Obchodní právo

Obchodní právo
Obchodní právo

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment obchodu)

  • Názov predmetu: Obchodní právo
  • Lektor: PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová a Mgr.Ing.Josef Macas
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – Vypracovanie eseje v rozsahu 6 – 8 strán, výberom z týchto 4 tém: a) obchodno – závazkové vzťahy s dôrazom na zvláštne ustanovenia (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva mandátna apod.), b) Obchodné spoločnosti a družstvo, založenie, vznik a premena (zamerať sa na jednu spoločnosť), c) Zrušenie a zánik spoločnosti, prehlásenie konkurzu, likvidácia spoločnosti, d) Rozhodnutia v riadení a ich prax.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať prehlaď a pochopiť princípy a funkcie formálnej ( právnej) stránky obchodných vzťahov. Pochopiť, ako je možné využiť základných ujednaní a právnych princípov v prospech práce obchodníka a ujasniť si problematiku obchodného práva v medzinárodných súvislostiach.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Pojem, predmet a systém obchodného práva, systematika obchodného zákonníka, pramene českého obchodného práva a medzinárodného práva.
  • 2. kapitola: Podnikanie, podnikateľ, podnik, jednanie podnikateľov, obchodná firma, obchodný register.
  • 3. kapitola: Hospodárska súťaž, súťažné právo, nekalá súťaž, kartelové právo.
  • 4. kapitola: Obchodné spoločnosti, charakteristika, založenie, vznik, druhy spoločností, orgány, zrušenie společnosti a ich zánik. Medzinárodné obchodné spoločnosti.
  • 5. kapitola: Konkurz, charakteristika, konkurzná podstata, jednotlivé fázy konkurzu, likvidácia spoločnosti.
  • 6. kapitola: Obchodné závazkové vzťahy, vznik, subjekty, predmet a obsah závazkových vzťahov, uzatváranie obchodných zmlúv, zmeny závazkov v subjektoch, v obsahu, zástavné právo v obchodných vzťahoch, ručenie, banková záruka, zmluvná pokuta, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vady.
  • 7. kapitola: Zákon o obchodných korporáciach.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, 13.vydání, C.H.Beck, ISBN: 9788074003547
Kovařík Z.: Zákon směnečný a šekový, 5.vydání, C.H.Beck, ISBN: 9788074003851
Pelikán R.: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, Leges, ISBN: 9788087212318

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup