Správní právo

Správní právo
Správní právo

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu: Správní právo
 • Lektor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice  CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Verejná správa a správne právo
  Kapitola rieši otázku verejnej správy a jej začlenenie v rámci správy. Definuje tiež pojem „správne právo“.
 • 2. kapitola: Organizácia verejnej správy
  Táto kapitola sa predovšetkým venuje hierarchickej štruktúre verejnej správy Českej republiky, systému subjektov a vykonávateľov verejnej správy a zakotvením jej organizácie v příslušných zákonoch.
 • 3. kapitola: Pramene správneho práva
  Kapitola rieši otázku premeňov správneho práva a ich triedenie, vrátane otázky vnútorných predpisov.
 • 4. kapitola: Tvorba práva vo verejnej správe 
  V tejto kapitole sú riešené otázky: normotvorné činnosti verejnej správy, legislatívny proces verejnej správy, proces vyhlasovania právnych predpisov vo verejnej správe (vrátane pravidel pre vyhlasovanie právnych predpisov a aktov EÚ)
 • 5. kapitola: Správny akt
  Kapitola sa zaoberá členením správnych aktov a ich charakteristikou, náležitosťami a typmi správnych aktov, vadami správnych aktov a individuálními služobnými aktami.
 • 6. kapitola: Postupy pri vydávaní správnych aktov
  V tejto kapitole sú najprv vysvetlené odlišnosti správneho a súdneho konania. Ďalej sa kapitola venuje prieskumu správneho konania, správnemu uváženiu, neurčitým právnym pojmom, prieskumu správneho uváženia a možnosti použitia analógie v správnom práve.
 • 7. kapitola: Správne právo trestné 
  V poslednej kapitole sú riešené otázky: správnych deliktov, objektívnych i subjektívnych predpokladov k tomu, aby určité správanie mohlo byť rozhodnutím správneho úradu kvalifikované jako priestupok, pramene priestupkového práva, sankcie, riadenie a priestupkoch, správne disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X.
HENDRICH, D. Správní věda - Teorie veřejné správy. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, ISBN 978-80-7357-458-1.
HENDRICH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.BECK, 2012, ISBN 978-80-7179-254-3.
HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010, ISBN 978-80-87212-55-4.
JANEČKOVÁ, E., HORÁLEK, V., ELIÁŠ, K. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-870-3.
MADARA, Z. a kol. Právnický slovník. Vydání čtvrté, zcela přepracované a doplněné. II. díl P -Ž. Praha: Panorama,1978.
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl - Obecná státověda. Praha: Linde Praha, a.s., 2003, ISBN 80-7201-141-3.
PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-35-9.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Druhé aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2009, ISBN 987-7357-382-9.
SREBALOVÁ, M. Vývoj terminológie verejnej správy (s osobitým zretelom na pojem správny orgán) v súčasnosti. Správní právo č. 4, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006.
SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v ČR. LINDE, 2007, ISBN 80-7201-676-1.
ŠROMOVÁ, E. Správní řízení od A do Z. Olomouc: ANAG, 2012, ISBN 978-80-7263-696-9.
TAUBER, M. Přestupkové právo. LINDE, 2011, ISBN 978-80-7201-830-7.
VOPÁLKA, V. Řádné opravné prostředky. In: Hendrich, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.BECK, 2012.
ústavny zákon č. Ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky - úplne znenie zákon č. 135/2001Zb.
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. v platném znění - Ústava České republiky
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., v platném znění, Listina základních práv a svobod.
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním - trestní řád
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
zákon č. 248/1995 Sb., v platném znění.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
usnesení vlády č. 188/1998 Sb., v platném znění, Legislativní pravidla vlády. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup