Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod
Medzinárodný obchod

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Executive MBA)

  • Názov predmětu: Medzinárodný obchod
  • Lektor: JUDr. Oldřich Vacek
  • Sposob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca v rozsahu 8 – 12 strán. Seminárna práca sa zameria na problematiku medzinárodného obchodu, konkrétna téma bude dohodnutá medzi lektorom a poslucháčom.

Cieľ predmetu: Cieľom je vysvetliť vznik a vývoj medzinárodného obchodu (MO), významné svetové obchodné a finančné inštitúcie i zapojenie ČR do ich činností. Objasniť súčasnú teritoriálnu i komoditnú štrukúru českého zahraničného obchodu (ZO) a proexportnú podporu štátu. Upozorniť na dôležitosť a prospešnosť zapojenia ČR v Európskej únii, súčasné existujúce problémy únie a eurozóny, dôvody ich vzniku i možnosti riešenia. Zoznámiť sa s pôsobením bánk vo svete a doma, a ich podiel na poslednej svetovej kríze. Cieľom je i naznačiť previazanosť politických a ekonomických záujmov v MO i vplyv medzinárodnej situácie na svetový obchod. 


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Medzinárodní obchod (základné pojmy, teórie MO)
  • 2. kapitola: Inštitúcie a nástroje MO (menový systém, finančné nástroje)
  • 3. kapitola: Svetový obchod (Európska únia a ďaľšie hospodárske zoskupenia)
  • 4. kapitola: Svetová hospodárska kríza (príčiny, následky, dopad na ČR)
  • 5. kapitola: Bankový svet (vývoj bankovníctva v ČR)
  • 6. kapitola: ZO v národnej ekonomike (vývojové  etapy českého ZO)
  • 7. kapitola: Budúcnosť MO (očakávaný vývoj, perspektívy českého ZO)

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Machková, Černohlávková, Sato, Mezinárodní obchodní operace, Grada Publishing, Praha 2014, ISBN 978-804874-0
Svatoš M. a kolektiv: Zahraniční obchod – teorie a praxe, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0
Štěrbová, Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Grada Publishing, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4694-4
Kořan, Bílková, ČR v mezinárodních organizacích, IMV, Praha 2015, ISBN 978-80-87558-23-2

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup