100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

 Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo
Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

PhDr. Ing. Josef Macas
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte znalosti v oceňování nemovitostí, a to ať pro ty, kteří mají již s problematikou stanovování ceny zkušenosti, tak úplní začátečníci. Budete ovládat základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. V oborech oceňování budete schopni stanovit tržní – obvyklou cenu, která je rozhodující pro tvorbu cen na trhu s nemovitostmi. Stejně tak metody oceňování, ve kterých zvlášť významnou je metoda porovnávací. Další oblastí, ve které se zdokonalíte, je stavební minimum, ať již po stránce technické, tak po stránce právní, kde bude probírána problematika stavebního zákona a navazujících právních předpisů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Cena, hodnota a jejich význam pro oceňování
Oblast 2 - Druhy cen při oceňování
Oblast 3 - Metody oceňování
Oblast 4 - Oceňování na tržních principech
Oblast 5 - Vybrané kapitoly stavebního zákona, orientace v právním předpise atd.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vznik ceny a její druhy v procesu oceňování
2. Druhy oceňování
3. Metody oceňování
4. Znalci, odhadci a realitní makléři
5. Stavební zákon a jeho aplikace v procesu povolování staveb
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
LALÍK, Michal. Jak jednat se stavebním úřadem. Praha: Grada, 2011. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-3970-0.  (Online ZDE)

KLEIN, Štěpán a Petra KESSLEROVÁ. Jak prodat nemovitost v době krize. Praha: Grada, 2009. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3200-8. (Online ZDE)

RONOVSKÁ, Kateřina. Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt. Praha: Grada, 2012. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-4204-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

PRŮCHA, Petr. Stavební zákon: praktický komentář : podle stavu k 1. lednu 2017. Praha: Leges, 2017. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9. 2358-7

BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-679-2.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.