MBA - Ekonomika a finančný manažment

Študijný obor Ekonomika a finančný manažment je koncipovaný tak, aby absolventi získali ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale tiež s ohľadom na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

MBA obor Ekonomika a finančný management je koncipovaný tak, aby absolventi získali ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na Český trh, ale takisto na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí. Študentom sú predstavené oblasti z Medzinárodných financií a Bankovníctva, ktoré sú nevyhnutné pre odborný rast každého manažéra, či vedúceho pracovníka finančnej sféry, ktorá zoznámi študentov so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií.

Predmety ako Manažérske účtovníctvo alebo Oceňovanie podniku, dotvárajú nutný súhrn znalostí v neustále sa meniacom prostredí finančnej sféry. Manažérsko – ekonomická disciplína Strategický management, zoznámi študentov s metódami strategickej analýzy a ukáže im praktické možnosti ich využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Finančný management podniku zahrňuje problematiku podnikových financií a finančného riadenia podniku, nakoľko v rámci predmetu Dane v podnikaní, získajú študenti povedomie o daňovom systéme ČR a naučia sa spracovávať jednotlivé typy daní. Obchodovanie na finančných trhoch ponúkne okrem teoretického vymedzenia finančného trhu i praktický pohľad na jeho súčasné fungovanie.

Cieľom predmetu Aktuálne otázky svetovej ekonomiky je priniesť študentom ucelený pohľad na svetové a  ekonomicé dianie a usporiadanie v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe. Nakoľko je tento obor určený pre manažérov, nechýba ani Management osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlasný rozvoj.

Odborným garantom tohoto oboru je skúsený manažér, kouč a lektor PhDr. David Anthony Procházka, MBA, Msc. Štúdium prebieha online formou, trvá jeden rok a je ukončené obhajobou diplomovej práce a udelením profesného titulu MBA za menom.

logo

Do kurzov začatých v októbri 2017 môžete posielať prihlášky už len 40 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Vladimíra Filipová

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

EF_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Více o předmětu
EF_BAN 1

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.

Více o předmětu
EF_MU 1

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.

Více o předmětu
EF_MF 1

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.

Více o předmětu
EF_SM 1

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cieľom modulu Strategický manažment v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s metodami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti ich využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, víziu strategických cieľov spoločnosti, podporovaných strategickými analýzami.

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

EF_DP 2

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová Sylabus předmětu

Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.

Více o předmětu
EF_FMP 2

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.

Více o předmětu
EF_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Predmet zahŕňa problematiku duševnej hygieny, seberiadenie efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby ako zvládnuť samého seba – svoje osobné, študijné, pracovné, partnerské a rodinné problémy. Ďalej cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je optimalizácie uplatnenia absolventov v živote, v manažmente, na základe účinného riadenia samého seba ako nevyhnutného základu pre riadenie iných a súčasne zvládnuť sociálne zakotvenie a aktívny životný štýl.  

Více o předmětu
EF_OFT 2

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.

Více o předmětu
EF_OP 2

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Študyjný plan
PDF, 173,4 KB
Kompletné sylaby
PDF, 727,7 KB
Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 636,2 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Ing. Stanislav Brei, MBA

Ing. Stanislav Brei, MBA, Zástupca riaditeľa vo Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finančný manažment

2016 / 2017
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA, Člen predstavenstva, riaditeľ úseku finančných trhov a oblasti retailového bankovníctva - Credits

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finančný manažment

2015 / 2016
Ing. Aneta Bučková, MBA

Ing. Aneta Bučková, MBA, Finančná riaditeľka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finančný manažment

2012 / 2013
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
4.199 €
3.799 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €

CEMI Akcia 1+1

Štúdium pre 2
2
až 4
4.199 €
3.399 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup