100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Strategic Planning

Strategic Planning
Strategic Planning

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu:​ Strategic Planning 
 • Lektor/ka: Bc. Alvaro Aznar, MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu:​ Predmet integruje svoje akademické a praktické ciele, ktoré dajú študentom akademické znalosti i jasné kroky a postupy, aby uviedli obsah v praxi v ich stávajúcich, alebo budúcich spoločnostiach. Prezentované strategické nástroje slúžia ako nástroje k zamysleniu. Dôraz je zameraný na pochopenie, kedy a ich používať. Študenti nielen získajú zbierku strategických nástrojov, ale čo je dôležitejšie, ako ich začleniť o firemnej prezentácie, aby posílili strategické myslenie manažéra.

Obsah predmetu: Tento modul zahrňuje hlavné myšlienkové školy strategického plánovania, všeobecné ciele a fázy strategického manažmentu, hlavné nástroje strategického plánovania a výzvy v oblasti strtegickej implementácie. Študentom bude poskytnuté čítanie, prezentácie a obchodné prípady, ktoré im umožnia získať znalosti predmetu, aby boli schopní sa aktívne podieľať na online výuke zameranej na komunikovanie a diskusiu o poskytovaných materiáloch.

 • 1. kapitola: Všeobecné ciele, fázy a myšlienkové školy
  Historický prehľad strategického plánovania s odkazmi na Taylorov vedecký Manažment a na Ansoffovu adaptáciu na strategické plánovanie. Budú vysvetlené hlavné myšlienkové smery v oblasti strategického plánovania a podporované dvoma textami. Mintsberg, 1990, a Mc Kiernan, 1997. Vysvetlenie definície a orientácie strategického plánovania, podporeného čítaním a videami na Porter, M., 1996, What is strategic planning? Fázy strategického plánovania a návody na ich integráciu. Popísané fázy: analýza trhu, interná analýza, strategická formulácia, nasadenie, komunikácia, realizácia, kontrola a aktualizácia.
 • 2. kapitola: Nástroje strategického plánovania a rámca - úvod a externá analýza
  Každý študent si vyberie spoločnosť, jednotlivo alebo v skupinkách a ilustruje nasledujúce nástroje, ktoré budú vysvetlené v prezentácii a diskutované v lekcii: Tieto nástroje budú prezentované k aplikácií základnej analýzy vybranej spoločnosti:
  • SWOT analýza: budú uvedené silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby spoločnosti a bude ukázaná analýza toho, ako ich operacionalizovať.
  • Porterov model piatich síl: Táto analýza zdorazňuje, prčo je vhodné analyzovať potenciál cieľového trhu. Vysvetľuje, ako sú distribuované tržné zisky a aká stratégia by mohla byť prijatá.
  • PEST analýza: Analýza vonkajšieho prostredia podniku.
 • 3. kapitola: Nástroje strategického plánovania a rámca - analýza portfólia v internej analýze 
  Každý študent si vyberie spoločnosť, jednotlivo alebo v skupinách a ilustruje nasledujúce nástroje, ktoré budú vysvetlené v prezentácií a diskutované v lekcii:
  Tieto nástroje budú prezentované k účelu základnej analýzy vybranej spoločnosti:
  -  Growth-Share (BCG) matrix
  -  Directional Policy (or Mc Kinsey) Matrix
  - Parental (Ashridge) Matrix
  Študenti si preštudujú prezentáciu. Budú preskúmané nástroje, prebehne diskusia o ich používaní a integrácií.
 • 4. kapitola: Nástroje strategického plánovania a rámca - interná analýza
  Bude nasledovať rovnaká štruktúra ako u predchádzajúcich kapitol. Budú prebrané pokročilejšie nástroje jako:
  • Hodnotový reťazec: Analýza, ako procesy spoločnosti podporujú stratégiu propozície hodoty.
  • 3 generická stratégia: Analýza 3 základných generických stratégií: vedenie nákladov, diferenciácie a špecializácie.  Diskusia o tom, či sú tieto analýzy platné v dnešnom komplexnom prostredí.
  • Životný cyklus: Analýza toho, ako by mala byť stratégia upravená s blížiacou sa novou fázou.
  • Ansoff matrix:  Analýza kombinácie analýzy portfolia a stratégie geografickej epanzie.
  • 7-s: Analýza komplexnosti stratégie začlenením ďalších, doposiaľ neuvážených prvkov: systémy, štýl, štruktúra, spoločné vízie a hodnoty.
 • 5. kapitola: Inovácie strategického plánovania
  Ku zvýšeniu strategickej kreativity pre vývoj nových hodnotových propozíci pre zákazníkov, pre ktorých budú analyzované nástroje „Strategy“. K vytvoreniu kompletného obchodného modelu za vzniknutej hodnotovej propozície s nástrojmi Blue Ocean. Na záver bude vysvetlený model ASP ako nástroj k rozvoju, operacionalizácií a kontrole strategického obchodného modelu. Po teoretickej analýze s analyzovanými nástrojmi bude nasledovať prípadová štúdia, aby sa znalosti uviedli do praxe.
 • 6. kapitola: Proces strategického manažmentu. Súhrnný prehľad a prax
  Posledná kapitola sa bude zaoberať prehľadom celého modulu, aby bolo dosiahnuté maximálnej úrovne integrácie medzi týmito nástrojmi a strategickými fázami riadenia. Po záverečnej prípadovej štúdií bude nasledovať záverečná zhrňujúca analýza a diskusia so študentami.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra: 
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context. UK: Cengage learning.
Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Cambridge: Harvard Business School Publishing Corporation.
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
McKiernan, P. (1997). Strategy past; Strategy futures. Long Range Planning, 30 (5), 790-798.
Porter, M. E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, 74 (6), 61–78.
Osterwalder, A., &  Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: Wiley & Sons.
Mintzberg, H. (1990). Strategy formation: Schools of thought. Perspectives on strategic management, 1968, 105-235.

Na stiahnutie

GBL_SP_Syllabus.pdf
PDF, 222,2 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.