Personální management pro právníky

Personální management pro právníky
Personální management pro právníky

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Personální management pro právníky
 • Lektor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspešné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu a právnej podpory tejto oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná úzkému prepojeniu otázky personálneho manažmentu s príslušnou legislatívou. Predovšetkým zákonitostiam vzniku personálneho manažmentu, motivácií ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoju a odmeňovaniu.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Zákonitosť vzniku personálneho manažmentu
  Kapitola zdorazňuje zákonitosti vzniku personálneho manažmentu a odkazuje na vývoj zákonodarstva v jednotlivých časových úsekoch rozvoja výroby, vrátane vzťahov pri nich vznikajúcich.
 • 2. kapitola: Personálny manažment
  Kapitola sa nejprve sústreďuje na právne poňatie a následné vysvetlenie pojmu „personál“, zohľadňuje takisto odlišné prístupy k vnímaniu tohoto pojmu. Naznačuje taktiež možnosti ďalšieho možného vývoja personálneho manažmentu, vrátane jeho právnej úpravy. Venuje sa rovnako otázke: „Kto personálny Manažment vlastne realizuje?“, s odkazom na platnú právnu úpravu.
 • 3. kapitola: Získavanie a výber pracovníkov
  Kapitola zdôrazňuje význam náborového procesu ako jednu z dôležitých úloh personálneho manažmentu. Podrobne sa venuje jeho obom zložkám – získavaniu a výberu,nezabúda venovať sa taktiež platnej právnej úprave tejto oblasti.
 • 4. kapitola: Motivácia a pracovné správanie
  Kapitola rieši otázku: „Čím je ľudské správanie vyvolávané, riadené, usmerňované a taktiež udržované?, venujesa rovnako vybraným teoretickým prístupom k motivácií ľudí v pracovnom procese a nezabúda taktiež na právne možnosti tejto motivácie.
 • 5. kapitola: Hodnotenie personálu
  Kapitola sa nejprve venuje vysvetleniu pojmu „hodnotenie“, zamýšľa sa nad samotnými dôvodmi hodnotenia, venuje sa subjektom ktoré hodnotia a vysvetluje vybrané metódy hodnotenia, všetko v duchu platnej právnej úpravy.
 • 6. kapitola: Odmeňovanie personálu
  Hlavná pozornosť tejto kapitoly je nasmerovaná na otázky odmeňovania, mzdovej spravodlivosti, stanovenia základnej mzdy, diferenciácie mzdových foriem, podielu na hospodárskych výsledkoch, odmeňovaní vedúcich zamestnancov. Otázke odmeňovania zamestnancov ako základnému princípu pracovného práva je venovaná zvlášť pozornost tiež z pohľadu právnej úpravy.
 • 7. kapitola: Rozvoj personálu
  Kapitola rieši personálny rozvoj a jeho dôvody a hlavne sa venuje jednotlivým okruhom personálneho rozvoja (fáza adaptačného procesu, podnikové doškoľovanie, priebeh a budovanie kariéry). Usiluje rovnako o právne ukotvenie tejto dôležitej oblasti personálneho manažmentu.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
ADAIR, J. Leadership - Učte se od velkých vůdců, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1256-X.
BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?. Alfa, 2010, ISBN 978-80-87197-35-6.
BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978
BEZOUŠKA, P., IVANKO, G. -80-7400-405-6. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praktická právnická příručka. Praha: Linde Praha, a.s., 2010, ISBN 928
ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SC -80-7201-795-9. HMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1.
HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-352-2.
KAŇOVÁ, I. Soufflearning - Nová perspektiva profesního vzdělávání. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVICE, 2013, I
KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení - organizace. SBN 978-80-87306-12-3. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2005, ISBN 80
KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. -86131-57-2. Strategické řízení. Druhé vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-453-8.
KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. GRADA Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2497- 3
KOTLER, P., KELLER, K. . Marketing management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2013, ISBN 978-80- 247
LUKAS, J., SMOLÍK. J. -4150-5. Psychologie vůdcovství, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2139-9.
MAKOVSKÝ, P. Analýza nabídky manažerského vzdělávání v České republice. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVICE
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie , 2013, ISBN 978-80-87306-12-3. . Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1349-6.
MUŽÍK, J. Evropská unie a podpora dalšího profesního vzdělávání. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha:
MUŽÍK, J. Mýty, polopravdy a nepravdy kolem vzdělávání a dalšího Česká andragogická společnost, 2010, ISBN 978 vzdělávání. -80-87306- Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě, Praha: EDUCA SERVI
NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování CE, 2013, ISBN 978-80-87306-12-3. . Praha: ACADEMIA, 1996, ISBN 80-200-0592-7.
NEŠČASOVÁ, L. Zákoník práce 2014 v praxi. Komplexní průvodce s řešením problémů. Čtvrté vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, ISBN 978
PAPAZOGLOU, M. P.; RIBBERS, P.; TSALGATIDOU, A. Int -80-247-5124-5.egrated value chains and their implications from a business and technology standpoint
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. . Decision Support Systems, 2000. Vol. 29, č. 4, ISSN 0167 Druhé přepracované vydání. Praha: -9236. Management Press, 2002, ISBN 80
PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. -7261-059-7. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2012, ISBN 978-80-247-3960-1.
URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2013, ISBN 978-80-905247-4-3.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3058-5.
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění.
Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, aktuálne znenie.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup