100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 2.996 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Strategic Planning

Strategic Planning
Strategic Planning

Sylabus předmětu -  Strategic Planning

Bc. Alvaro Aznar, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu: :
Předmět integruje své akademické a praktické cíle, které dají studentům akademické znalosti i jasné kroky a postupy, aby uvedly obsah v praxi v jejich stávajících nebo budoucích společnostech. Prezentované strategické nástroje slouží jako nástroje k zamyšlení. Důraz je zaměřen na pochopení, kdy a jak je používat. Studenti nejen získají sbírku strategických nástrojů, ale co je důležitější, jak je začlenit do firemní prezentace, aby posílily strategické myšlení manažera a jak je začlenit do procesu strategického řízení firmy.

Obsah předmětu:
Tento modul zahrnuje hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Obecné cíle, fáze a myšlenkové školy
Historický přehled strategického plánování s odkazy na Taylorův vědecký management a na Ansoffovu adaptaci na strategické plánování. Budou vysvětleny hlavní myšlenkové směry v oblasti strategického plánování a podpořeny dvěma texty: Mintzberg, 1990; a Mc Kiernan, 1997. Vysvětlení definice a orientace strategického plánování, podpořeno četbou a videy na Porter, M., 1996, What is strategic planning? Fáze strategického plánování a návody na jejich integraci. Popsané fáze: analýza trhu, interní analýza, strategická formulace, nasazení, komunikace, realizace, kontrola a aktualizace.
Oblast 2 - Nástroje strategického plánování a rámce - úvod a externí analýza
Každý student si vybere společnost, jednotlivě nebo ve skupinách, a ilustruje následující nástroje, které budou vysvětleny v prezentaci a diskutovány v lekci:
Tyto nástroje budou prezentovány k provedení základní analýzy vybrané společnosti:
- SWOT analýza: budou uvedeny silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti a bude provedena analýza toho, jak je operacionalizovat.
- Porterův model pěti sil: Tato analýza zdůrazňuje, proč je vhodné analyzovat potenciál cílového trhu. Vysvětluje, jak jsou distribuovány tržní zisky a jaká strategii by mohla být přijata.
- Pest analýza: Analýza vnějšího prostředí podniku.
Oblast 3 - Nástroje strategického plánování a rámce - analýza portfolia v interní analýze
Každý student si vybere společnost, jednotlivě nebo ve skupinách, a ilustruje následující nástroje, které budou vysvětleny v prezentaci a diskutovány v lekci:
Tyto nástroje budou prezentovány k provedení základní analýzy vybrané společnosti:
  • Growth-Share (BCG) matrix
  • Directional Policy (or Mc Kinsey) Matrix
  • Parental (Ashridge) Matrix

Studenti si prostudují prezentaci. Budou přezkoumány nástroje, proběhne diskuze o jejich používání a integraci.

Oblast 4 - Nástroje strategického plánování a rámce - interní analýza
Bude následovat stejná struktura jako u předchozích kapitol. Budou probrány pokročilejší nástroje jako:
- Hodnotový řetězec: Analýza, jak procesy společnosti podporují strategii propozice hodnoty.
- 3 generické strategie: Analýza 3 základních generických strategií: vedení nákladů, diferenciace nebo specializace. Diskuse o tom, zda jsou tyto analýzy platné v dnešním komplexním prostředí.
- Životní cyklus: Analýza toho, jak by měla být strategie upravena s blížící se novou fází.
- Ansoff matrix: Analýza kombinace analýzy portfolia a strategie geografické expanze.
- 7-s: Analýza komplexnosti strategie začleněním dalších, dosud neuvážených, prvků: systémy, styl, struktura, společné vize a hodnoty atd.
Oblast 5 - Inovace strategického plánování
Ke zvýšení strategické kreativity pro vývoj nových hodnotových propozicí pro zákazníky budou analyzovány nástroje Strategy. K vytvoření kompletního obchodního modelu ze vzniklé hodnotové propozice s nástroji Blue Ocean bude použit Canvas obchodní model. Na závěr bude vysvětlen model ASP jako nástroj k rozvoji, operacionalizaci a kontrole strategického obchodního modelu. Po teoretické analýze s analyzovanými nástroji bude následovat případová studie, aby se znalosti uvedly do praxe.
Oblast 6 -  Proces strategického managementu. Souhrnný přehled a praxe
Poslední kapitola bude přehled celého modulu, aby bylo dosaženo maximální úrovně integrace mezi těmito nástroji a strategickými fázemi řízení. Po závěrečné případové studii bude následovat závěrečná shrnující analýza a diskuse se studenty.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context. UK: Cengage learning.
Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Cambridge: Harvard Business School Publishing Corporation.
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
McKiernan, P. (1997). Strategy past; Strategy futures. Long Range Planning, 30 (5), 790-798.
Porter, M. E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, 74 (6), 61–78.
Osterwalder, A., &  Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: Wiley & Sons.
Mintzberg, H. (1990). Strategy formation: Schools of thought. Perspectives on strategic management, 1968, 105-235.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.