Medzinárodné financie

Medzinárodné financie
Medzinárodné financie

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Mezinárodní finance
 • Lektor: Ing. Daniela Čermáková
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: esej či test podľa výberu študenta – vypracovanie eseje na vybranú tému alebo splnenie testu s úspešnosťou 70 % 

Cieľ predmetu: Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Platobná bilancia 
  štruktúra, saldá platobnej bilancie a ich dopad na ekonomiku
 • 2. kapitola: Devizový trh a devizové operácie
  charakteristika systémov, subjektov a nástrojov
 • 3. kapitola: Možnosti predikcie menového kurzu
  fundamentálna a technická analýza
 • 4. kapitola: Kurzové riziko
  vymedzenie devízovej expozície, interné a externé metódy zaistenia rizika
 • 5. kapitola: Forwardové operácie a ich využitie pri  zaistení kurzového rizika
 • 6. kapitola: Opčné kontrakty a ich využitie pri zaistení kurzového rizika
 • 7. kapitola: Operácie futures a swapy
 • 8. kapitola: Priame zahraničné investície

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní finance, Management Press, 2007
Dvořák, P.: Deriváty, Praha, Oeconomica, 2008
Jílek, J.: Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Grada 2006
Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi, Grada 2010
Jílek, J.: Finanční rizika, Praha, Grada Publishing, 2000
Kodera, J., Marková, J.: Devizové obchody, Bankovní institut, 2001
Král‘, M.: Devizová rizika a jejich řízení ve firmě. 1.vyd. Praha, Nakladatelství VOX, 2003
Madura, J.: International finance management. Thomson, Mason 2008 
Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P., Brada, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press, 2005 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup