100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Marketing Manažment

Marketing Manažment
Marketing Manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Marketing Management
 • Lektor/ka: Joelle Bhullar
 • Spôsob a podmienky zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu MBA štúdia:  
Tento modul je navrhnutý tak, aby poskytol široké znalosti o tom, ako marketingoví odborníci rozvíjajú a realizujú marketingové stratégie pre naplnenie potrieb svojich zákazníkov pri súčasnom dosiahnutiu svojich obchodných cieľov. Tento kurz sa bude zaoberať problémami vrátane spotrebiteľov, segmentácie zázakníkov, produktov a služieb, cenových stratégií a riadení nových technológií.

Obsah predmetu:
Tento modul sa zaoberá otázkami vzťahujúcimi sa k základnému marketingu, vrátane:

 • Hodnota pre zákazníka
 • Spokojnosť a vzťahy
 • Spotrebiteľské správanie
 • Segmentácia a polohovanie
 • Produkty a služby
 • Cenové stratégie
 • Distribučné kanály
 • 1. kapitola: Svet marketingu  - strany 6-16 Táto kapitola definuje pojem marketing a diskutuje o rozdieloch medzi predajnou a tržnou orientáciou. Taktiež popisuje štyri filozofie marketingového riadenia predaja, výroby, trhu a spoločenského marketingu. Skúmanie orientácie predaja odhalí základ agresívnych techník k získaniu vysokých ziskov, kde sa filozofie výroby zameriava na schopnosti firmy. je uvedené, že tržné orientácie riešia rozhodovanie zákazníkov, zatiaľ čo hodnota pre zákazníka, spokojnosť a budovanie vzťahov sa týka společenského marketingu.
 • 2. kapitola: Strategické plánovanie pre konkurenčnú výhodu - strany 36-43. Kapitola bude skúmať povahu strategického plánovania. Definuje marketingový plán, prečo je plán dôležitý a aké prvky by mal obsahovať. Bude takisto predstavené definovanie obchodnej misie. Je poskytnuté vysvetlenie toho, ako stanoviť ciele marketingového plánu zameraním sa na obslúžené trhy a výhody vyhľadávané zákazníkmi. V neposlednej rade táto kapitola nastieni, ako viesť analýzu situácie a zistiť konkurenčnú výhodu spoločnosti.
 • 3. kapitola: Strategické plánovanie pre konkurenčnú výhodu - pokračovanie - strany 44-51. ​Táto časť vysvetluje strategické smery a alternatívy pomocou matrice portfólia. Dôraz je kladený na stratégiu cieľového trhu a marketingový mix. Je predstavený produkt, miesto, propagácia a stanovenie ceny. Je vysvetlená implementácia marketingovej stratégie. Okrem toho je zdôraznená dôležitosť priebežnej pozornosti pre účinné strategické plánovanie.
 • 4.kapitola: Rozhodovanie spotrebiteľa - strany 146-155​. Je predstavené vysvetlenie, prečo by mali marketingoví manažéri pochopiť správanie spotrebiteľov. To zahŕňa rozpoznanie potreby, vyhľadanie informácií, vyhodotenie alternatív a nákup. Sú analyzované zložky procesu rozhodovania spotrebiteľov rovnako ako proces ponákupného hodnotenia spotrebiteľom. Správanie rutinnej odozvy, obmedzeného správania a rozsiahleho rozhodovania zahŕňa všetky typy rozhodnutí spotreviteľa o nákupe. Ďalej zapojenie zákazníka pomocou faktorov ako fyzických, tak psychických.
 • 5. kapitola: Segmentácia a zameranie trhov  - strany 212-234.  Dôraz je kladený na doležitosť segmentácie trhu, kritéria pre úspešnú segmentáciu a základy pre segmentáciu spotrebiteľských trhov. Tieto základy zahŕňajú geografiu, demografiu, psychografiu, výhody a mieru využitia. Sú objavené výhody segmentácie, vážené výhody a nevýhody týchto troch cieľových marketingových stratégií. Kapitolu uzatvára diskusia o marketingu jeden na jedného a vnemové mapovanie.
 • 6. kapitola: Produkty a služby - strany 284-297. Táto kapitola definuje pojem produkt a klasifikuje spotrebný tovar ako obchodný, alebo spotrebiteľský. Produkty zahŕňajú vybavenie, nákupy, špeciality a nevyhľadávané produkty. Pretože firma málokedy predáva jeden výrobok, je doležité pochopiť rozdiel medzi produktovou položkou, produktovou radou a produktovým mixom. Tieto položky môžu byť upravené tak, aby využili nových technológií či produktov, ako i zmeny v životnom prostredí. Úpravy možu zahrňovať úpravy produktu, premiestnenie, rozšírenie produktovej rady, alebo stiahnutie produktovej rady. A konečne, bude preskúmanú branding, vrátane výhod, stratégií, ochranných známok, označovania a balenia.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:
Online študijné materiály spracované lektorom
 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.