MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

Študijný odbor Verejná správa v sebe kombinuje vedomosti z manažmentu verejnej správy, histórie štátnej správy a jej vývoja v rámci ČR i EU, fungovanie Európskej únie a práva.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Veľký dôraz je kladený na súvislosti týkajúce sa verejnej správy v rámci Európskej únie, Európskych fondov a možností ich využitia pre účely ČR a jej regiónov a obcí. Študenti získajú  vedomosti z oblasti informačných systémov verenej správy či risk manažmentu so zameraním na verejnú správu. Dôležitou oblasťou, s ktorou sa študenti zoznámia, je tiež správne právo a finančné hľadiská územnej samosprávy a jej manažmentu.

V rámci predmetu Správne právo tiež študenti získajú povedomie o činnosti správnych orgánov ČR a organizácii verejnej správy. Ďalej sa zoznámia so základnými právnymi normami a pochopia fungovanie európskeho legislatívneho systému. Zároveň si ujasnia problematiku súvzťažnosti práva vnútroštátneho a práva EU a nahliadnu do systému fungovania európskeho systému.

Tento odbor je ideálny predovšetkým pre starostov, tajomníkov miest a obcí, štátnych úradníkov i úradníkov obcí s prenesenou pôsobnosťou, prípadne pre podnikateľov či zamestnancov firiem aktívnych vo verejnej správe. Štúdium je ukončené titulom MBA.
Odbor Verejná správa je navyše akreditovaný Ministerstvom vnútra ČR podľa ustanovenia § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Zb. o úradníkoch územných samosprávnych celkov a o zmene niektorých zákonov.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - GLOBAL BUSINESS LEADERSHIP
 • MBA - MARKETING MANAGEMENT AND INTERNATIONAL BUSINESS
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

VS_ISVS 1

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy Ing. Stanislav Pimek Sylabus předmětu

Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Seznámí se s informačními technologiemi využívanými ve veřejné správě. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy.

Více o předmětu
VS_KK 1

Krizová komunikace ve veřejné správě

Krizová komunikace ve veřejné správě Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu v rámci MBA studia je poskytnout základní informace o důležité, leč často podceňované oblasti komunikace ve veřejné správě - o komunikaci krizové. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, tj. definicí pojmů a vymezením legislativního rámce v oblasti krizového řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci veřejné správy.

Více o předmětu
VS_MVS 1

Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět je v rámci MBA studia zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy, na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení.

Více o předmětu
VS_SP 1

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

Více o předmětu
VS_USF 1

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy jako jednoho z nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě; vysvětlit základní vztahy mezi státní správou a územní samosprávou a podat stručný výklad o tom, jak ovlivňuje veřejný a soukromý sektor, včetně financování jejich činností; poskytnout základní poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování veřejných statků a rozvoji.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

VS_HVS 2

Historie veřejné správy

Historie veřejné správy Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus předmětu

Posláním předmětu v rámci MBA studia je seznámit posluchače s vývojem veřejné správy na našem území od poloviny 19. století, kdy byly položeny základy moderní demokratické veřejné správy, postavené na dvou pilířích, tedy statní správě a samosprávě, do její současné podoby. Posluchačům se současně dostanou informace o tom, jaké byly politické důvody přijetí, resp. změn právní úpravy veřejné správy a současně jim budou objasněny i základní termíny a instituty, které jsou v této oblasti používány do současnosti.

Více o předmětu
VS_PEU 2

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Student by měl pochopit princip práva EU jako takového, jak funguje evropský legislativní systém a ujasnit si problematiku souvztažností práva EU s vnitrostátním právem, vztahy nadřazenosti práva.

Více o předmětu
VS_PVZ 2

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.

Více o předmětu
VS_REM 2

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Orientace manažerů v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje, vyplývajících z regionálních prostorových jevů, procesů a vztahů, je nezbytnou podmínkou jejich úspěšného působení v této oblasti. Cílem předmětu v rámci MBA studia je podat posluchačům v koncizní podobě základní teoretická východiska rozvoje regionů, jejich aplikaci do regionální politiky; upozornit na změny, které v ekonomickém prostoru vznikají; seznámit s nástroji regionální politiky. Součástí osnov modulu je též konceptuální rámec regionální politiky, resp. politiky soudržnosti, Evropské unie.

Více o předmětu
VS_RM 2

Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu Ing. Markéta Novotná Sylabus předmětu

Předmět je v rámci studia MBA zaměřen na seznámení se základními principy analýzy a řízení rizik, doporučenými postupy a metodami analýzy a řízení rizik a jejich aplikace v podmínkách veřejné správy včetně podmínek legislativy, konkrétními příklady z různých oblastí veřejné správy a specifickými podmínkami uplatnění metod. Součástí modulu je osvojení si základních kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a řízení rizik. Cílem předmětu je posílení kompetencí v oblasti veřejné správy a zvýšení kvality řízení a efektivity výkonnosti ve veřejné správě.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 602,0 KB
Štúdijný plan
PDF, 246,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 762,6 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Mgr. Eva Liberdová, MBA

Mgr. Eva Liberdová, MBA, Sociálnoprávnej poradenstvo, dostupnosť verejných služieb

Absolvent oboru

MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

2014 / 2015
Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA, Pojišťovcí poradce - Kooperativa pojišťovna, a.s.

Absolvent oboru

MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

2012 / 2013
Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA, Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

Absolvent oboru

MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup