Oceňování podniku

Oceňování podniku
Oceňování podniku

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Oceňování podniku
 • Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test – jeho úspěšné splnenie podľa klasifikačnej stupnice CEMI

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Úvod do oceňovania podniku
  Vymedzenie základných pojmov a pojmov oceňovnia podniku, zásady spracovania znaleckého posudku, prehľad prístupov a metód oceňovania podniku.
 • 2. kapitola: Strategická analýza oceňovaného podniku
  Postup strategickej analýzy, SWOT analýza a BCG matice, hodnotenie finančného zdravia podniku a využitie finančnej analýzy.
 • 3. kapitola: Odhad budúceho tržného potenciálu podniku 
  Vymedzenie relevantného trhu, zostavenie finančného plánu.
 • 4. kapitola: Metódy stanovenia rizikových prémií
  Klasifikácia rizika, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), stavebnicové metódy stanovenia nákladov vlastního kapitálu. Metódy stanovania rizikových prémií, klasifikácie rizika, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), stavebnicové metódy, stanovenie nákladov vlastného kapitálu.
 • 5. kapitola: Výnosové metódy
  Časová hodnota peňazí, výpočet hodnoty podniku metódou kapitalizovaných ziskov, konštrukcia voľných peňažných tokov, kapitalizované čisté výnosy, dvoj a trojfázový model ocenenia.
 • 6. kapitola: Majetkové metódy
  Metóda účtovnej hodnoty, metóda substančnej hodnoty, metóda likvidačnej hodnoty.
 • 7. kapitola: Metódy tržného ocenenia
  Metódy založené na analýze trhu, metóda zrovnateľných transakcií, synergický efekt a jeho ocenenie, súhrnné ocenenie podniku.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 367 s. ISBN 80-717- 9529-1.
MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3.
MAŘÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1998, 206 s. ISBN 80-861-1909-2.
MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. Upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.
MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001, 70 s. ISBN 80-861-1936-X.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup