Risk manažment pre verejnú správu

Risk manažment pre verejnú správu
Risk manažment pre verejnú správu

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Risk management pro veřejnou správu
 • Lektor: Ing. Markéta Novotná
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Predmet je v rámci štúdia MBA zameraný na zoznámenie sa so základnými princípmi analýzy a riešením rizík, doporučenými postupmi a metódami analýzy a riadenia rizík a ich aplikácie v podmienkach verejnej správy vrátane podmienok legislatívy, konkrétnymi príkladmi z rôznych oblastí verejnej správy a špecifickými podmienkami uplatnenia metód. Súčasťou modulu je osvojenie si základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód analýzy a riadenia rizík. Cieľom predmetu je posílenie kompetencií v oblasti verejnej správy a zvýšenie kvality riadenia a efektivity výkonnosti vo verejnej správe.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Úvod do analýzy a riadení rizík.
  Základné vymedzenie oblastí rizík, definícia rizika riadenie rizík ako procesu, rizikové faktory, hrozby/príležitosti, opatrenia k eliminácií hrozieb/využitie príležitostí, riešiteľ rizika, vlastník rizika.
 • 2. kapitola: Právny rámec - legislatíva Európskej únie, legislatíva ČR.
  Úvod do legislatívy, Zákon č. 320/2001 Sb., o finančnej kontrole vo verejnej správe a o zmene niektorých zákonov, Metodická pomôcka k nastaveniu riadiacej kontroly podľa COSO ERM so zameraním na riadenie rizík orgánov štátnej správy.
 • 3. kapitola: Procesy riadení rizík vo verejnej správe.
  Identifikácia/rozpoznanie rizík, Analýza/vyhodnotenie rizika (kvalitatívne metódy, kvantitatívne metódy, katalóg rizík, karta rizík, mapa rizík), plánovanie opatrení na eliminácií rizík (časový plán hlavných aktivit riadenia rizík).
 • 4. kapitola: Implementácia opatrení.
  Typy opatrení k eliminácií rizík – taktiky eliminácie hrozieb/typy opatrení k maximalizácií príležitostí – taktiky maximalizácie využitia príležitostí, monitoring rizík, metódy komunikácie a vykazovania rizík v podmienkach verejnej správy.
 • 5. kapitola: Organizácia riadení rizík v podmienkach verejnej správy. 
  Manažér rizík/koordinátor riadenia rizík a jeho kompetencie, úloha interného auditu, Metodická príručka pre výkon riadiacej kontroly v orgánoch verejnej správy a typy rizík.
 • 6. kapitola: Štandardy pre riadenie rizík, možnosti aplikácie vybraných metód.
  HazOp – Hazard and Operation Study, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - analýza možného výskytu a vplivu vád), Metoda FTA (Fault Tree Analysis – Analýza stromu poruchových stavov), M_o_R®(Management of Risks – Riadenie rizika
 • 7. kapitola: Prípadové štúdie z oblasti riadení rizík vo verejnej správe, nástroje a informačné systémy pre podporu riadenia rizík.
  Príklady dobrej praxe realizované v členských krajinách EÚ, ČR. Informačné systémy a IT nástroje.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období 2007–2013
Metodická pomůcka k nastavení řídicí kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy MF ČR
Smejkal, Vladimír; Rais, Karel: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, Praha 2003
Příručka řízení rizik pro řídicí orgány operačních programů (Prosinec 2006)
Pokyn č. CHJ6 – Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy, duben 2004
Pokyn č. CHJ3 – Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě
Pokyn č. CHJ10 – Metodická pomůcka k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídicí kontrola v rámci finančního řízení)
Pokyn č. CHJ17 – Metodická příručka pro výkon řídicí kontroly v orgánech veřejné správy
Metodická pomůcka k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídicí kontrola v rámci finančního řízení). (Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Management of Risk: Guidance for Practitioners– 3rd Edition, Office of Government Commerce, The Stationery Office (9 December 2010), ISBN-13: 9780113312740
Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition Office of Government Commerce, The Stationery Office (8 June 2009), ISBN-13: 9780113310593
Ochrana, František: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press, Praha 2001

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup