Strategický manažment

Strategický manažment
Strategický manažment

Sylabus předmětu -  Strategický management

Ing. Marie Kubáňková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem předmětu strategický management v rámci studia MBA je seznámit Vás s metodami strategické analýzy a ukázat, jak jí využít pro plánování a implementaci strategických rozhodnutí. Význam strategického managementu souvisí se změnami, které probíhají v podnikatelském prostředí a nutností sledovat a vyhodnocovat velké množství informací. Naučíte se, jak stanovit dosažitelné cíle, jak zvolit správnou strategii, motivovat stakeholdery a reagovat na měnící se podmínky. Předmět Vám pomůže analyzovat možnosti a potenciál Vaší organizace (či její části) a pomůže Vám posoudit přidanou hodnotu produktu. Předmět je koncipován tak, aby Vám pomohl rozvíjet Vaše profesní aktivity, zlepšit způsob rozhodování, aby Vám ukázal několik pohledů na strategické řízení a umožnil Vám aplikovat ten, který Vám podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Strategické cíle, rozvojové plány a nástroje jejich dosažení
Oblast 2 - Konkurenční strategie
Oblast 3 - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí
Oblast 4 - Vztahy se stakeholdery
Oblast 5 - Řízení znalostí, výzkum a vývoj jako zdroj přidané hodnoty podniku
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Stanovení strategických cílů vybrané organizace
2. Zpracování podnikatelského záměru
3. Analýza možnosti a potenciálu vybrané organizace
4. Nastavení systému řízení pro implementaci strategie
5. Reporting s ohledem na potřeby a zájmy stakeholderů
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada (Online ZDE)

FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 9788024739854. (Online ZDE)

 

ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 9788024740089. (Online ZDE)

 

MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 9788024719115. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

KISLINGEROVÁ, Eva. Nová ekonomika: nové příležitosti?. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

http://www.avo.cz/blog/

 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia