LLM - Korporátne právo

Profesijný študijný program Korporátne právo (LLM) je určený právnikom, či už podnikovým, samostatne pôsobiacim, alebo zamestnancom či majiteľom a partnerom právnických kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehĺbiť svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva.

Vyplniť prihlášku

Prečo si vybrať tento odbor?

Tento študijný LLM program  zahrnuje predmety špecializované na danú oblasť práva, ako je Korporátne právo, Corporate governance či Insolventné právo a spôsoby riešenia úpadku. V dnešnej dobe už nie je možné zaobísť sa bez vedomostí súvisiacich s medzinárodným právom, preto študenti absolvujú tiež predmety ako je Hospodárske a obchodné právo EU, Európske a medzinárodné právo súkromné či Právo medzinárodného obchodu, pričom je vždy kladený dôraz na praktické využitie daných vedomostí.

I keď je tento študijný LLM program zameraný primárne na oblasť obchodného a korporátneho práva, obsahuje tiež predmety, ktoré môžu absolventi využiť i v prípade, že sa rozhodnú založiť a prevádzkovať vlastnú advokátsku kanceláriu. Okrem prehĺbenia vedomostí v už zmienených odborných právnických oblastiach sa preto v rámci predmetu Personálny manažment pre právnikov naučia správe viesť tím, v rámci predmetu Obchodná etika a komunikácia so zákazníkom sa zase dozvedia, ako správne komunikovať so zákazníkmi, vrátane klientov z odlišných krajín a kultúr, a naučia sa tiež, ako svoju prax odlíšiť od konkurencie pomocou marketingu a etického prístupu.

Pretože je práca v oblasti práva veľmi náročná a zodpovedná, slúži predmet Manažment osobného rozvoja na to, aby sa študenti naučili tiež správne pracovať s potenciálom svojej vlastnej osobnosti. Štúdium je dvojsemestrálne, je zakončené obhajobou diplomovej práce, slávnostnou promóciou a udelením profesijného titulu LL.M. za menom.

Prijatia na štúdium v profesijnom vzdelávacom programe LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva.

logo

Do kurzov začatých v marci 2017 môžete posielať prihlášky už len 5 dnů.

Prihláška

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - EXECUTIVE MBA
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT OBCHODU
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátne právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - BEZPEČNOSTNÝ A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
 • MBA - EXECUTIVE MBA
 • MBA - MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA
 • MBA - VEREJNÁ SPRÁVA

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

LLM_CG 1

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

Více o předmětu
LLM_HOP 1

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

Více o předmětu
LLM_KP 1

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

Více o předmětu
LLM_MOM 1

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu v rámci LLM studia je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Více o předmětu
LLM_MPS 1

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

Více o předmětu

Študijný plán 2. semestr

LLM_EMP 2

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia.

Více o předmětu
LLM_IP 2

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

Více o předmětu
LLM_MOR 2

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Více o předmětu
LLM_PM 2

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu
LLM_PMO 2

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

Více o předmětu

Ke stažení

Brožúra
PDF, 7 628,4 KB
Lektori
PDF, 320,3 KB
Kompletné sylaby
PDF, 889,6 KB
Študijný plan
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 423,5 KB

Absolventi CEMI

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., Konatel - Consultest s.r.o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátne právo

2014 / 2015
Jitka Šmilo, LL.M.

Jitka Šmilo, LL.M., Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátne právo

2015 / 2016
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., Notár - Notársky úrad

Absolvent oboru

LLM - Korporátne právo

2014 / 2015
Další absolventi

Školné

Študujte na CEMI a získajte prestížny tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu štúdia, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé jednoročné štúdium.

balíček
počet študentov
počet splátok
cena štúdia pre 1 študenta bez dph

CEMI AKCIA 1000 ABSOLVENTOV

až 4 splátky
1
až 4
4.199 €
2.999 €

CEMI ŠTANDARD

až 10 splátok
1
až 10
4.199 €
Viac informácií v sekcii školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte otázku ke štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

frame-scrollup