100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Projektový manažment

Projektový manažment
Projektový manažment

Sylabus pro MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Projektový management
 • Lektor:  Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca zložená zo štyroch častí. Zadanie seminárnej práce bude študentom poskytnuté na úvodnom sústredení.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť ich so základnými parametrami a podmienkami výberových jednaní vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventí schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičných a investičných) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby. 


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Vymedzenie základných pojmov v súvislosti projektového riadenia
  Projektové riadenie, projekt, projektový cyklus, trojimperatív projektov, udržateľnosť projektov, monitorovacie indikátory, spôsobilé a nespôsobilé výdaje, spôsoby financovania - ex ante financovanie, priebežné financovanie, ex post financovanie, oprávnenosť žiadateľa.
 • 2. kapitola: Tvorba projektovej žiadosti
  Typy projektov a ich význam pre regionálne projektovanie, trojimperatív projektov, projektová príprava a tvorba projektov podľa všeobecných metód, výzva k podaniu projektov, štruktúra projektov a ich náležitosti.
 • 3. kapitola: Štúdie preukázateľnosti a ich štruktúra
  Význam a  štruktúra štúdie preukázateľnosti, LOGFRAME, SWOT analýza projektu, CBA a finančná analýza.
 • 4. kapitola: Hodnotenie a výber projektov
  Etapy hodnotenia, formálne hodnotenie, hodnotenie prijateľnosti, vecné hodnotenie, výberová komisia, rozhodnutie, techniky a metódy hodnotenia a metódy výberu projektov, horizontálne témy, monitorovacie ukazovatele. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie.
 • 5. kapitola: Verejné výdajové programy ako zdroj financovania projektov
  Štruktúra národných verejných výdajových programov, proces vyhlasovanie verejných výziev k predkladaniu projektov, štruktúra medzinárodných výdajových programov, verejné výdajové programy ako jeden z nástrojov regionálnej politiky. 
 • 6. kapitola: Výberové kolo
  Základný leigislatívny rámec, smernice a metodiky na zákazky malého rozsahu nespadajúceho pod režim zákona o verejných zakázkach, proces výberových konaní, verejné zakázky v režime zákona o verejných zakázkach. 
 • 7. kapitola: Realizácia projektov
  Zásady správnej realizácie projektov - riadenie projektov, projektový tím, administrácia projektov, publicita projektov, poistenie vstupov projektov, vyúčtovanie projektov, monitorovacie správy (záverečná a udržovacia).  

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Krbová, J. 2015. Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky. Elektronický studijní text (pdf)

Skalický, J., Jermár, M., Svoboda, J. 2010. Projektový management a potřebné kompetence. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 978-80-7043-975-3

Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1501-5.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platnom znení)

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.