MBA - Verejná správa

Študijný obor Verejná správa v sebe kombinuje vedomosti z manažmentu verejnej správy, histórie štátnej správy a jej vývoja v rámci ČR i EU, fungovania Európskej únie a práva.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

MBA program Verejná správa v sebe kombinuje znalosti z managementu verejnej správy, jej histórie i vývoja v rámci ČR a EÚ, či fungovania Európskej únie a práva. Veľký dôraz je kladený na súvislosti týkajúce sa verejnej správy v rámci Európskej únie, vrátane Európskych fondov a možností ich využitia pre účely ČR a jej regiónov a obcí. Tento študijný program je naviac akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podľa ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úradných uzemných samosprávnych celkoch a o zmene niektorých zákonov.

Neodkladnou súčasťou tohoto oboru je tiež Risk management pre verejnú správu, ktorý prináša pohľad na základné principy, analýzy a riadenie rizík vrátane ich aplikácie v podmienkach verejnej správy. Predmet Územná samospráva a financie si naviac kladie za cieľ zoznámiť študentov s princípmi, postavením a fungovaním sústavy orgánov verejnej správy, ako jedného nástrojového mechanizmu výkonnej moci v štáte. V rámci predmetu Informačné systémy verejnej správy získajú študenti prehľad o problematike informačních systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí a dozvedia sa o posledních trendoch v ich vývoji. Predmet Krízová komunikácia vo verejnej správe ukáže riadenie a riešenie kríz vo verejnej  správe ČR a SR vrátane metód ich prevencie a na konkrétnych príkladoch vysvetlí riešenie krízových situácií.

Regionálny management ukazuje spôsoby, ako sa orientovať v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja a zároveň objasňuje základné teoretické východiská rozvoja regiónov a ich aplikáciu do regionálnej politiky. V neposlednej rade sa študenti zoznámia so Správnym právom, kde získajú povedomie o činnostiach správnych orgánov Českej republiky a a organizácií verejnej správy. Zároveň si v Práve EÚ tiež ujasnia problematiku súvzťažnosti vnútroštátneho práva a práva EÚ a nahliadnu do systému fungovania európskeho legislatívneho systému.

Odborným garantom oboru Verejná správa je Ing. Jana Krbová, Ph.D., ktorej profesné zameranie siaha od oblasti verejných financií, managementu verejnej správy, až po projektový a regionálny management. Je členkou významných odborných organizácií, externe prednáša v rámci kurzov celoživotného vzdelávania dospelých a spolupracuje so subjektami verejnej spávy na regionálnej a miestnej úrovni v oblasti strategického riadenia a projektového managementu.

Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok, je ukončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesného titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Verejná správa
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Verejná správa
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Verejná správa
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

 • MBA - Verejná správa
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Verejná správa
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - Verejná správa
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - Verejná správa
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Verejná správa

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

VS_ISVS 1

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy Ing. Stanislav Pimek Sylabus předmětu

Študent získa prehľad o problematike informačných systémov vo verejnej správe s dôrazom na informačné systémy miest a obcí. Zoznámi sa s informačnými technológiami využívanými vo verejnej správe. Pozná postupy, ktoré vyžaduje reformovaná verejná správa a ktoré podporujú proces informatizácie verejnej správy. Porozumie legislatívnym, technologickým a organizačným aspektom budovania informačných systémov vo verejnej správe a dozvie sa o posledných trendoch vo vývoji informačných systémov.

Více o předmětu
VS_KK 1

Krizová komunikace ve veřejné správě

Krizová komunikace ve veřejné správě Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.

Více o předmětu
VS_MVS 1

Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Predmet je v rámci MBA štúdia zameraný na základné teoretické východiská fungovania verejnej správy, príčiny a podstatu reforiem verejnej správy, na jednotlivé subsystémy manažmentu vo verejnej správe. Cieľom predmetu je prispieť ku zvýšeniu výkonnosti a efektívnosti fungovania subjektov verejnej správy s využívaním moderných konceptov riadenia.

Více o předmětu
VS_SP 1

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cieľom predmetu študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných inštitútov správneho práva, organizácie a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „Verejná správa“ a „Správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Více o předmětu
VS_USF 1

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Predmet si v rámci štúdia MBA kladia za cieľ zoznámiť študentov s princípmi, postavením a fungovaním sústavy orgánov verejnej správy (hlavne samosprávy), ako jedného z nástrojového mechanizmu výkonnej moci v štáte, vysvetliť základné vzťahy medzi štátnou správou a územnou samosprávou a podať stručný výklad o tom, ako ovplyvňuje verejný a súkromný sektov, vrátane financovania ich činností, posyktnúť základné poznatky o finančných vzťahoch a princípoch hospodárenia s majetkom, postupoch rozpočtového plánovania na územnej úrovni, tvorbe a použití rozpočtu pri zabezpečovaní verejných statkov a rozvoja.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

VS_HVS 2

Historie veřejné správy

Historie veřejné správy Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus předmětu

Poslaním predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť poslucháčov s vývojom verejnej správy na našom území od polovice 19. storočia, kedy boly položené základy modernej demokratickej verejnej správy, postavené na dvoch pilieroch, teda štátnej správe a samospráve, do jej súčasnej podoby. Poslucháčom sa súčasne dostanú informácie o tom, aké boli politické dôvody prijatia, respektíve zmien právnej úpravy verejnej správy a súčasne im budú objasnené i základné termíny a inštitúty, ktoré sú v tejto oblasti používané do súčasnosti.

Více o předmětu
VS_PEU 2

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.

Více o předmětu
VS_PVZ 2

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.

Více o předmětu
VS_REM 2

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.

Více o předmětu
VS_RM 2

Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu Ing. Markéta Novotná Sylabus předmětu

Predmet je v rámci štúdia MBA zameraný na zoznámenie sa so základnými princípmi analýzy a riešením rizík, doporučenými postupmi a metódami analýzy a riadenia rizík a ich aplikácie v podmienkach verejnej správy vrátane podmienok legislatívy, konkrétnymi príkladmi z rôznych oblastí verejnej správy a špecifickými podmienkami uplatnenia metód. Súčasťou modulu je osvojenie si základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód analýzy a riadenia rizík. Cieľom predmetu je posílenie kompetencií v oblasti verejnej správy a zvýšenie kvality riadenia a efektivity výkonnosti vo verejnej správe.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 602,0 KB
Štúdijný plan
PDF, 246,7 KB
Kompletné sylaby
PDF, 762,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA, Poisťovací poradca - Kooperativa pojišťovna, a.s.

Absolvent oboru

MBA - Verejná správa

2012 / 2013
Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA, Odborný asistent - Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

Absolvent oboru

MBA - Verejná správa

2015 / 2016
Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA, Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

Absolvent oboru

MBA - Verejná správa

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup