Právo EU

Právo EU
Právo EU

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

  • Názov predmetu: Právo EU
  • Lektor: PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová, Mgr. Ing. Josef Macas
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – Vypracovanie eseje v rozsahu 6 strán, výberom z 3 tém: a) Smernice a nariadenie EU, b) Implementácia smerníc Rady a Komisie do národného práva, c) Unijné občianstvo, jeho problematika, význam.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Vývojové štádiá európskej integrácie – 1) Prvé pokusy o integráciu (před 1952), 2) Komunitárna Európa (1952 – 1992), 3) Komunitárne – unijná Európa (1992 – 2009), 4) Unijná Európa (2009). Maastrichtská a Lisabonská zmluva.
  • 2. kapitola: Členstvo v EU. Aké sp podmienky pre vznik, pozastavenie, zánik členstva v EU. Aký je obsah obsahu členstva, aké sú práva a povinnosti strán. Štruktúra práv a povinností členských štátov.
  • 3. kapitola: Základné principy práva EÚ, systematika premeňov práva EÚ. Princíp posílenej spolupráce. Princíp loajality. Princíp subsidiarity. Princíp proporcionality.
  • 4. kapitola: Primárne právo (a pramene práva rovnocenné primárnemu právu), čo tvorí sústava mnohostranných zmlúv. Zmluvy právotvorné – partikulárne podľa teorie medzinárodného práva). Čo je považované za „ústavné právo“, „základnú ústavnú chartu“, ktorej sú podriadené ostatné pramene európskeho práva, jeho význam a vnútroštátne účinky.
  • 5. kapitola: Smernice a nariadenia EÚ. Zásada priameho účinku (bezprostredný vnútroštátny účinok). Nepriamy účinok smerníc. Vzťah nepriameho a priameho účinku. Odlíšenie od nariadení EÚ.
  • 6. kapitola: Judikatúra súdneho dvora EÚ ako premeňa práva pre tie rozhodnutia, ktoré vyplňujú medzery v európskom práve – například COSTA V. ENEL (6/64), VAN GEND EN LOOS (26/62). Legislatívny proces v EÚ.
  • 7. kapitola: Zloženie Európskej rady – jej fungovanie, právomocy. Rada EÚ – jej fungovanie, právomoci. Európska komisia – jej fungovanie, právomoci. Európsky parlament – jeho fungovanie, právomoci.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Fiala, P. a kol.: Evropská unie, CDK, Brno, 2009
Tichý, L. a kol.: Evropské právo, 4. vydání, C.H.Beck, Praha, 2009
Týč, V.: Základy práva EU pro ekonomy, 6. vydání, Linde, Praha, 2009.
Had, M.: Urban L.: Evropská společenství, 2.vydání, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2007
Humulak, O.: Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky, Leges, 2010
Artis M., Nixson F.: The Economics of the European Union, Policy and Analysis, 3. vyd., Oxford University Press, Oxford 2003
internetové stránky: zejm. www.euroskop.cz, www.juristic.cz, www.europa.eu.int

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup