Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manžment)

 • Názov predmetu: Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s riadením opatrení k ochrane obyvatelstva a rozhdovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Jedná sa o situácie, kedy je potreba rozhodnúť a učiniť určité opatrenia k ochrane životov a zdravia obyvateľov, ich majetku či životného prostredia pred hroziacou udalosťou (napríklad varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite pomocou sirén, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následkami mimoriadnej udalosti, zaistiť evakuovaním ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou, zabezpečiť výdaj prostriedkov individuálnej ochrany atď.). Právne predpisy stanovia povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, výkonným zložkám, ale i právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Orientácia v základných aspektoch tejto problematiky je preto dôležitá hlavne pre stredný a vyšší Manažment všetkých týchto subjektov. Predmet nahliada na problematiku ochrany obyvatelstva jako z pohľadu tých, ktorým zákon  stanoví určité úlohy a povinnosti k ochrane obyvateľstva (vyplývajúcich z výkonu ich funkcie), tak i z pohľadu fyzických osôb samotných, ktoré sú v dosledku týchto opatrení obmedzované na svojich právach a majú povinnost sa týmto opatreniam podriadiť.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Pojem a história ochrany obyvateľstva v Českej republike.
  Vymedzenie pojmu „ochrana obyvatelstva“. Základné právne predpisy a koncepčné dokumenty upravujúce problematiku ochrany obyvatelstva. História a vývoj ochrany obyvatelstva v podmienkach Českej republiky.
 • 2. kapitola: Systém ochrany obyvateľstva v Českej republike.
  Rola Ministerstva vnútra Českej republiky. Povinnosti, právomoci a úlohy subjektov štátnej správy, územných samosprávnych celkov, právnických a podnikajúcich fyzických osôb na úseku ochrany obyvateľstva v rovine prevencie, pri bezprostrednom ohrození a pri riešení následkov mimoriadnej udalosti. Postavenie fyzických osôb pri realizácií opatrení k ochrane obyvateľstva.
 • 3. kapitola: Varovanie obyvateľov ohrozených mimoriadnou udalosťou.
  Možnosti a spôsoby varovania ohrozeného obyvatelstva. Jednotný systém varovania a  vyrozumenia (sirény, signály). Ďalšie možnosti varovania obyvateľstva na ohrozenom území. Prostriedky a spôsoby vyrozumenia zložiek integrovaného záchranného systému a orgánov verejnej správy.
 • 4. kapitola: Kolektívna ochrana so zameraním na evakuáciu. Zaistenie opatrení  núdzového prežitia.
  Pojem evakuácie. Spôsob evakuácie. Plánovanie a realizácia evakuácie. Evakuácia samovolná/riadená. Evakuácia objektová/plošná. Evakuácia krátkodobá/dlhodobá.  Evakuácia priama/ s prechodným ukrytím. Evakuačná batožina. Opatrenia navazujúce na evakuáciu. Núdzové ubytovanie. Núdzové zásobovanie pitnou vodou. Stravovanie v podmienkach núdzového prežitia.
 • 5. kapitola: Kolektívna ochrana so zameraním na ukrytie.
  Pojem ukrytia. Stále úkryty civilnej ochrany a možnosti ich spohotovovania. Improvizované úkryty. Ochranné systémy podzemných dopravných stavieb. Plánovanie opatrení k ukrytiu obyvatelstva. Ukrytie obyvateľov v dobe mieru.
 • 6. kapitola: Individuálna ochrana.
  Pojem individuálna ochrana. Spôsob a rozsah individuálnej ochrany v Českej republike. Prostriedky individuálnej ochrany pre dospelé deti a ich výdaj. Improvizovaná ochrana.
 • 7. kapitola: Medzinárodná spolupráca v rámci ochrany obyvateľstva. 
  Ochrana obyvateľstva vo svete. Ochrana obyvateľstva ako združený systém. Ochrana obyvatelstva v rámci EÚ. Ochrana obyvatelstva v rámci NATO. Ochrana obyvateľstva v rámci OSN.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
MARTÍNEK, Bohumír a Petr LINHART (a kol). Ochrana obyvatelstva – MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělávání 
LINHART, Petr a ŠILHÁNEK Bohumil. oblasti krizového řízení. Praha: MVOchrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích -GŘ HZS ČR, 2004. . 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: MV
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s -GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978 výhledem do roku 203 -80-86640-630-1. . Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013. ISBN 978-80-7251-304-8.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Ochrana obyvatelstva. Díl II. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup