Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance
Územní samospráva a finance

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Územní samospráva a finance
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Predmet si v rámci štúdia MBA kladia za cieľ zoznámiť študentov s princípmi, postavením a fungovaním sústavy orgánov verejnej správy (hlavne samosprávy), ako jedného z nástrojového mechanizmu výkonnej moci v štáte, vysvetliť základné vzťahy medzi štátnou správou a územnou samosprávou a podať stručný výklad o tom, ako ovplyvňuje verejný a súkromný sektov, vrátane financovania ich činností, posyktnúť základné poznatky o finančných vzťahoch a princípoch hospodárenia s majetkom, postupoch rozpočtového plánovania na územnej úrovni, tvorbe a použití rozpočtu pri zabezpečovaní verejných statkov a rozvoja.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Ústavné a právne základy výkonu verejnej správy a organizačná výstavba verejnej správy
  Ústavné systémy. Vertikálna a horizontálna deľba moci. Úloha verejnej správy v rôznych politických systémoch. Vymedzenie pojmu správy a verejnej správy, pojem subjekt a vykonávateľ verejnej správy, otázky deľby moci atď. Organizačná výstavba verejnej správy. Organizačné princípy výstavby organizačných štruktúr. Princípy výstavby organizácií vo verejnej správe. Inštitucionálne zložky verejnej správy. Usporiadanie verejnej správy v ČR. Postavenie verejnej správy v ČR – verejná správa ako nástroj výkonnej moci, podzákonné postavenie a nariaďujúce i organizujúca úloha verejnej správy. Demokratický výkon samosprávy. Pôsobnosť a organizácie orgánov územnej samosprávy. Dve úrovne územnej samosprávy.
 • 2. kapitola: Pôsobnosť a organizácia orgánov územnej samosprávy
  Dve úrovne územnej samosprávy. Vymedzenie postavení a kompetencií. Orgány územních samospráv. Samostatná a prenesená pôsobnosť. Záujmová samospráva.
 • 3. kapitola: Kontrolné systémy vo verejnej správe
  Kontrola verejnej správy. Kontrola vykonávaná verejnou správou. Formy kontroly.
 • 4. kapitola: Vzťahy v sústave verejných rozpočtov a principy finančného systému 
  Sústava verejných rozpočtov. Centralizované a decentralizované rozpočty a fondy. Vzájomné vzťahy v sústave verejných rozpočtov. Autonómia a zodpovednosť, priehľadnosť, stabilita, účinnost, administratívna nenáročnosť, štruktúra a hierarchizácia.
 • 5. kapitola: Rozpočtové pravidlá
  Princípy rozpočtových pravidel. Rozpočet a rozpočtový výhľad. Rozpočtová skladba a jej použitie. Rozpočtový proces. Fázy rozpočtového procesu. Rozpočtovanie a metódy rozpočtovania. Efektívnosť. Štruktúra rozpočtu – bežný a kapitálový rozpočet, vyrovnaný, schodkový a prebytkový rozpočet.
 • 6. kapitola: Príjmy a ich klasifikácia
  Daňové príjmy a daňové určenie. Daňová právomoc. Alokačný vzorec. Vlastné nedaňové príjmy. Príjmy z vlastného podnikania, užívateľské poplatky a ostatné nedaňové príjmy. Návratné finančné prostriedky – význam z hľadiska podielu na vlastných príjmoch, predpoklady ich použitia, finančné produkty. Prerozdeľovacie procesy – pojem prerozdeľovacích procesov, ekonomická sebestačnosť jednotlivých článkov verejnej správy.
 • 7. kapitola: Výdaje územních samospráv a zadĺženosť verejných rozpočtov
  Klasifikácie výdajov, faktory ovplyvňujúce výdaje, príčiny rastu výdajov, deficit a dlh, príčiny zadĺženosti, riziková zadĺženosť, regulácia zadĺženosti, dlhová služba. Kontrola hospodárenia, analýzy hospodárenia.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorkou
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
Hendrych, D. a kolektiv: Správní právo. Obecná část. 6. Vydání, C.H.BECK, 2006, ISBN 80-7179-442-2
Peková, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer Česká republika, Praha, 2011, ISBN 978-80-7357-614-1
Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2789-9
Půček, M. – Ochrana, F. a kolektiv. Chytrá veřejná správa. Kohezní politika. MMR ČR, 2009, ISBN 978-80-86616- 27-4
Příslušná legislativa (zákon o obcích a o krajích, rozpočtová pravidla, rozpočtové určení některých daní ÚSC apod.)
Kadeřábková, J. – Peková, J.: Územní samospráva – udržitelný rozvoj. Wolters Kluwer 2012, ISBN 978-807357- 910-4

Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup