Marketing a komunikácia

Marketing a komunikácia
Marketing a komunikácia

Sylabus předmětu -  Marketing a komunikace

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s kurzovým rizikem a možnostmi jeho řízení ve firmách, jak interními, tak externími v podobě finančních derivátů. Po absolvování budete schopni analyzovat devizovou expozici a rozhodnout, zda je potřeba zajištění kurzového rizika, případně jakými nástroji. V průběhu studia bude objasňována problematika fungování devizového trhu, měnového kurzu, možnosti jeho predikce a zajištění kurzového rizika.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Marketing – význam a definice, druhy marketingu, vývoj marketingových koncepcí, specifika marketingu ve zdravotnictví
Oblast 2 - Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), obsah činnosti marketingového oddělení
Oblast 3 - Marketingové analýzy prostředí – makroprostředí (PESTLE analýza), mezoprostředí (Porterův model 5 konkurenčních sil), mikroprostředí (SWOT analýza)
Oblast 4 - Marketingový mix – model 4 P a model 4 C a jejich rozšířené verze, charakteristika jednotlivých P – Product, Price, Place a Promotion, specifika marketingového mixu 4 C ve zdravotnictví
Oblast 5 - Marketingová komunikace – tradiční formy a moderní nástroje marketingové komunikace, specifika marketingové komunikace ve zdravotnictví
Oblast 6 - Marketingová kampaň – segmentace trhu, typy kampaní, typologie médii a jejich charakteristika, jednotlivé fáze kampaně, hodnocení kampaně
Oblast 7 - Komunikace firmy – externí a interní, formy komunikace a charakteristika jednotlivých nástrojů, co očekávají zaměstnanci od interní komunikaci.
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Popište úroveň marketingového řízení ve Vaší organizaci, zhodnoťte současnou náplň činnosti marketingového oddělení a předložte návrhy na zlepšení.
2. Zhodnoťte současné makroprostředí Vaší organizace pomocí PESTLE analýzy, v návaznosti na zjištěné informace předložte návrhy na změny.
3. Zhodnoťte současné mezoprostředí Vaší organizace pomocí Porterova modelu, v návaznosti na zjištěné informace předložte návrhy na změny.
4. Zhodnoťte současné mikroprostředí Vaší organizace pomocí SWOT analýzy, v návaznosti na zjištěné informace předložte návrhy na změny.
5. Zhodnoťte současné nastavení marketingového mixu Vaší organizace buď pomocí modelu 4P nebo 4 C a představte doporučení na změny.
6. Popište současné využívání marketingových nástrojů v činnosti Vaší organizace nebo realizovanou marketingovou kampaň a předložte návrhy na zlepšení.
7. Zhodnoťte současnou úroveň interní komunikace ve Vaší organizaci, uveďte přehled v současnosti využívaných forem a nástrojů, návazně předložte návrhy na změny.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.  (Online ZDE)

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. (Online ZDE)

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5.  (Online ZDE)
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (Online ZDE)

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. 4. vyd. Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. (Online ZDE)

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4005-8. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0006-0.

HESKOVÁ, Marie. Teorie, management a marketing služeb. 2., přeprac. a dopl. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-80-4.

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup