100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Vybrané trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

 Vybrané trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
Vybrané trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -   Vybrané trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu byste se měli naučit rychlé analýze své firmy a smysluplnému výběru nástrojů, kterými řízení lidských zdrojů (ŘLZ) vytváří přidanou hodnotu v oblasti Vašeho podnikání v době turbulentních změn, které přináší technologický i společenský vývoj. Seznámíte se s vybranými trendy v ŘLZ, jakými jsou využití výsledků výzkumů neurověd, emoční, sociální a konverzační inteligence při práce se změnou, konflikty a rozhodováním. Zamyslíme se nad tím, jak potřebuje ŘLZ reagovat na budoucí vývoj komunikačních technologií, robotizaci, mezigenerační obměnu. Prozkoumáme, co pro Vaše ŘLZ mohou přinést trendy, jakými jsou agilní řízení, alternativní pracovní síla, superjobs, ale také mindfullness nebo „štěstí v práci“. Předmět se prolíná a volně navazuje na Koučování pro manažery a podnikatele.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Firma jako systém a s tím související analýza
Oblast 2 - Využití neurověd při práci se změnou, konfliktem – konverzační inteligence (emoční a sociální inteligence)
Oblast 3 - Vliv rozvoje komunikačních technologií na řízení lidských zdrojů (vzdělávání, robotizace, sociální sítě)
Oblast 4 - Agilní řízení
Oblast 5 - Mezigenerační otázky v ŘLZ (Milleniání a generace X,Y a Z)
Oblast 6 - Štěstí v práci, Mindfulness
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Analýza konkrétní firmy jako systému z hlediska strategie ŘLZ
2.  Emoční a sociální inBĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1. (Online  ZDE)teligence z pohledu práce se změnou ve Vašem pracovním prostředí
3.  Emoční a sociální inteligence při řešení konfliktů ve Vašem pracovním prostředí
4.  Využití nových technologií v ŘLZ Vaší společnosti
5.  Podmínky pro zavádění „agilního řízení“ do prostředí konkrétní společnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7. (Online ZDE)

GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá : výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4. (Online ZDE)

 
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6. (Online ZDE)
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2362-4. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4. (Online ZDE)
SEIWERT, Lothar J. a Brian TRACY. Jak sladit práci a osobní život: --a udržet si tělesnou i duševní pohodu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4021-8.  (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
GLASER, Judith E. Konverzační inteligence: klíč k úspěchu v práci a byznysu. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614004.
ROCK, David. Jak pracuje váš mozek: strategie pro překonání rušivých vlivů, obnovení soustředění a pro bystřejší práci po celý den. Praha: Pragma, 2010. ISBN 978-80-7349-242-7.
ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Vyd. 3. Přeložil Norma GARCÍOVÁ. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0530-2.

ROSINSKI, Philippe. Koučování v multikulturním prostředí: nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-195-9.

SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. V Brně: Jan Melvil, 2014. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-95-0.
SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428-8. ISBN
ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6.
TYSON, Shaun a Tony JACKSON. Organizační chování. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-296-4.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html?icid=left_human-capital-trends

https://www.youtube.com/watch?v=fIyOmwZz3f4 (v AJ) – emoční, sociální inteligence
https://www.youtube.com/watch?v=2l-AOBz69KU (v AJ) – práce s konfliktem
https://cs.wikipedia.org/wiki/McKinseyho_model_7S  - firma jako systém
https://www.youtube.com/watch?v=zQrqZodEwVU – generace Y
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Z - terminologie pro generace X,Y,Z
https://www.linkedin.com  - skupiny zaměřené na tématiku řízení lidských zdrojů
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.