MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

Študijný odbor Ekonomika a finančný manažment je koncipovaný tak, aby absolventi získali ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale tiež s ohľadom na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Tento odbor zahrnuje disciplíny ako Medzinárodné financie, Bankovníctvo či Obchodovanie na finančných trhoch. Ďalšími manažérko-ekonomickými disciplínami sú Strategický manažment, Finančné riadenie podniku a Oceňovanie podniku. Študenti v rámci predmetu Dane v podnikaní získajú prehľad tiež o daňovom systéme  ČR a naučia sa spracovávať jednotlivé typy daní.

Pretože je tento odbor určený manažérom, nechýba ani Manažment osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj. Predmet Aktuálne otázky svetovej ekonomiky navyše prináša rozhľad o svetovom ekonomickom dianí a usporiadaním v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
  • MBA - EXECUTIVE MBA
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
  • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Vladimíra Filipová

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT
  • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

  • MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

EF_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu
EF_BAN 1

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Více o předmětu
EF_MU 1

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Více o předmětu
EF_MF 1

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Více o předmětu
EF_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci MBA studia je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

EF_DP 2

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Více o předmětu
EF_FMP 2

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Více o předmětu
EF_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu
EF_OFT 2

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Více o předmětu
EF_OP 2

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznatzákladní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňovánípodniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovýmimetodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru,tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typyvýnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkovýcha tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Študyjný plan
PDF, 173,4 KB
Kompletné sylaby
PDF, 727,7 KB
Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 636,2 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA, Štátny zamestnanec - Ostrava

Absolvent oboru

MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

2015 / 2016
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA, Člen predstavenstva, riaditeľ úseku finančných trhu a oblasti retailového bankovníctva - Credits

Absolvent oboru

MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

2015 / 2016
Erika Gallego, MBA

Erika Gallego, MBA, Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

Absolvent oboru

MBA - EKONOMIKA A FINANČNÝ MANAŽMENT

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup