Profesní etika

Profesní etika
Profesní etika

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

  • Názov predmetu: Profesní etika
  • Lektor: PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
  • Zpôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca

Cieľ predmetu: Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je prispieť k formovaniu a kultivácií etických  aspektov správania, rozhodovania a jednania policajtov, právnikov v bezpečnostných službách a vo verejnej správe, čo je jedným z rozhodujúcich predpokladov svedomitého a riadneho výkonu ich služby. Vo svojich prvých dvoch kapitolách je kurz orientovaný na vymedzenie základných etických pojmov, rekapitulácií kľúčových slov v dejinách i súčasnosti, v rámci európskeho etického myslenia. V nasledujúcej kapitole sa témy rozdeľujú na vztah jedinca a spoločnosti, morálky a práva, na problematiku spravodlivosti. Kurz predkladá účastníkom kľúčové etické aspekty verejnej správy s hlavným zameraním na porozumenie verejnej správy. Kurz plynule prechádza k otvoreniu základných etických nárokov, ktoré sú vznášané na manažérsku profesiu a na vybrané profesie v oblasti práva (sudca, advokát, štátny zástupca). Pozornosť je venovaná rozličným podobám neetického správania a jednania (korupcia, šikana na pracovisku apod.). Vo svojej záverečnej kapitole sa výuka sústreďuje na základné témy profesnej etiky polície: vychádza z charakteristiky policajnej subkultúry a jej etických konotácií, vymedzuje úlohu policie v demokratickom právnom štáte a jej vzťah k verejnosti. Predmet uvádza študentov do sféry hodnotových a normatívnych požiadavkov, kladených na policajnú prácu, na etické aspekty rozličných druhov policajných činností a na interpretáciu príčin, podôb a riešenia hlavných druhov neetického správania policajtov (korupcie a neprimerané užitie donucovacích prostriedkov).


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Hlavné pojmy. Predpoklady morálneho diskurzu.
  • 2. kapitola: Základné etické paradigma v tradícií európskeho myslenia.
  • 3. kapitola: Morálka, morálnosť a právo. Problém spravodivosti.
  • 4. kapitola: Práca – zamestnanie – povolanie. Etické aspekty verejnej správy.
  • 5. kapitola: Etika v manažérskej a právnickej praxi.
  • 6. kapitola: Korene a podoby neetického správania a jednania.
  • 7. kapitola: Polícia a spoločnosť. Etické aspekty policajnej práce.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Dolista, J.: Profesní etika. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2007. ISBN 978-80-86708
Henriksen, J. -33-1. -O., Vetlesen, A.J.: Blízké a vzdálené. Etické teorie a principy práce s lidmi. Sdružení Podané ruce Brno a Nakladatelství Boskovice 2000. ISBN 80-85834-85-5.
ISBN 978-80-7251-338-3.
Chapman, R.A. (ed.): Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství 2003. ISBN 80-
86429-14-8.
Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2003. ISBN 80-7254-329-6.
Janotová, H. a kol.: Profesní etika. Praha: Nakladatelství Eurolex Bohemia s.r.o. 2005. ISBN 80-86861-42-2.
Nesvadba, P.: Policejní etika. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk 2009. ISBN 978-80-7380-195-3

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup