Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé
Mezinárodní právo soukromé

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu LLM štúdia „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie orientácie a znalostí v špecializovanom právnom odvetví, kterého význam v dobe globalizácie a migrácie obyvateľstva vzrastá a ktorého aplikácií sa dnes v právnej praxi len sťažka dá vyhnúť. Študenti sa podrobne zoznámia s najvýznamnejšími pojmami, inštitútmi a recentným vývojom medzinárodného práva súkromného, ktorého neoddeliteľnou súčasťou v súčasnej dobe je i medzinárodné civilné procesné právo. Dôraz bude kladený rovnako na zmeny, ktoré prináša vnútroštátna právna úprava medzinárodného práva súkromného, zákon č. 91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom, prijatá v rámci kodifikácie českého súkromného práva.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Pojem, predmet a pramene medzinárodného práva súkromného
  Úvodná kapitola bude venovaná základnému vymedzeniu predmetu medzinárodného práva súkromného a systematizácií prameňov jeho úpravy. Pozornosť bude zameraná predovšetkým na vzájomný vztah prameňov medzinárodného práva súkromného.
 • 2. kapitola: Problematika kolíznych noriem a moderné hraničné činitele, vzťah kolízny a priame metódy úpravy 
  Kolízna metóda úpravy súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom je tradičná a nejvýznamnejšia metóda úpravy týchto vzťahov. Dôraz bude kladený hlavne na recentný vývoj v oblasti hraničných určovateľov.
 • 3. kapitola: Aplikácia zahraničného právního poriadku a výhrada verejného poriadku
  Pozornosť bude venovaná zásadám pre výklad a zaisťovanie zahraničného práva, ak je určená príslušnou kolíznou normou. Výklad sa zameria ďalej na inštitúty medzinárodného práva súkromného, ktoré s aplikáciou zahraničného práva súvisia: spatný odkaz, imperatívne normy, výhrada verejného poriadku.
 • 4. kapitola: Pojmy a principy medzinárodného civilního procesného práva
  Medzinárodné civilné procesné právo je v rámci českej právnej teorie považované za súčasť medzinárodného súkromného práva. V rámci tejto kapitoly bude vymedzený predmět medzinárodného civilního procesného práva a jeho základné inštitúty.
 • 5. kapitola: Schematický postup pri riešení prípadov s mezinárodným prvkom v právnej praxi
  Riešenie prípadov s medzinárodným prvkom može byť vďaka množstvu prameňov medzinárodného práva súkromného v právnej praxi veľmi komplikované. V rámci tejto kapitoly bude naznačený postup, ktorý može byť použitý pri výbere relevantných právnych predpisov a ich aplikácií.
 • 6. kapitola: Subjekty v medzinárodnom súkromnom práve
  V tejto kapitole bude venovaná pozornost kolíznej úprave osobného štatútu fyzických a právnických osob. Podrobnejšie budú prejednané kritéria určovania osobného statusu právnických osob a otázky premiestnenia sídla právnických osôb.
 • 7. kapitola: Medzinárodné insolvenčné právo
  Pozornosť bude venovaná právnej úprave úpadkového riadenia s medzinárodným prvkom, hlavne unijního riadenia o úpadkovom riadení, ktoré zriaďuje európsky rámec pre medzinárodné úpadkové pojednávania. Špecifický hraničný určovatel COMI a relevantná judikatúra SDEU.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav a kol.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk - Aleš Čeněk, 8. vydání, 2015, ISBN 978-80-7380-550-0
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup