100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol

Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol
Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol

Sylabus předmětu -  Společenský styk, obchodní etiketa diplomatický protokol

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte informace o tématech, která se běžně nepřednášejí. Jde o kombinaci poznatků ze společenského styku a obchodní etikety, ale i základní znalosti o diplomatickém protokolu a řádových dnech v ČR a SR. Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními zásadami společenského styku, aby se stali skutečnými „lvy/lvicemi“ salónů nejen v České republice, ale i zahraničí. Jedna kapitola je věnována problematice sladění osobního a firemního image. Dále budou studentům poskytnuty informace o obchodní etiketě ve vybraných státech na různých kontinentech. Za velmi přínosné považujeme zejména ty, které hovoří o zemích s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. V samostatné kapitole jsou představeny zásady jednání s VIP osobami, ať už z pohledu naší účasti na akci, kde se setkáme s VIP osobou či naopak, kdy VIP osobu přivítáme v naší organizaci. Ve studijním materiálu jsou uvedeny i užitečné informace z oblasti obchodní diplomacie. Nedílnou součástí jsou i poznatky, týkající se diplomatického protokolu. Na úplný závěr se dozvíte vše potřebné o řádových dnech v ČR a SR.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Společenský styk – základní pravidla a pojmy, seznámení, vizitky, etiketa jmen (oslovování, přehled používaných titulů), etiketa mluveného projevu (včetně pravidel správného telefonování), etiketa písemného projevu (s důrazem na e-mail)
Oblast 2 - Image – osobní image, firemní image, obsah činnosti marketingového oddělení
Oblast 3 - Oblečení na společenské akce (Dress Code) – zásady oblékání na společenské akce, pánské oblečení, dámské oblečení
Oblast 4 - Společenské akce – organizační přípravy, hlavní formy společenských podniků, zasedací pořádek, pravidla stolování
Oblast 5 - Osoby se statutem VIP – VIP osoby, jdeme na akci za účasti VIP, VIP bude naším hostem
Oblast 6Jednáme se zahraničními partnery – příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích
Oblast 7 - Obchodní diplomacie a diplomatický protokol – obchodní diplomacie, diplomatický protokol a jeho historický vývoj, hlavní subjekty, diplomatické styky, oficiální návštěvy, předávání vyznamenání v ČR a SR
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Představte pravidla správného telefonování a mailové korespondence ve Vaší organizaci. Jak jsou tato pravidla přijímána a dodržována v každodenní činnosti organizace?
2. Zhodnoťte současnou image Vaší organizace, kde vidíte prostor pro zlepšení? Máte jasně nastavenou a jednotnou „corporate identity“?
3. Organizuje Vaše organizace nějaké společenské akce? Jaké? Co se od nich očekává? Popište jejich přípravu, průběh i zhodnocení přínosu. Jaké změny či zlepšení navrhujete?
4. Sestavte „Manuál“ pro jednání s VIP hosty ve Vaší organizaci.
5. Jaké zásady máte v organizaci nastaveny pro jednání se zahraničními partnery?
6. Z vlastní zkušenosti uveďte poznatky z jednání s obchodními partnery ve vybraných zemích?
7. Do jaké míry a jakým způsobem využívá Vaše organizace služby státních orgánů působících v zahraničí (např. obchodní oddělení při velvyslanectví, Hospodářská komora, Kulturní centra, Czech Trade a Czech Invest resp. jejich obdoba pro SR apod.)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4418-6. (Online ZDE)

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2790-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ASSERATE, Asfa-Wossen. Dobré mravy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-132-3.

FILIPOVÁ, Eva. V koutě štěstí nehledej: společenská pravidla jsou v módě. Praha: Ikar, 2012. ISBN 978-80-249-1911-9.

KOCOURKOVÁ, Jarmila. Etiketa na cesty, aneb, Jiný kraj, jiný mrav. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009. ISBN 978-80-87156-39-1.

SUJA, Stanislav. Základy etikety a protokolu: (úvod do společenské komunikace, chování veřejného činitele, uplatňování diplomatického, konzulárního i podnikatelského protokolu). Praha: Orego, 2013. ISBN 978-80-87528-16-7.

ŠPAČEK, Ladislav. Business etiketa a komunikace: [jak být úspěšným manažerem, politikem, realitním makléřem, finančním poradcem, úředníkem veřejné správy]. Praha: L. Špaček, 2013. ISBN 978-80-260-

4347-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro manažery. Praha: Mladá fronta, 2010. Malá kniha etikety. ISBN 978-80-204-2252-1.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha: Mladá fronta, 2010. Malá kniha etikety. ISBN 978-80-204-2253-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-5.

ZAMYKALOVÁ, Miroslava. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 978-80-86419-28-2.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.