100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € LEN DO 28. FEBRUÁRA!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Právo EU

Právo EU
Právo EU

Sylabus předmětu -  Právo EU

JUDr. Ph.Dr. Zdeňka Beranová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Po absolvování budete ovládat princip práva EU jako takového. V průběhu studia bude objasňováno, jak funguje evropský legislativní systém a ujasníte si problematiku souvztažností práva EU s vnitrostátním právem, vztahy nadřazenosti práva.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vývojová stadia evropské integrace
Oblast 2 - Členství v EU
Oblast 3 - Základní principy práva EU
Oblast 4 - Primární právo (a prameny práva rovnocenné primárnímu právu)
Oblast 5 - Směrnice a nařízení EU, judikatura soudního dvora EU
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Historie EU 1) První pokusy o integraci (před 1952), 2) Komunitární Evropa (1952–1992), 3) Komunitárně – unijní Evropa (1992 - 2009), 4) Unijní Evropa (2009). Maastrichtská a Lisabonská smlouva.
2. Členství v EU. Jaké jsou podmínky pro vznik, pozastavení, zánik členství v EU. Jaký je obsah obsahem členství, jaká jsou práva a povinnosti stran. Struktura práv a povinností členských států.
3. Základní principy práva EU, systematika pramenů práva EU. Princip posílené spolupráce. Princip loajality. Princip subsidiarity. Princip proporcionality. 
4. Primární právo (a prameny práva rovnocenné primárnímu právu), co tvoří soustava mnohostranných mezinárodních smluv. Smlouvy právotvorné – partikulární dle teorie mezin. práva). Co je považováno za „ústavní právo“, „základní ústavní chartu“, jíž jsou podřízeny ostatní prameny evropského práva jeho význam a vnitrostátní účinky
5. Směrnice a nařízení EU. Zásada přímého účinku (bezprostřední vnitrostátní účinek). Tzv. nepřímý účinek směrnic. Vztah nepřímého a přímého účinku. Odlišení od nařízení EU.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ŠLOSARČÍK, Ivo a Zuzana KASÁKOVÁ. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3567-2. (Online ZDE)

KRATOCHVÍL, Petr. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-467-0. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozšířené a doplněné vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. ISBN 978-80-7325-450-6.

PETR, Michal. Vztah českého a unijního soutěžního práva. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-669-2.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

www.euroskop.cz, www.juristic.cz, www.europa.eu.int

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.