventi

Jiří Tůma, MBA, Obchodný riaditeľ - Universal Transport Praha s. r. o.


Absolvent odboru MBA - Manažment obchodu 2015/2016

Ďalší absolventi

Na stiahnutie

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.