CEMI MBA Studies s.r.o.

MBA - Ekonomika a finančný manažment

Študijný odbor Ekonomika a finančný manažment je koncipovaný tak, aby absolventi získali ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale tiež s ohľadom na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes väčšina firiem pôsobí.

scroll

VšeObecné informácie o odbore

MBA - Ekonomika a finančný manažment


Tento odbor zahrnuje disciplíny ako Medzinárodné financie, Bankovníctvo či Obchodovanie na finančných trhoch. Ďalšími manažérko-ekonomickými disciplínami sú Strategický manažment, Finančné riadenie podniku a Oceňovanie podniku. Študenti v rámci predmetu Dane v podnikaní získajú prehľad tiež o daňovom systéme  ČR a naučia sa spracovávať jednotlivé typy daní.

Pretože je tento odbor určený manažérom, nechýba ani Manažment osobného rozvoja, ktorý je zameraný na osobnosť samotného manažéra a jeho vlastný rozvoj. Predmet Aktuálne otázky svetovej ekonomiky navyše prináša rozhľad o svetovom ekonomickom dianí a usporiadaním v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe.


- Študujte odbor Ekonomika a finančný manažment od 3 449,- EUR bez DPH pri prihlásení do 31.1.!

- Pri začatí štúdia v dvoch a viacerých študentoch vám radi poskytneme zľavu zo školného. Pre dohodnutie individuálnych podmienok nás, prosím, kontaktujte.


Do kurzov otváraných v marci 2017

posielať prihlášky môžete už len 8 dní


Garant
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Management osobního rozvoje

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Aktuální otázky světové ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Ing. Daniela Čermáková

Mezinárodní finance, Obchodování na finančních trzích

Ing. Daniela Čermáková

Ing. Vladimíra Filipová

Daně v podnikání

Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Manažerské účetnictví, Finanční management podniku

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Oceňování podniku, Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Milan Ulrich

Bankovnictví

Ing. Milan Ulrich

Študijný plán 1.semester


Aktuální otázky světové ekonomiky

EF_OSE 1

Aktuální otázky světové ekonomiky

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Bankovnictví

EF_BAN 1

Bankovnictví

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Ing. Milan Ulrich Sylabus predmetu

Strategický management

EF_SM 1

Strategický management

Cílem modulu strategický management v rámci MBA studia je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Manažerské účetnictví

EF_MU 1

Manažerské účetnictví

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Mezinárodní finance

EF_MF 1

Mezinárodní finance

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Študijný plán 2.semester


Management osobního rozvoje

EF_MOR 2

Management osobního rozvoje

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady, možnosti a způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy a cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a dosažení optimálního worklife balance. Cílem předmětu MBA studia je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Finanční management podniku

EF_FMP 2

Finanční management podniku

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Obchodování na finančních trzích

EF_OFT 2

Obchodování na finančních trzích

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Oceňování podniku

EF_OP 2

Oceňování podniku

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznatzákladní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňovánípodniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovýmimetodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru,tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typyvýnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkovýcha tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Daně v podnikání

EF_DP 2

Daně v podnikání

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Ing. Vladimíra Filipová Sylabus predmetu

Štúdium na CEMI sa úplne odlišovalo od mojich predchádzajúcich štúdií, a to predovšetkým svoju on-line formou. Mohla som študovať vo večerných hodinách, čo sa dalo zladiť so starostlivosťou o malého syna.

...Viac

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA, Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové


Absolvent odboru MBA - Ekonomika a finančný manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Po  pečlivém zvážení vhodné školy ke studium MBA, jsem se jednoznačně rozhodla pro CEMI a určitě jsem nepochybila. Zvolený obor Ekonomika a finanční management byl blízký i mé profesi bankovního pracovníka. Velmi jsem ocenila sestavení

...Viac

Erika Gallego, MBA, Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.


Absolvent odboru MBA - Ekonomika a finančný manažment 2013/2014

Ďalší absolventi

Zastávam názor, že "jediné bariéry sú tie v našich hlavách", na všetkým ostatným môžeme pracovať a niektoré fakty je nevyhnutné zohľadniť - ale všetko je možné. Tak s nami pracovalo tiež CEMI, s ohľadom na

...Viac

Ing. Karel Plunder, MBA, Štátny zamestnanec - Ostrava


Absolvent odboru MBA - Ekonomika a finančný manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Bc. Jekaterina Suchareva, MBA, Účtovná


Absolvent odboru MBA - Ekonomika a finančný manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Pre štúdium na CEMI som sa rozhodla po dvojitej materskej dovolenke, kedy som premýšľala, kam smerovať svoju ďalšiu profesionálnu kariéru. Pretože som hendikepovana a rada sa učím nové

...Viac

Ing. Irena Hornová, MBA, Finančný špecialista - Siemens


Absolvent odboru MBA - Ekonomika a finančný manažment 2015/2016

Ďalší absolventi

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Výhodné - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.799 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

výhodné - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

1

3.449 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - EN odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.599 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - Executive; LLM

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

4.199 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Standard - ostatné odbory

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10

3.849 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku Viac informácií v sekci školné

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.